5.14 Registrering og offentliggørelse af data

Som et led i digitalisering af miljøgodkendelses- og tilsynsområdet skal myndigheden i forbindelse med, at den træffer afgørelse om miljøgodkendelse eller om revurdering, afgive visse oplysninger til Miljøstyrelsen.

Derudover stilles der krav om, at godkendelses- eller tilsynsmyndigheden skal offentliggøre visse oplysninger via den digitale platform, Digital Miljøadministration (DMA).

Målet er at skabe en mere effektiv og gennemskuelig sagsbehandling samt administrative lettelser for både virksomheder og myndigheder og en højere grad af genbrug af data og oplysninger.

Registrering af data

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 50, stk. 1 skal godkendelses- eller tilsynsmyndigheden afgive følgende oplysninger til Miljøstyrelsen i forbindelse med en afgørelse om godkendelse eller i forbindelse med en revurdering af en virksomhed omfattet af bilag 1 eller bilag 2:

  1. Angivelse af myndighed.
  2. Navn, adresse, CVR-nummer og P-nummer på virksomheden. 
  3. Dato for afgørelsen.
  4. For virksomheder omfattet af bilag 1 skal godkendelses- eller tilsynsmyndigheden endvidere i forbindelse med en afgørelse om godkendelse eller som følge af revurdering oplyse:

a)      Om der er udarbejdet en basistilstandsrapport, jf. § 14. 

b)      Om der er fastsat en eller flere emissionsgrænseværdier, der er lempeligere end dem, som følger af BAT-konklusioner, jf. § 27.

c)      Om der er meddelt dispensation for overholdelse af en eller flere emissionsgrænseværdier med henblik på at afprøve ny teknik, jf. § 29.

Oplysningerne skal afgives med de begrænsninger for videregivelse, der følger af anden lovgivning.

Indberetning til Miljøstyrelsen

Derudover skal godkendelses- eller tilsynsmyndigheden oplyse Miljøstyrelsen om brugerbetaling for godkendelse eller revurdering af listevirksomheder omfattet af bilag 1 og 2. Oplysningerne skal afgives efter enten hver godkendelse eller revurdering eller årligt senest den 1. april for godkendelse eller revurdering for det forudgående kalenderår fordelt på de grupper, der fremgår af bilag 3 til bekendtgørelse om miljøtilsyn, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 50, stk. 3.

Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden skal afgive de i § 50, stk. 1, nævnte oplysninger til Miljøstyrelsen senest 4 måneder efter, at en afgørelse er truffet. I den forbindelse skal myndigheden vedlægge afgørelsen.

Afgivelse af oplysningerne skal ske ved anvendelse af via den digitale platform, Digital Miljøadministration (DMA), og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

Offentliggørelse af miljøgodkendelse m.v.

Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden skal offentliggøre de oplysninger, der fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 50, stk. 1 og stk. 3 og afgørelsen om miljøgodkendelse eller om revurdering. 

Offentliggørelse af oplysningerne, som kræves efter godkendelsesbekendtgørelsens § 52, stk. 1, og af afgørelsen skal ske senest 4 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Offentliggørelse af oplysninger om brugerbetaling skal dog ske senest den 1. april for det forudgående kalenderår, og oplysningerne skal offentliggøres på aggregeret form, jf. § 52, stk. 3.

Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden skal offentliggøre, hvis en afgørelse bliver påklaget. Når der efterfølgende er truffet en endelig administrativ afgørelse, skal godkendelses- eller tilsynsmyndigheden endvidere offentliggøre resultatet heraf, jf. § 52. stk. 4.

Offentliggørelse sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Hvad skal du være opmærksom på, når du offentliggør data og miljøgodkendelser?

Inden du som myndighed afgiver og offentliggør oplysninger, skal du hver gang foretage en konkret og individuel vurdering af, om der er oplysninger, som af hensyn til anden lovgivning ikke kan videregives og offentliggøres.

Det er således godkendelses- og tilsynsmyndighedernes opgave at sikre, at data, der offentliggøres, ikke indeholder oplysninger, som efter anden lovgivning ikke kan offentliggøres.

Det følger af god forvaltningsskik, at myndigheden hører virksomhederne forud for offentliggørelse, hvis der er tvivl om, hvorvidt oplysningerne kan offentliggøres.

Begrænsninger i adgangen til at offentliggøre oplysninger følger navnlig af de almindelige tavshedspligtsregler i straffeloven og ikke mindst forvaltningslovens § 27, samt – hvis der er tale om en personejet virksomhed – lov om behandling af personoplysninger.

Persondata

Persondataloven gælder for behandling af oplysninger om fysiske personer. Med fysiske personer menes enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. De personejede virksomheder, som er omfattet af persondataloven, kan derfor eksempelvis være enkeltmandsejede virksomheder og interessentskaber i det omfang, interessenterne er fysiske personer.

Forvaltningslovens § 27 gælder for myndighedens behandling af oplysninger om juridiske personer. Myndigheden har efter forvaltningslovens § 27 tavshedspligt om en virksomheds erhvervshemmeligheder. Der foreligger en erhvervshemmelighed, hvis der er tale om oplysninger vedrørende virksomhedens produktions- eller forretningsforhold, og det samtidig har væsentlig økonomisk betydning for virksomheden, at oplysningerne ikke videregives.      

Hvis der er tvivl, som kan afdækkes ved høring af andre myndigheder, skal dette ligeledes ske, f.eks. ved høring af politiet forud for offentliggørelse af oplysninger om risikovirksomheder.

Godkendelsesmyndigheden sender udkastet til afgørelsen om miljøgodkendelsen til virksomhedens udtalelse, forinden afgørelsens endelige udstedelse. Virksomheden orienteres her samtidig om, at afgørelsen vil offentliggøres. Hvis en virksomhed gør indsigelse mod selve offentliggørelsen, skal myndigheden tage stilling til indsigelserne forud for en eventuel offentliggørelse i en separat sag. Myndigheden skal i sådan et tilfælde træffe afgørelse om, hvorvidt den giver virksomheden medhold i, at oplysningerne ikke kan offentliggøres. Virksomheden vil have partsstatus i sagen, og myndigheden skal vejlede virksomheden om dens klagemuligheder.

Den endelige vurdering af, om oplysningerne kan offentliggøres, foretages af myndigheden.

Du kan læse mere om offentliggørelse af oplysninger i Miljøstyrelsens digitale tilsynsvejledning.

 

Retsgrundlag:

MBL § 73:

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om, at kommunalbestyrelserne skal indsende indberetninger om deres kortlægnings- og tilsynsvirksomhed, herunder om resultaterne af målinger og undersøgelser.

MBL § 79 b:

Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at der skal ske anvendelse af digital kommunikation, herunder bestemte it-systemer, særlige digitale formater, digital signatur el.lign., ved

1) anmeldelse og ansøgning i henhold til regler udstedt i medfør af § 7,

2) ansøgning om tilladelse efter § 19,

3) ansøgning om tilladelse efter § 28,

4) ansøgning om godkendelse efter § 33 og fremsendelse af oplysninger til brug for revurdering af godkendelse, jf. §§ 41 a og 41 b,

5) afgørelser truffet i medfør af § 19 og kapitel 4, 5, 9 og

9 a samt regler udstedt i medfør heraf og i medfør af § 7,

6) ansøgning og afgørelse om godkendelse som indsamlingsvirksomhed og om tilbagekaldelse af sådan godkendelse i henhold til regler udstedt i medfør af § 44, stk. 4, nr. 1, og stk. 5,

7) indberetning m.v. til myndigheder i medfør af § 19, kapitel 4, 5, 9 og 9 a samt regler udstedt i medfør heraf og afgørelser truffet i medfør af disse regler samt regler udstedt i medfør af § 7 og § 7 a,

8) tilmelding og indberetning til Affaldsregistret i henhold til regler udstedt i medfør af § 45 d, stk. 2,

9) sagkyndiges indberetning i henhold til regler udstedt i medfør af § 7 a til myndigheder og til private organisationer, som udøver nærmere fastlagte beføjelser i henhold til regler udstedt i medfør af § 7 a, stk. 4,

10) tilsynsmyndigheders udøvelse af tilsynsvirksomhed, herunder resultater af tilsynsmyndigheders udøvelse af tilsynsvirksomhed,

11) kommunalbestyrelsens indsendelse af indberetning om deres kortlægnings- og tilsynsvirksomhed i henhold til regler udstedt i medfør af § 73, stk. 3, herunder om resultaterne af målinger og undersøgelser,

12) klage over afgørelser som nævnt i nr. 5 og

13) kommunikation med myndigheder i forbindelse med de forhold, som er nævnt i nr. 1-12.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at myndigheden kan udstede afgørelser og andre dokumenter i forbindelse med forhold, som er nævnt i stk. 1, uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at dokumenter, der udelukkende er udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af myndigheden som afsender.

Stk. 4. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, hvilken myndighed der er ansvarlig for de oplysninger, som er omfattet af stk. 1.

MBL § 79 c

Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse og offentlig annoncering, herunder udelukkende digitalt, af

1) lister over visse affaldsforbrændingsanlæg og rapporter om driften og overvågningen af disse anlæg og

2) oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger for virksomheder, anlæg eller indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i § 33, herunder oplysninger, der indgår i sikkerhedsdokumentationen for sådanne virksomheder.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse, herunder udelukkende digitalt, af de i § 79 b, stk. 1, nævnte oplysninger. Oplysningerne kan vedrøre strafbare forhold på lovens område og kan være med navns nævnelse.

Forvaltningslovens § 29

Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, med hensyn til oplysninger om

1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold og

2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign.  , for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at oplysningerne ikke videregives.

Stk. 2. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har desuden tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, når det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar. Det samme gælder, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, herunder når fortrolighed følger af en EU-retlig eller folkeretlig forpligtelse el.lign.

Stk. 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har herudover tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, når det er nødvendigt at hemmeligholde en oplysning til beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser, herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer.

Stk. 4. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har endvidere tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, med hensyn til oplysninger, som det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde for at varetage væsentlige hensyn til

1) forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt straffuldbyrdelse og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning,

2) gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen,

3) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed,

4) forskeres og kunstneres originale ideer samt foreløbige forskningsresultater og manuskripter eller

5) private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.

Stk. 5. Inden for den offentlige forvaltning kan der kun pålægges tavshedspligt med hensyn til en oplysning, når det er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser som nævnt i stk. 1-4.

Stk. 6. En forvaltningsmyndighed kan bestemme, at en person uden for den offentlige forvaltning har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som myndigheden videregiver til den pågældende uden at være forpligtet hertil.

Stk. 7. Fastsættes der i henhold til § 1, stk. 3, regler om tavshedspligt, eller pålægges der tavshedspligt efter stk. 6, finder straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f tilsvarende anvendelse på overtrædelse af sådanne regler eller pålæg.

Godkendelsesbekendtgørelsen § 50

Godkendelsesbekendtgørelsen § 51

Godkendelsesbekendtgørelsen § 52

 

 Ny side d. 12-12-2016