3.4 Udarbejdelse af miljøgodkendelse

En godkendelse skal indeholde en vurdering af det ansøgte projektvilkår for virksomhedens etablering og drift samt en begrundelse for afgørelsen.

Der må ikke meddeles godkendelse, med mindre myndigheden har vurderet, at:

  1. Virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, herunder en vurdering af, om til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende. Læs mere under miljøteknisk vurdering.
  2. Virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 1.

Hvis ansøgningen vedrører en bilag 1-virksomhed eller en bilag 2-virksomhed uden standardvilkår, skal myndigheden i denne forbindelse bl.a. vurdere, at virksomheden indrettes og drives således, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, samt at forureningen minimeres mest muligt. Hvor forureningen ikke kan undgås, skal det sikres, at der er anvendt de bedste tilgængelige renseteknikker. Du kan se mere i § 20 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Hvis ansøgningen vedrører en virksomhed, der er omfattet af listerne i både bilag 1 og bilag 2, meddeles en samlet afgørelse om godkendelse.

Kun hvis den miljøtekniske vurdering viser, at virksomheden har forebygget og begrænset forureningen ved anvendelse af BAT, og hvis det er sandsynliggjort, at den kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening, må myndigheden meddele en miljøgodkendelse.

Vilkår skal modsvare det ansøgte – og de skal være nødvendige og relevante

En miljøgodkendelses vilkår skal modsvare det ansøgte. Dette følger af § 19, stk. 1, samt §§ 21-22 i godkendelsesbekendtgørelsen, se også afsnittet ovenfor. På denne måde bliver det også tydeligere, hvornår en driftsændring eller udvidelse udløser godkendelsespligt. Ansøgningen og projektbeskrivelsen er det, der godkendes. Hvis virksomheden efter godkendelsens meddelelse ændrer projektet således, at det ikke længere svarer til det projekt, der er søgt om, går virksomheden ud over godkendelsens forudsætninger, og der kan indtræde fornyet godkendelsespligt. Det er også vigtigt, at du sikrer dig, at der kun stilles de nødvendige og relevante vilkår – og at der er hjemmel til det.i

Læs mere om fastsættelse af vilkår

Læs mere om retningslinje om formulering af vilkår

Læs mere om rummelige miljøgodkendelser

Senest opdateret d. 17-10-2022

Klik her for at tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst