3.3.2 Forudgående offentlighed i forbindelse med ansøgning om godkendelse af bilag 1-virksomhed og affaldsforbrændingsanlæg

Du skal være opmærksom på, at godkendelsesbekendtgørelsen indeholder en regel om, at godkendelsesmyndigheden digitalt skal offentliggøre, at den har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse, således at offentligheden får mulighed for at udtale sig om ansøgningen og udkast til afgørelse, inden der træffes afgørelse om godkendelse.

Kravet om forudgående offentlighed af ansøgning om miljøgodkendelse er obligatorisk for ansøgninger om etablering af en ny bilag 1-virksomhed.  Hvis ansøgningen vedrører en bilag 1-virksomhed, der udføres som en biaktivitet på en ikke-listevirksomhed, omfatter kravet kun biaktiviteten og de aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed.

Desuden skal ansøgninger om væsentlige ændringer eller udvidelser af eksisterende bilag 1-virksomheder offentliggøres. Med ”væsentlige ændringer eller udvidelser” forstås driftsændringer, der efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan have negativ og betydelig påvirkning af mennesker eller miljø. Det er myndigheden, der vurderer, om ændringen eller udvidelsen skal annonceres. Der skal med andre ord foretages en kvalificeret vurdering af, om det ansøgte kan have en negativ og betydelig påvirkning af mennesker eller miljø. I så fald har offentligheden krav på at blive orienteret om ansøgningen, inden du træffer afgørelse om miljøgodkendelse.

Det er altså ikke enhver ansøgning om godkendelsespligtig ændring eller udvidelse, der skal annonceres.

Offentliggørelsen skal ske digitalt og skal som minimum indeholde de oplysninger, som fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 9, § 18, stk. 4.

Du kan undlade at offentliggøre ansøgningsmaterialet, hvis der skal ske offentliggørelse jf. VVM-proceduren.

Du kan læse mere i afsnittet om forudgående offentlighed.

Når du fremsender udkast til afgørelse til dem, der har bedt om det, skal du oplyse modtageren om relevant materiale, du har fået efter offentliggørelsen.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, begrænses af undtagelserne i offentlighedslovenforvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Hvis der er tale om fortrolige oplysninger som f.eks. oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, så kan disse undtages, hvis du som myndighed træffer afgørelse herom. Det øvrige indhold i materialet er ikke undtaget.

Du skal desuden være opmærksom på reglerne om tavshedspligt i forvaltningsloven.

Særligt for affaldsforbrændingsanlæg ikke omfattet af bilag 1

Du skal være opmærksom på, at bekendtgørelsen om affaldsforbrændingsanlæg indeholder en lignende regel om, at godkendelsesmyndigheden digitalt skal offentliggøre, at de har modtaget en ansøgning om godkendelse af affaldsforbrændings- og affaldsmedforbrændingsanlæg på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, således at offentligheden får mulighed for at udtale sig om ansøgningen og udkast til afgørelse, inden der træffes afgørelse om godkendelse.

Kravet om forudgående offentlighed er obligatorisk for ansøgninger om etablering af nye affaldsforbrændings- og affaldsmedforbrændingsanlæg.

Desuden skal ansøgninger om væsentlige ændringer eller udvidelser af affaldsforbrændings- og affaldsmedforbrændingsanlæg offentliggøres. Med ”væsentlige ændringer eller udvidelser” forstås for anlæg omfattet af bilag 2 ændringer eller udvidelser af et anlæg, der forbrænder eller medforbrænder ikke-farligt affald, som indebærer, at anlægget fremover kan behandle farligt affald.

Senest opdateret d. 17-10-2022