5.2 Forholdet til VVM

Sådan gør du, når du som virksomhed vil søge om godkendelse til et projekt

Når du søger om miljøgodkendelse af en virksomhed, og når du søger om godkendelse af en udvidelse eller ændring på din virksomhed, skal du overveje, om projektet skal anmeldes efter VVM-reglerne.

Det skal du, fordi du som bygherre har pligt til - under strafansvar, jf. VVM-bekendtgørelsens § 15, stk. 1, nr. 1 - at anmelde de projekter, der er omfattet af VVM-reglernes bilag 1 og 2.

Hvis du er i tvivl, bør du indsende en anmeldelse eller søge vejledning hos VVM-myndigheden.

Anmeldelsen skal altid indsendes til kommunen, uanset om kommunen eller Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed. Nærmere vejledning om VVM-anmeldelsen finder du i Naturstyrelsens VVM-vejledning. For projekter omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 skal anmeldelsen ske på anmeldeskema, jf. bilag 5 til VVM-bekendtgørelsen. Skemaet kan i øvrigt findes på SVANA's (Styrelsen for Vand og Naturforvaltning) hjemmeside. Der er ingen formkrav for anmeldelser bilag 1-projekter.

Særligt for bilag 2-virksomheder, som også er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2

Fra 1. januar 2016 skal virksomheder, der ønsker at gennemføre et projekt omfattet af såvel godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 som VVM-bekendtgørelsens bilag 2 anmelde i forhold til VVM-reglerne digitalt via Byg og Miljø, jf. VVM-bekendtgørelsens § 2, stk. 3. VVM-anmeldelsen kan ske samtidig med ansøgning om miljøgodkendelse. Byg og Miljø sørger for, at de oplysningskrav virksomheden præsenteres for, svarer til oplysningskravene i godkendelsesbekendtgørelsen og kravene på VVM-bekendtgørelsens bilag 5.

Det er også muligt at indsende VVM-anmeldelsen før du søger om miljøgodkendelse.

Du skal være opmærksom på, at hvis du på samme tid anmelder i forhold til VVM-reglerne og søger om en miljøgodkendelse samt eventuelt en spildevandstilladelse i Byg og Miljø, så vil du kunne få afgørelserne om miljøgodkendelse og spildevand samtidigt. Hvis det er muligt, vil myndigheden også meddele afgørelse vedr. VVM sammen med de to andre afgørelser.

Læs om samtidighed her

VVM og rummelighed

I forbindelse med en anmeldelse af VVM bør du gennemtænke, hvor der kan opstå uhensigtsmæssige begrænsninger, hvor der kan være et fremtidigt behov for ændringer. Du bør sikre, at VVM anmeldelsen er rummelig og indeholder de oplysninger, som er nødvendige for, at de miljømæssige forhold er vurderet. Du finder mere vejledning om rummelighed her

Sådan gør du, når du som sagsbehandler skal meddele miljøgodkendelse

Du må ikke give tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter § 33, stk. 2 eller miljøgodkendelse til det ansøgte projekt, før forholdet til VVM-reglerne er afklaret.

Det er bygherres pligt - under strafansvar - at anmelde sine projekter, der er omfattet af VVM-reglerne. Derfor har du anledning til at overveje VVM-reglerne i to situationer: 

  1. Når der er indsendt en VVM-anmeldelse, og
  2. Når der burde være indsendt en VVM-anmeldelse.

Du har efter forvaltningsloven pligt til at vejlede virksomheden. Pligten bliver aktuel, hvis du bliver opmærksom på et projekt, som ikke er anmeldt, men som virksomheden burde have anmeldt.

Med hensyn til fordeling af myndighedskompetencen efter VVM-reglerne henvises til VVM-bekendtgørelsen og Naturstyrelsens VVM-vejledning. Vær opmærksom på, at anlæg på søterritoriet er omfattet af andre regler.

 

Retsgrundlag

Af VVM-bekendtgørelsen fremgår

§ 2. Stk. 1 Før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg opført på bilag 1 og 2 skal bygherren indgive skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen.

§ 2. Stk. 2. Anmeldelse af anlæg opført på bilag 2 skal ske ved anvendelse af anmeldeskemaet i bilag 5, der indsendes digitalt, jf. dog stk. 3 og 4.

§ 2. Stk. 3. Anmeldelse af anlæg skal indgives ved anvendelse af den digitale selvbetjening, Byg og Miljø, når

1) en anlægskategori er optaget på bilag 2, og

2) anlægskategorien har sammenfald med et eller flere listepunkter på bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder.

§ 2. Stk. 4.  Stk. 3 finder ikke anvendelse for anlæg, der helt eller delvist er omfattet af § 7 i råstofloven.

§ 2. Stk. 5. Den kompetente myndighed afviser anmeldelse af anlæg nævnt i stk. 3, der ikke indgives ved anvendelse af den digitale selvbetjening, jf. dog stk. 6 og 7.

§ 2. Stk. 6. Den kompetente myndighed kan undlade at afvise en anmeldelse efter stk. 3, som ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at bygherre ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

§ 2. Stk. 7. Den kompetente myndighed kan undlade at afvise en anmeldelse efter stk. 3, som ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare økonomiske fordele for myndigheden ved at behandle anmeldelsen.

§ 2. Stk. 8 Et anmeldt anlæg må ikke påbegyndes, før den kompetente myndighed skriftligt

  1. har meddelt bygherren, at anlægget ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt - dvs. ikke er VVM-pligtigt jf. § 3, stk. 3, eller
  2. har meddelt tilladelse (VVM-tilladelse) til at påbegynde anlægget efter en vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM-procedure) i henhold til bestemmelserne i § 7.

§ 8. Stk. 2. VVM-tilladelsen erstattes af en godkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse eller af en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 eller af en tilladelse efter vandforsyningslovens § 18, for så vidt angår de forhold, som disse godkendelser eller tilladelser regulerer. Disse godkendelser eller tilladelser for et VVM-pligtigt anlæg, jf. § 7, stk. 1, må dog tidligst meddeles, jf. § 2, stk. 8, nr. 2, når der er gennemført en VVM-procedure for det pågældende anlæg i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.
Stk. 3. VVM-tilladelsen erstattes i fuldt omfang af en godkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, hvis det konkrete anlæg kan etableres inden for rammerne af en før tidspunktet for tilladelsen til det VVM-pligtige anlæg gældende lokalplan. Godkendelsen for et VVM-pligtigt anlæg, jf. § 7, stk. 1, må dog tidligst meddeles, jf. § 2, stk. 2, nr. 2, når der er gennemført en VVM-procedure for det pågældende anlæg i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

  • 15. Med bøde straffes den, der
  1. undlader at indgive skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet § 2, stk.1-3, eller
  2. i strid med § 2, stk. 8, påbegynder et anmeldt anlæg før kommunalbestyrelsen, regionsrådet, Naturstyrelsen eller Miljøstyrelsen har truffet afgørelse.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Af miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 fremgår

§ 33. Stk.2. Den godkendende myndighed kan dog tillade, at bygge- og anlægsarbejder til anden listevirksomhed end anlæg for deponering af affald påbegyndes, før der er givet godkendelse, hvis de anlægges i overensstemmelse med en lokalplan eller byplanvedtægt. Den godkendende myndigheds afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Bygge- og anlægsarbejder sker på bygherrens ansvar.

Af godkendelsesbekendtgørelsens § 16 fremgår

§ 16. I sager, der er omfattet af VVM-proceduren, udarbejder godkendelsesmyndigheden på baggrund af en ansøgning et forslag til godkendelse, der offentliggøres i overensstemmelse med reglerne herom. Ved offentliggørelsen skal det oplyses, at enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Vil du vide mere

Miljøbeskyttelsesloven og VVM-reglerne er to selvstændige og ligeværdige regelsæt. Derfor skal et projekt, som er omfattet af begge, vurderes selvstændigt efter begge regelsæt af de myndigheder, som er kompetente efter hhv. miljøbeskyttelsesloven og VVM-bekendtgørelsen. Listerne over virksomheder eller projekter i bilagene til godkendelsesbekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen er forskellige. Dertil kommer, at miljøbegrebet er bredere i VVM-reglerne, idet det bl.a. også omfatter landskab, fauna, flora, materielle goder og kulturarv, jf. VVM-bekendtgørelsens § 5 og bilag 3.

Sammenhængen mellem reglerne

Hvis begge regelsæt skal anvendes, bliver VVM-reglerne styrende for sagsbehandlingen, og hvis der er VVM-pligt, indgår miljøgodkendelsen i VVM-processen:
 
Er projektet omfattet af
VVM-bekendtgørelsens bilag 1, er det omfattet af direkte VVM-pligt. Hvis projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, skal det screenes for VVM-pligt. Hvis projektet er VVM-pligtigt, skal der gennemføres en VVM-proces, før der kan gives tilladelse til at påbegynde projektet, det følger af VVM-bekendtgørelsens § 2.

Det betyder, at en miljøgodkendelse ikke kan gives, før en eventuel screening og en eventuel VVM-proces er gennemført. Det betyder også, at en tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 ikke kan gives, før en eventuel screening er gennemført, og kun hvis resultatet er, at der ikke er VVM-pligt.

Hvis der er VVM-pligt, skal udkast til miljøgodkendelse offentliggøres i overensstemmelse med reglerne om VVM-proceduren, dvs. sammen med fremlæggelsen af forslaget til kommuneplantillæg. Det følger af § 16 i godkendelsesbekendtgørelsen. Dette krav om samtidig sagsbehandling efter de to regelsæt skal sikre en hensigtsmæssig sagsbehandling for såvel myndighed som bygherre: VVM-redegørelsen omfatter hele projektet, og offentligheden får information om karakteren af den afgørelse, myndigheden/myndighederne forventer at træffe.

Forsøgsaktiviteter på virksomheder omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, kan under bestemte betingelser screenes i stedet for at udløse VVM direkte.

Eksisterende virksomheder

Eksisterende virksomheder, hvor det er en betingelse for fortsat drift, at der på baggrund af en ny godkendelsesprocedure meddeles en ny miljøgodkendelse med nye vilkår, bliver omfattet af VVM-reglerne, hvis virksomhedens aktiviteter findes på bilag 1 eller 2 til VVM-bekendtgørelsen.

Et eksempel er en eksisterende virksomhed, som hidtil har været reguleret efter miljøbeskyttelseslovens § 42, men som nu skal miljøgodkendes for første gang på grund af en regelændring, som gør, at virksomheden bliver omfattet af godkendelsespligt. Andre eksempler er, hvis virksomhedens godkendelse er bortfaldet og skal fornyes, eller hvis godkendelsen er meddelt tidsbegrænset og ønskes forlænget eller gjort permanent, inden den udløber.

Du kan læse mere om VVM og eksisterende virksomheder i Naturstyrelsens notat om VVM og eksisterende virksomheder

VVM og revurdering

Da revurdering ikke indebærer en godkendelse af et nyt projekt, men alene medfører en opdatering af de eksisterende vilkår for virksomhedens godkendte drift, udløser revurderingen ikke i sig selv en sagsbehandling efter VVM-reglerne.

Hvis der i forbindelse med en revurdering er ønske om at gennemføre en ændring eller udvidelse af virksomheden, finder VVM-reglerne anvendelse i forhold til ændringen eller udvidelsen, i det omfang betingelserne i regelsættet er opfyldt.

 

Senest opdateret d. 22-12-2016

 

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst