3.3.8 Behov for andre tilladelser eller dispensationer?

Der er en række lokale forhold samt mange forskellige lovgivninger, der kan påvirke godkendelsesprocessen. Nedenfor er listet en række af de mest almindelige forhold, som kan påvirke processen, og som godkendelsesmyndigheden derfor skal forholde sig til:

  • Krav om ny planlægning eller dispensation fra en gældende lokalplan.
  • Krav om VVM-screening og evt. VVM-tilladelse.
  • Stillingtagen til påvirkningen af Natura 2000 områder og bilag IV-arter efter habitatbekendtgørelsen
  • Stillingtagen til påvirkningen af vandområder i forhold til vandplanerne og bekendtgørelse 1022
  • Krav om sagsbehandling efter risikobekendtgørelsen.

Vær desuden opmærksom på, at der kan være behov for tilladelser eller dispensationer i henhold til f.eks.:

Det er bygherres ansvar at indhente de nødvendige tilladelser og dispensationer.

Hvis en sag er omfattet af et eller flere af ovenstående regelsæt, kan det ofte have væsentlig betydning for det samlede sagsbehandlingsforløb og dermed for projektets tidsplan. Det kan have betydning for, om projektet kan gennemføres som ansøgt, eller om der skal ske tilpasning af projektet, for eksempel for ikke at påvirke et habitatområde negativt.

Senest opdateret d. 17-10-2022