3.3.2 Offentlighed i forbindelse med bilag 1-virksomhed

Du skal være opmærksom på, at du ikke må træffe afgørelse om etablering, væsentlige ændringer eller udvidelser af en bilag 1-virksomhed, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om ansøgningen og udkast til afgørelse. Når du har modtaget en ansøgning fra en bilag 1-virksomhed, skal du derfor offentliggøre det. Offentliggørelsen skal ske digitalt og skal som minimum indeholde de oplysninger, som fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 9, § 16, stk. 4.

Du kan undlade at offentliggøre ansøgningsmaterialet, hvis der skal ske offentliggørelse jf. VVM-proceduren.

Du kan læse mere i afsnittet om forudgående offentlighed.

Når du fremsender udkast til afgørelse til dem, der har bedt om det, skal du oplyse modtageren om relevant materiale, du har fået efter offentliggørelsen.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, begrænses af undtagelserne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Hvis der er tale om fortrolige oplysninger som f.eks. anvendelsen af bestemte stoffer, så kan disse undtages, hvis du som myndighed træffer afgørelse herom. Det øvrige indhold i materialet er ikke undtaget.

Du skal desuden være opmærksom på reglerne om tavshedspligt i forvaltningsloven.

 

Senest opdateret d. 27-06-2014