3.2 Før ansøgningen modtages

Allerede før virksomheden sender en ansøgning om miljøgodkendelse til jer, kan det være relevant for virksomheden at have en drøftelse med jer.

Det er virksomhedens ansvar at søge om miljøgodkendelse - og det bør også være virksomheden, der tager initiativ til drøftelser med jer som myndighed på det tidlige tidspunkt. Men det er ikke alle virksomheder, der er opmærksomme på værdien af en sådan tidlig drøftelse. Nogle gange kan det derfor blive aktuelt, at du som myndighed er opmærksom på om en ansøgning er på vej.

Som støtte til en hensigtsmæssig sagsgang kan du hente hjælp i Tjekliste for gennemgang af ansøgninger

Forhåndsdialog

Efter forvaltningslovens § 7 har myndighederne pligt til at vejlede virksomheder, som henvender sig med spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.

Du skal som myndighed således give virksomheden en målrettet forhåndsdialog med vejledning om regler m.v., der gælder for virksomheden, inden den etablerer sig, og hvordan virksomheden anvender den digitale selvbetjeningsløsning, Byg og Miljø, med henblik på, at virksomhedens anmeldelser og ansøgninger bliver så fyldestgørende som muligt. Som myndighed skal du i den sammenhæng have fokus på at drøfte:

  • Hvilket listepunkt(er) i godkendelsesbekendtgørelsen, som virksomheden er omfattet af.
  • Om virksomheden udover at søge om miljøgodkendelse også skal anmelde sig i forhold til VVM-reglerne og/eller søge om spildevandstilladelse - og hvordan virksomheden opnår samtidighed, hvis den ønsker det.
  • Om der er særlige planbestemmelser, der kan hindre fremtidige udviklingsmuligheder, således at virksomheden har klare rammer.
  • Hvordan virksomheden skal forholde sig, hvis flere myndigheder skal inddrages. Det kan være tilfældet, hvor den godkendende myndighed er Miljøstyrelsen, og virksomheden også skal søge om spildevandstilladelse hos kommunen.
  • Skitse til tidsplan for godkendelsesprocessen og oplyse om det ansøgte er omfattet af servicemålaftalen fra december 2015 mellem Kommunernes Landsforening og regeringen.

Vejleding forud for ansøgning/anmeldelse 

I Byg og Miljø vil virksomheden blive præsenteret for en række objektive miljøkrav, som den skal be- eller afkræfte, om den kan leve op til.  I Byg og Miljø guides virksomhederne til at komme med præcis de oplysninger, som myndighederne har behov for. Oplysninger der er målrettet virksomhedens listepunkt(er). Præcise ansøgninger styrker kvaliteten af ansøgningsmaterialet og mindsker sandsynligheden for, at myndigheden skal indhente supplerende oplysninger. Det betyder, at sagsbehandlingsprocessen bliver kortere.

Dog gælder officialmaksimen fortsat, det vil sige, at myndighederne stadig har ansvaret for, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, før der træffes en afgørelse. Myndighederne vil derfor i de tilfælde, hvor en ansøgning ikke er tilstrækkelig oplyst, skulle indhente supplerende oplysninger. Dette kan ofte blive aktuelt, fordi Byg og Miljø ikke stiller krav til kvaliteten af de oplysninger, som virksomhederne indleverer med ansøgningen.

For at sikre kvaliteten af oplysningerne og for at minimere unødig efterfølgende sagsbehandling og indhentning af supplerende oplysninger er det derfor vigtigt, at du som myndighed har fokus på at vejlede virksomheden med henblik på, at en ansøgning bliver så fyldestgørende som muligt.

Det kan også have værdi at få forklaret virksomheden, at de oplysningskrav, den præsenteres for i Byg og Miljø, fremgår af godkendelsesbekendtgørelsen og / eller standardvilkårs-bekendtgørelsen

Supplerende / ændrede oplysningskrav fra bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, hvis virksomheden er omfattet af denne. På nuværende tidspunkt indeholder Byg og Miljø ikke de oplysningskrav, som fremgår af deponerings-bekendtgørelsen, affaldsforbrændingsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om store fyringsanlæg.

Hvis virksomheden følger retningslinjerne i Byg og Miljø og i bekendtgørelsernes bilag om, hvilke oplysninger der skal gives i forbindelse med en ansøgning om miljøgodkendelse, er der større sandsynlighed for, at virksomheden kan fremsende en ansøgning, som indeholder alle relevante oplysninger, så sagen kan behandles på den mest optimale måde.

I afsnittet om tilstrækkelig oplyst sag kan du læse mere om, hvordan du sikrer proportionalitet i de informationer, du efterspørger.

En indledende afklaring af projektet samt en målrettet ansøgning fra virksomheden er med til at sikre, at der både hos virksomheden og myndigheden kan spares ressourcer og tid i godkendelsesprocessen. I vejledningen til virksomheder om ansøgning kan du i afsnittet indledende drøftelse med myndigheden læse mere om, hvilke emner du kan inddrage i drøftelsen.

Senest opdateret d. 17-10-2022

Klik her for at se den tidligere gældende version af vejledningstekst