3.3.9 Grænseoverskridende forurening

Grænseoverskridende forurening er enhver form for forurening, der kan spredes over landegrænser. Det kan være forurening i form af støv og anden luftforurening samt forurenende stoffer, som spredes via grundvand eller overfladevand.

Hvis et ansøgt projekt kan påvirke mennesker eller miljø i et andet land negativt og betydeligt, eller hvis der er risiko for, at projektet i forbindelse med uheld kan have grænseoverskridende følger, gælder følgende:

  • Hvis kommunen er myndighed, skal kommunen straks underrette ansøger og Miljøstyrelsen. Du må som kommunal myndighed ikke viderebehandle sagen, før Miljøstyrelsen giver tilladelse til det. Du skal orientere ansøgeren om dette.
  • Hvis Miljøstyrelsen er myndighed, skal Miljøstyrelsen også underrette ansøgeren.

Når Miljøstyrelsen modtager en sag, der indebærer grænseoverskridende forurening, underretter styrelsen det pågældende andet lands miljømyndigheder, således at der kan gennemføres en offentlig høring i nabolandet.

Det er godkendelsesmyndigheden, jf. ovenfor, der på baggrund af oplysninger i ansøgningen skal vurdere konkret, om et projekt vil kunne påvirke mennesker eller miljø i et andet "negativt" og "betydeligt", og om eventuelle uheld kan have grænseoverskridende følger.

Reglerne om grænseoverskridende forurening er i sagens natur mest relevante for projekter nær grænsen til Tyskland og ved Øresund og for projekter, hvor der er større emissioner til luften. 

Senest opdateret d. 27-06-2014