3.4.2 Fastsættelse af vilkår

Godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 10 indeholder regler for afgørelse om godkendelse og for fastsættelse af vilkår.

For en række virksomheder er der standardvilkår, som fremgår af bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Bilag 2-virksomheder er typisk reguleret med standardvilkår. Men der er også i enkelte tilfælde standardvilkår for bilag 1-virksomheder.

Du bør altid tilpasse vilkårene til de enkelte virksomheders konkrete forhold. Det gør det også lettere at opfylde kravene om, at vilkår skal være klare, entydige og specifikke.

Du kan i kapitel 10 i godkendelsesbekendtgørelsen læse om, hvad en godkendelse skal indeholde. Det fremgår af § 22, at du i relevant omfang skal fastsætte vilkår for en lang række forhold. Det er vigtigt, at du kun stiller vilkår i relevant omfang. Du skal derfor ikke stille vilkår for miljøforhold, som ikke vil forekomme på/ fra virksomheden, f.eks. skal du ikke stille vilkår om lavfrekvent støj, hvis det ikke er sandsynligt, at virksomheden vil give anledning til lavfrekvent støj. Og du skal ikke meddele standardvilkår for aktiviteter, som ikke sker på den aktuelle virksomhed.

Du skal undgå dobbeltregulering ved at gengive tekst fra lov eller bekendtgørelser direkte i vilkår – med mindre det fremgår specifikt af det pågældende regelsæt. Det er imidlertid god service, at henvise til de relevante regelsæt i den miljøtekniske vurdering.

Link til 3.4.3 Retningslinjer for formulering af vilkår

Formulering af vilkår

Vilkår formuleres, så de ikke påfører virksomhederne unødvendige bindinger i forhold til valg af tekniske eller indretningsmæssige løsninger. Der er metodefrihed for en virksomhed, når emissionsgrænseværdierne overholdes.

Når du skal formulere vilkår, kan det være hensigtsmæssigt at tage en drøftelse med virksomheden for at sikre, at vilkårene formuleres, så de også er operationelle for virksomheden. Ofte vil virksomheder have faste kontrolprocedurer, produktionsregistreringer m.v. som uden - eller med mindre ændringer eller tilføjelser - kan anvendes som egenkontrol eller dokumentation i relation til miljøforhold. Det bør der naturligvis tages størst mulig hensyn til ved fastsættelse af vilkår i miljøgodkendelsen for at minimere virksomhedens administrative opgaver på området.

Krav til midlingstider og andre parametre

I godkendelsesbekendtgørelsens § 27 er sammenhængen mellem emissionsgrænseværdier, tidsrum og referencebetingelser nævnt. Det er vigtigt at gøre sig klart, at fastsættelse af emissionsgrænseværdier er afhængig af, hvor lang midlingstiden er, og hvilke tilstande værdierne skal referere til (temperatur, iltprocent, oplukningsmetode m.v.). Desuden kan der være tale om kontinuerlige målinger eller enkeltmålinger. Hvis en virksomhed foretager målinger med andre midlingstider end forudsat i BAT-konklusionen, kan myndigheden fastsætte emissionsgrænseværdier forskellig fra BAT-konklusionens, således at værdierne tilpasses de midlingstider og referencetilstande, som er tilpasset virksomhedens produktion.

Fordelen ved at vælge samme midlingstid som BAT-konklusionen vil være, at det vil lette den næstkommende BREF-revision, hvis flest mulige virksomheder i Europa anvender samme midlingstider. Årsager til at vælge en anden midlingstid end BAT-konklusionens midlingstid kan være, at det vil påføre virksomheden ekstra omkostninger, som ikke står mål med fordelen, hvis de skal følge midlingstiderne i BAT-konklusionen. Eller at det rent måleteknisk ikke er praktisk muligt, f.eks. af hensyn til detektionsgrænser eller driftstid at anvende BAT-konklusionens midlingstid.

Hvis miljømyndigheden vælger at fravige BAT-konklusionens midlingstider, skal myndigheden inddrage viden om, at kortere midlingstider betyder, den tilsvarende grænseværdi bør være højere, mens længere midlingstider betyder, at den tilsvarende grænseværdi bør være lavere. I langt de fleste tilfælde vil der dog være tale om målinger og prøvetagninger foretaget efter bestemte standarder.

Godkendelsesvilkårene skal i relevant omfang indeholde vilkår om begrænsning af langtrækkende eller grænseoverskridende forurening. Se mere under Grænseoverskridende forurening.

Klare og entydige vilkår

Vilkår skal formuleres klart og entydigt, så det uden tvivl for både virksomhed og myndighed kan konstateres, om de er overholdt eller ej i en given situation. Vilkår om egenkontrol skal - hvor det er relevant - endvidere være fulgt af krav om, at virksomheden vurderer resultater af egenkontrollen - gerne med grafisk illustration. Det bør endvidere så vidt muligt fremgå, at en række kontroldata skal indlæses direkte i fælles offentlige databaser.

Vilkår må ikke være i modstrid med andre regler, for eksempel fra Arbejdstilsynet eller Fødevaremyndighederne. Hvis du er i tvivl, om det kan være tilfældet, bør du kontakte den eller de relevante myndigheder.

Du kan læse og få vejledning om generelle krav til og se eksempler på formulering af vilkår herunder og i 3.4.3 Retningslinjer for formulering af vilkår: