3.3.6 Drøftelse/ møde med virksomheden

Det vil ofte være en god idé at holde et møde med virksomheden og gennemføre en besigtigelse på virksomheden eller på det areal, hvor virksomheden skal etableres. Det fremmer samarbejdet at mødes og tale projektet samt eventuelle uklarheder igennem. Ved drøftelsen med virksomheden kan du også afklare, om der eventuelt er andre projekter, som med fordel kan inddrages i ansøgningen. Læs mere i afsnittet samarbejde mellem ansøger og myndighed.

I forbindelse med din drøftelse med virksomheden anbefales det, at du i samarbejde med virksomheden udarbejder en tids- og handlingsplan for godkendelsesprocessen. En tidsplan med milepæle for eksempel med jeres respektive levering af oplysninger, beregninger, udkast til godkendelser og lignende, kan medvirke til at få klarlagt og afstemt både dine og virksomhedens forventninger til forløbet.

Eksempel på en tidsplan:

Ovenstående viser et eksempel på en tidsplan for miljøgodkendelse af en bilag 1-virksomhed og kan downloades som Excel-fil her. Eksemplet forudsætter, at der ikke skal laves basistilstandsrapport, at det ikke er nødvendigt med en habitatkonsekvensvurdering, og at der ikke er VVM-pligt. Tidsplanen er indikativ og bør i praksis detaljeres yderligere med datoer og angivelse af forventede delleverancer fra virksomheden og myndigheden. For en bilag 2-virksomhed vil tidsplanen være simplificeret og vil typisk ikke have så lang en tidsmæssig udstrækning, bl.a. fordi der her ikke er krav om forudgående offentlighed, og fordi miljøgodkendelse meddeles evt. efter standardvilkår, hvilket forenkler sagsbehandlingen. For virksomheder, der også er omfattet af risikobekendtgørelsen eller er VVM-pligtig, vil tidsplanen typisk være forlænget i forhold til ovenstående eksempel.

Af hensyn til igangsætningen af eventuelle bygge- og anlægsarbejder eller tilsvarende vil virksomheden vil normalt have en væsentlig interesse i at vide, hvornår en godkendelse kan forventes meddelt.

Det er vigtigt at pointere over for virksomheden, at det er en forudsætning for en hurtig og effektiv behandling af virksomhedens sag og for tidsplanens overholdelse, at virksomheden leverer alle nødvendige oplysninger i den aftalte kvalitet og til de aftalte tidspunkter.

Senest opdateret d. 27-06-2014