Til brug for vores arbejde med dette site sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

5.3 Godkendelsespligt

Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2

Bilag 1 og 2 til godkendelsesbekendtgørelsen er lister over de virksomheder, anlæg, aktiviteter og indretninger, der er omfattet af godkendelsespligt. Virksomheder, anlæg, aktiviteter og indretninger på bilag 1 reguleres efter et regelsæt i overensstemmelse med IE-direktivet, mens virksomheder, anlæg, aktiviteter og indretninger, der er på bilag 2, reguleres efter et forenklet nationalt regelsæt.

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af listevirksomheder. Miljøstyrelsen er dog godkendelses- og tilsynsmyndighed for knap 400 af de virksomheder, som anses for særligt miljøbelastende. Det er de virksomheder, der har anlæg, aktiviteter og indretninger, som er s-mærkede på bilag 1 og 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. Hertil kommer enkelte virksomheder, hvor miljøministeren efter ansøgning fra virksomheden har overdraget kompetencen til Miljøstyrelsen efter reglerne i § 82 i Miljøbeskyttelsesloven.

Virksomheder mv. på bilag 1

Virksomheder, anlæg, aktiviteter og indretninger omfattet af bilag 1 er omfattet af obligatorisk revurdering.

Hvis bilag 1 virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer, som kan medføre længerevarende forurening af jord eller grundvand, skal der udarbejdes en basistilstandsrapport.

Læs mere om basistilstandsrapport.

En række af bilag 1 virksomhederne er også omfattet af bindende BAT-konklusioner.

Herudover er bilag 1 virksomhederne også omfattet af forudgående offentlighed både ved godkendelser og ved revurderinger.

Bilag med standardvilkår for 8 listepunkter findes i en særskilt bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Virksomheder mv. på bilag 2

Virksomheder, anlæg, aktiviteter og indretninger omfattet af bilag 2 er ikke omfattet af IE-direktivet. De er derfor ikke undergivet de samme oplysningskrav i forbindelse med ansøgning som anlæg, aktiviteter og indretninger omfattet af bilag 1, og der er ikke krav om forudgående offentlighed i godkendelses- og revurderingsprocessen. Der stilles heller ikke krav om stillingtagen til eller udarbejdelse af en basistilstandsrapport.

For anlæg, aktiviteter og indretninger på bilag 2 kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelsen otte år, efter den blev meddelt. Denne revurdering er ikke obligatorisk.

Standardvilkår for 21 listepunkter findes i en særskilt bekendtgørelse om standardvilkår.

Læs mere om godkendelsespligtens udstrækning og begrebet "teknisk og forureningsmæssigt forbundet".

 

Senest opdateret d. 22-12-2016

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst

For bilag 1-virksomheder gælder:

  • omfattet af bindende BAT-konklusioner
  • obligatoriske revurderinger
  • basistilstandsrapport, hvis der bruges, fremstilles eller frigives relevante farlige stoffer
  • forudgående offentlighed
  • 8 listepunkter er omfattet af standardvilkår

For bilag 2-virksomheder gælder:

  • 22 listepunkter er omfattet af standardvilkår
  • vilkår for virksomheder, anlæg og aktiviteter, der ikke er omfattet af standardvilkår fastsættes individuelt
  • ikke obligatorisk revurdering

Virksomhed - Anlæg

Vil du vide mere?

Afgrænsningen af en virksomhed vil altid afhænge af en konkret vurdering. Som udgangspunkt vil flere aktiviteter på samme lokalitet med samme ejer udgøre én virksomhed. Derfor vil der oftest være sammenhæng mellem listevirksomheden og den selskabsretlige inddeling i CVR- og P-numre.

Det kan dog forekomme, at et anlæg er forbundet med aktiviteter, der er registreret under et andet CVR-nummer. I den situation må godkendelsespligtens omfang vurderes konkret, afhængig af om aktiviteterne er teknisk og forureningsmæssigt forbundet.

Omvendt kan der også forekomme situationer, hvor kun en del af virksomhedens aktiviteter er omfattet af godkendelsespligten, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 4.