5.3 Godkendelsespligt

Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2

Bilag 1 og 2 til godkendelsesbekendtgørelsen er lister over de virksomheder, anlæg, aktiviteter og indretninger, der er omfattet af godkendelsespligt. Virksomheder, anlæg, aktiviteter og indretninger på bilag 1 reguleres efter et regelsæt i overensstemmelse med IE-direktivet, mens virksomheder, anlæg, aktiviteter og indretninger, der er på bilag 2, reguleres efter et forenklet nationalt regelsæt.

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af listevirksomheder. Miljøstyrelsen er dog godkendelses- og tilsynsmyndighed for knap 400 af de virksomheder, som anses for særligt miljøbelastende. Det er de virksomheder, der har anlæg, aktiviteter og indretninger, som er s-mærkede på bilag 1 og 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. Hertil kommer enkelte virksomheder, hvor miljøministeren efter ansøgning fra virksomheden har overdraget kompetencen til Miljøstyrelsen efter reglerne i § 82 i Miljøbeskyttelsesloven.

Virksomheder mv. på bilag 1

Virksomheder, anlæg, aktiviteter og indretninger omfattet af bilag 1 er omfattet af obligatorisk revurdering.

Hvis bilag 1 virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer, som kan medføre længerevarende forurening af jord eller grundvand, skal der udarbejdes en basistilstandsrapport.

Læs mere om basistilstandsrapport.

En række af bilag 1 virksomhederne er også omfattet af bindende BAT-konklusioner.

Herudover er bilag 1 virksomhederne også omfattet af forudgående offentlighed både ved godkendelser og ved revurderinger.

Bilag med standardvilkår for 8 listepunkter findes i en særskilt bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Virksomheder mv. på bilag 2

Virksomheder, anlæg, aktiviteter og indretninger omfattet af bilag 2 er ikke omfattet af IE-direktivet. De er derfor ikke undergivet de samme oplysningskrav i forbindelse med ansøgning som anlæg, aktiviteter og indretninger omfattet af bilag 1, og der er ikke krav om forudgående offentlighed i godkendelses- og revurderingsprocessen. Der stilles heller ikke krav om stillingtagen til eller udarbejdelse af en basistilstandsrapport.

For anlæg, aktiviteter og indretninger på bilag 2 kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelsen otte år, efter den blev meddelt. Denne revurdering er ikke obligatorisk.

Standardvilkår for 21 listepunkter findes i en særskilt bekendtgørelse om standardvilkår.

Læs mere om godkendelsespligtens udstrækning og begrebet "teknisk og forureningsmæssigt forbundet".

 

Senest opdateret d. 22-12-2016

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst