3.4.1 Miljøteknisk vurdering

Den miljøtekniske vurdering er et væsentligt led i sagsbehandlingen af en ansøgning om miljøgodkendelse. Den miljøtekniske vurdering skal myndigheden udarbejde for at sikre, at det ansøgte projekt kan leve op til de gældende miljøkrav. Gældende miljøkrav er fastsat for at sikre mennesker, miljø og natur mod væsentlig forurening.

I den miljøtekniske gennemgang af sagen gennemgår du virksomhedens oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger i forhold til de gældende normer, grænseværdier mv. og gældende bekendtgørelser, som måtte være relevante i forhold til den pågældende virksomhed. Det kan f.eks. være Miljøstyrelsens vejledninger og orienteringer indeholdende vejledende grænseværdier, specifikke branchebekendtgørelser og bekendtgørelsen om standardvilkår.

Den miljøtekniske vurdering af den konkrete ansøgning danner grundlag for at vurdere, hvilke vilkår det er relevant at fastsætte i miljøgodkendelsen, lige som den udgør grundlaget for at vurdere, om ansøgningen umiddelbart kan imødekommes, om det er nødvendigt med projekttilpasninger, eller om der skal meddeles et afslag.

Vilkårene i godkendelsen skal begrundes, og begrundelserne skal fremgå af miljøgodkendelsen. Herved bliver det muligt for både virksomheden, naboer og andre interessenter at se, hvorfor de enkelte vilkår er fastsat, men også hvorfor de har det konkrete indhold. 

Det skal ligeledes fremgå, om vilkårene i tilstrækkelig grad sikrer, at forurening forebygges og begrænses. De miljøtekniske vurderinger danner normalt grundlaget for disse begrundelser.

Herunder gennemgås en række af de væsentligste miljømæssige forhold, som myndigheden skal foretage en miljøteknisk vurdering af.

Godkendelsesmyndigheden må kun meddele godkendelse, hvis en gennemgang af sagen viser, at virksomheden har forebygget og begrænset forureningen ved anvendelse af BAT, og hvis det er sandsynliggjort, at den kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening. Afgørelsen om godkendelsen skal indeholde en redegørelse herfor.

Senest opdateret d. 27-06-2014