3.4.2 Fastsættelse af vilkår

Godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 10 indeholder regler for afgørelse om godkendelse og for fastsættelse af vilkår.

For en række virksomheder er der standardvilkår, som fremgår af bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Bilag 2-virksomheder er typisk reguleret med standardvilkår. Men der er også i enkelte tilfælde standardvilkår for bilag 1-virksomheder.

Du bør altid tilpasse vilkårene til de enkelte virksomheders konkrete forhold. Det gør det også lettere at opfylde kravene om, at vilkår skal være klare, entydige og specifikke.

Du kan i kapitel 10 i godkendelsesbekendtgørelsen læse om, hvad en godkendelse skal indeholde. Det fremgår af § 22, at du i relevant omfang skal fastsætte vilkår for en lang række forhold. Det er vigtigt, at du kun stiller vilkår i relevant omfang. Du skal derfor ikke stille vilkår for miljøforhold, som ikke vil forekomme på/ fra virksomheden, f.eks. skal du ikke stille vilkår om lavfrekvent støj, hvis det ikke er sandsynligt, at virksomheden vil give anledning til lavfrekvent støj. Og du skal ikke meddele standardvilkår for aktiviteter, som ikke sker på den aktuelle virksomhed.

Du skal undgå dobbeltregulering ved at gengive tekst fra lov eller bekendtgørelser direkte i vilkår – med mindre det fremgår specifikt af det pågældende regelsæt. Det er imidlertid god service, at henvise til de relevante regelsæt i den miljøtekniske vurdering.

Link til 3.4.3 Retningslinjer for formulering af vilkår

Formulering af vilkår

Vilkår formuleres, så de ikke påfører virksomhederne unødvendige bindinger i forhold til valg af tekniske eller indretningsmæssige løsninger. Der er metodefrihed for en virksomhed, når emissionsgrænseværdierne overholdes.

Når du skal formulere vilkår, kan det være hensigtsmæssigt at tage en drøftelse med virksomheden for at sikre, at vilkårene formuleres, så de også er operationelle for virksomheden. Ofte vil virksomheder have faste kontrolprocedurer, produktionsregistreringer m.v. som uden - eller med mindre ændringer eller tilføjelser - kan anvendes som egenkontrol eller dokumentation i relation til miljøforhold. Det bør der naturligvis tages størst mulig hensyn til ved fastsættelse af vilkår i miljøgodkendelsen for at minimere virksomhedens administrative opgaver på området.

Link til 3.4.2 Fastsættelse af vilkår om indberetning

Krav til midlingstider og andre parametre

I godkendelsesbekendtgørelsens § 27 er sammenhængen mellem emissionsgrænseværdier, tidsrum og referencebetingelser nævnt. Det er vigtigt at gøre sig klart, at fastsættelse af emissionsgrænseværdier er afhængig af, hvor lang midlingstiden er, og hvilke tilstande værdierne skal referere til (temperatur, iltprocent, oplukningsmetode m.v.). Desuden kan der være tale om kontinuerlige målinger eller enkeltmålinger. Hvis en virksomhed foretager målinger med andre midlingstider end forudsat i BAT-konklusionen, kan myndigheden fastsætte emissionsgrænseværdier forskellig fra BAT-konklusionens, således at værdierne tilpasses de midlingstider og referencetilstande, som er tilpasset virksomhedens produktion.

Fordelen ved at vælge samme midlingstid som BAT-konklusionen vil være, at det vil lette den næstkommende BREF-revision, hvis flest mulige virksomheder i Europa anvender samme midlingstider. Årsager til at vælge en anden midlingstid end BAT-konklusionens midlingstid kan være, at det vil påføre virksomheden ekstra omkostninger, som ikke står mål med fordelen, hvis de skal følge midlingstiderne i BAT-konklusionen. Eller at det rent måleteknisk ikke er praktisk muligt, f.eks. af hensyn til detektionsgrænser eller driftstid at anvende BAT-konklusionens midlingstid.

Hvis miljømyndigheden vælger at fravige BAT-konklusionens midlingstider, skal myndigheden inddrage viden om, at kortere midlingstider betyder, den tilsvarende grænseværdi bør være højere, mens længere midlingstider betyder, at den tilsvarende grænseværdi bør være lavere. I langt de fleste tilfælde vil der dog være tale om målinger og prøvetagninger foretaget efter bestemte standarder.

Godkendelsesvilkårene skal i relevant omfang indeholde vilkår om begrænsning af langtrækkende eller grænseoverskridende forurening. Se mere under Grænseoverskridende forurening.

Klare og entydige vilkår

Vilkår skal formuleres klart og entydigt, så det uden tvivl for både virksomhed og myndighed kan konstateres, om de er overholdt eller ej i en given situation. Vilkår om egenkontrol skal - hvor det er relevant - endvidere være fulgt af krav om, at virksomheden vurderer resultater af egenkontrollen - gerne med grafisk illustration. Det bør endvidere så vidt muligt fremgå, at en række kontroldata skal indlæses direkte i fælles offentlige databaser.

Vilkår må ikke være i modstrid med andre regler, for eksempel fra Arbejdstilsynet eller Fødevaremyndighederne. Hvis du er i tvivl, om det kan være tilfældet, bør du kontakte den eller de relevante myndigheder.

Du kan læse og få vejledning om generelle krav til og se eksempler på formulering af vilkår herunder og i 3.4.3 Retningslinjer for formulering af vilkår:

Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for en række virksomhedstyper og aktiviteter. Standardvilkårene fremgår af bekendtgørelsen om standardvilkår.

Se desuden reglerne om anvendelse af standardvilkår i godkendelsesbekendtgørelsens § 35.

Hvis der er fastsat standardvilkår for en eller flere af virksomhedens aktiviteter, skal de indsættes i miljøgodkendelsen.
Miljø- og fødevareklagenævnets afgørelse, hvor de ophæver en afgørelse, fordi der ikke var anvendt standardvilkår, kan du se her

Hvis virksomheden giver anledning til forurening, som ikke er reguleret i standardvilkår, skal godkendelsen suppleres med de nødvendige krav.

Hvis det kun er en del af virksomhedens aktiviteter, der er omfattet af standardvilkår, gælder følgende:

 • Hvis aktiviteterne teknisk og forureningsmæssigt kan adskilles fra den øvrige del af virksomheden, gælder standardvilkårene for disse aktiviteter
 • Hvis aktiviteterne ikke kan adskilles teknisk og forureningsmæssigt fra den øvrige del af virksomheden, kan standardvilkårene fraviges og erstattes af individuelt fastsatte vilkår.

Det er muligt at fravige standardvilkårene, såfremt den ansøgte virksomhed er atypisk i forhold til bilagets beskrivelse, f.eks. fordi virksomheden anvender en anden produktionsteknologi end beskrevet eller giver anledning til andre typer forurening. I disse tilfælde kan standardvilkårene helt eller delvist fraviges, suppleres eller erstattes af individuelt fastsatte vilkår. Det er også muligt at fravige standardvilkår, hvor der er behov herfor af hensyn til områdets særlige sårbarhed eller vigtighed i forhold til miljø- eller naturinteresser.

Miljø- og fødevareklagenævnets afgørelser i sager, hvor der blev stillet supplerende vilkår til et en asfaltfabrik, fordi de hhv. er beliggende oven på sårbart grundvandsmagasin og i et område med særlige drikkevandsinteresser kan du se her.

 • Vilkårene skal fraviges i de tilfælde, hvor de stiller krav til indretninger og anlæg, som ikke etableres på virksomheden. Der skal f.eks. ikke stilles vilkår til en vaskeplads på en motorsportsbane, hvis banen ikke etablerer en vaskeplads, eller vilkår til en gasfakkel på et biogasanlæg, hvis der ikke etableres en gasfakkel på anlægget.

Vilkår om indretning og drift fastsættes som andre vilkår kun i det omfang, det er relevant og proportionalt.

Du kan ofte hente inspiration til fastsættelse af vilkår til indretning og drift, bekendtgørelsen om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Er virksomheden omfattet af standardvilkår, skal disse benyttes.

Vilkår for indretning og drift kan f.eks. omfatte:

 • Pligt til at underrette myndigheden
  • inden skift af ejer/driftsansvarlig,
  • inden ophør af aktivitet/virksomheden
  • om uheld der kan have miljømæssige konsekvenser og om iværksatte aktiviteter for at undgå gentagelser
 • Driftstid for hele eller dele af virksomheden
 • Renholdelse af arealer og håndtering af spild af forurenende stoffer
 • Krav om, at driftsherren for en bilag 1-virksomhed straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkårene ikke overholdes. Desuden fastsættes vilkår om, at driften af virksomheden eller den relevante del heraf indstilles, indtil vilkårene igen overholdes, hvis den manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt. Desuden fastsættes krav om, at driftsherren straks skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes.
 • Krav til håndtering og opbevaring af affald på virksomheden, herunder f.eks. angivelse af den maksimale mængde affald, der må opbevares på virksomheden, herunder oplag af farligt affald eller skrot.
 • Krav om, hvordan virksomheden skal forholde sig i unormale driftssituationer.
 • Andre krav til virksomhedens indretning og drift, der er nødvendige for at sikre, at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld.
 • Krav om, at virksomheden ved ophør af driften skal meddele dette til tilsynsmyndigheden og for bilag 1-virksomheder desuden ved delvist ophør, jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 55.
 • Krav om, at der ved ophør af driften med henvisning til jordforureningsloven, kapitel 4 b, skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand med hensyn til jord- og grundvandsforurening på bilag 1-virksomheder, jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 55.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger om støj. Støjvilkår skal fastsættes i overensstemmelse med retningslinjerne i disse vejledninger. Du kan finde vejledningerne via Miljøstyrelsens hjemmeside.

Vilkår vedrørende støj kan indeholde:

1. Støjgrænser

Fastsættelsen skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens støjvejledninger. Støjgrænseværdier skal fastsættes for hvert relevant område omkring virksomheden (boligområde, erhvervsområde, blandet bolig- og erhvervsområde m.fl. og for de relevante driftsperioder (dag/aften/nat),

Det er myndighedens opgave at vurdere,hvilke støjkrav en virksomhed skal overholde.

Ved miljøgodkendelse af en ny virksomhed skal virksomheden i ansøgningen dokumentere, at vejledende støjgrænser er overholdt for hvert relevant område omkring virksomheden uden hensyntagen til usikkerheden. For bilag 1-virksomheder skal der udarbejdes en "Miljømåling – ekstern støj" som dokumentation, mens det for bilag 2-virksomheder kun er listepunkterne, der er markeret med *, der skal udarbejdes en "Miljømåling – ekstern støj" for.

Ved miljøgodkendelse af en udvidelse på en eksisterende virksomhed, som har støjgrænser svarende til de vejledende støjgrænser, skal virksomheden i ansøgningen dokumentere, at de vejledende støjgrænser er overholdt for hvert relevant område omkring virksomheden for støj fra den eksisterende virksomhed plus støj fra udvidelsen uden hensyntagen til usikkerheden. For bilag 1-virksomheder skal der udarbejdes en "Miljømåling – ekstern støj" som dokumentation, og for de *-markerede bilag 2-virksomheder gælder det samme.

2. Krav om støjmålinger/-beregninger - hvis det konkret vurderes at være nødvendigt,

Når der er tale om etablering af en ny virksomhed, vil det ofte være relevant at fastsætte vilkår om kontrolmålinger/-beregninger, når virksomheden er etableret og idriftsat. Det gælder særligt hvis:

 • Den foreliggende støjdokumentation viser, at det forventede støjbidrag vil være tæt på støjgrænserne,
 • Virksomheden har mange støjkilder,
 • En eller flere støjkilder er placeret nær og/eller højt i forhold til boliger,
 • Virksomheden er i drift aften/nat, hvor støjkravene i forhold til boliger er lavere end om dagen.

3. Frist for gennemførelse af evt. krævede støjmålinger/-beregninger og for afrapportering,

4. Krav til driftsforhold i forbindelse med evt. målinger/-beregninger, f.eks. at støjende anlæg skal være i "normal" drift (skal i relevant omfang defineres nærmere) m.v.

5. Driftsbetingelser, hvis det er en forudsætning for overholdelse af støjkrav, f.eks. tidsmæssige begrænsninger så som åbningstider.

Det vil relativt sjældent være behov for at fastsætte vilkår om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.

Hvis du vurderer, at det er relevant at fastsætte vilkår, skal der ske efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens orientering om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.

Vilkår vedrørende lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer bør indeholde:

 • Grænseværdier
 • Krav om målinger/-beregninger - hvis det konkret vurderes at være nødvendigt,
 • Frist for gennemførelse af evt. krævede målinger/-beregninger og for afrapportering,
 • Krav til driftsforhold i forbindelse med evt. målinger,
 • Driftsbetingelser, hvis det er en forudsætning for overholdelse af grænseværdierne.

Luftforureningen i Danmark er sammensat af en mængde stoffer og gasser, der kommer fra mange forskellige kilder. En del af forurening stammer fra produktionsprocesser, for eksempel plastik eller overfladebehandling. Miljøstyrelsen har udarbejdet en række regler og bekendtgørelser om luftforurening fra virksomheder, og der er i Luftvejledningen, B-værdivejledningen og OML- modellen centrale redskaber til vurdering af luftforurening fra virksomheden.

Når du skal vurdere en virksomheds luftforureningsforhold, skal det ske i forhold til retningslinjerne i disse vejledninger. Du skal desuden inddrage relevant materiale om BAT. Se mere om BAT i opslaget princippet om BAT.

Luftvejledningen beskriver, hvorledes man, med udgangspunkt i massestrømmen af de forurenende stoffer på virksomheden og stoffernes farlighed, fastlægger grænseværdier for virksomhedens emission heraf. OML- modellen er en atmosfærisk spredningsmodel, der kan anvendes til beregning af skorstenshøjder og til beregning af en virksomheds bidrag til indholdet af forurenende stoffer i omgivelserne. Ved beregningen sammenholdes OML-beregningsresultater med B-værdier, som er grænseværdier for den enkelte virksomheds bidrag til luftforureningen i virksomhedens omgivelser.

Til fastsættelse af vilkår skal du blandt andet bruge resultatet af OML-beregningerne samt B-værdier.

Er virksomheden omfattet af standardvilkår, skal standardvilkår benyttes.

Virksomheder og aktiviteter kan give lugtgener i omgivelserne, hvis der opstår lugtstoffer under f.eks. kemiske processer eller i forbindelse med mikrobiel nedbrydning af organiske stoffer.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.

Når du som myndighed skal fastsætte vilkår om lugt, skal det ske i overensstemmelse med retningslinjerne i denne vejledning. Du skal desuden inddrage relevant materiale om BAT. Se mere om BAT i opslaget princippet om BAT.

Omfanget af lugtgenerne vil typisk være et samspil mellem lugtens intensitet, hyppighed og varighed.

Lugtens karakter kan også have betydning for, om den opfattes generende. Lugtgener kan f.eks. stamme fra udledninger fra skorstene, diffuse udslip fra åbne døre og vinduer og fra åbne arealkilder som komposteringsanlæg og laguner.

Lugt fra virksomheder reguleres ved hjælp af grænseværdier for virksomhedens bidrag til lugt i omgivelserne og krav til virksomhedens drift.

Lugtvejledningen fastsætter den vejledende grænseværdi for lugt i boligområder til 5-10 lugtenheder/m3. I industriområder og åbne landområder kan grænseværdien efter en konkret vurdering lempes med en faktor 2-3.

Grænseværdien for lugt danner grundlag for dimensionering af skorstenshøjden på virksomheder, der udleder lugtstoffer via skorstene.

Driftsvilkår, som begrænser lugtgener, kan f.eks. være etablering af overdækning på beholdere, opbevaring af rå- og færdigvarer i indendørs i lukkede beholdere, eller krav om at døre og vinduer skal holdes lukkede.

Er virksomheden omfattet af standardvilkår, skal standardvilkår benyttes.

Den overordnede strategi i Danmark går mod et samfund, hvor materialerne bruges igen og igen. Det handler om at se vores affald som ressourcer (Se Ressourcestrategi for affald) og udnytte ressourcer bedst muligt, så værdifulde materialer ikke går tabt.

Fastsættelse af om vilkår affald skal bl.a. fastsættes i henhold til retningslinjerne i kommunens affaldsregulativ og BAT med særlig fokus på at forebygge at affald opstår, opbevaring, sortering m.v. af affald.

Du skal ved fastsættelse af vilkår til opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald m.v. sker sådan, at forurening forebygges og det skal være dokumenteret at "affaldshierarkiet" i affaldsbekendtgørelsen er fulgt.

Du kan med fordel hente inspiration til fastsættelse af vilkår vedrørende affald i standardvilkårene. Er virksomheden omfattet af standardvilkår, skal disse benyttes.

Du skal være opmærksom på, at du i miljøgodkendelsen ikke skal stille vilkår om forhold, der er omfattet af allerede gældende bestemmelser på området. Det betyder, at du f.eks. ikke skal fastsætte vilkår om, at virksomheden skal overholde kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Der skal fastsættes vilkår for de potentielle kilder, der kan give anledning til jord- og grundvandsforurening. De potentielle kilder, der kan give anledning til jord- og grundvandsforurening, kan f.eks. være opbevaring og håndtering af olie, kemikalier, farligt affald, afløb fra påfyldningspladser og vaskepladser, udendørs håndtering og opbevaring af materialer (både organiske og uorganiske), opstilling og nedgravning af tanke til f.eks. Kemikalier m.v.

Du skal ved fastsættelse af vilkår samtidig sikre, at du tager højde for områdets sårbarhed, f.eks. om virksomheden er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Dette er områder, hvor grundvandet skal beskyttes af hensyn til den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning. Dette indebærer blandt andet, at særligt grundvandstruende aktiviteter ikke bør placeres inden for disse områder. Du kan finde oplysninger om OSD-områder på Miljøportalen.

Du skal være opmærksom på, at til virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen, skal der fastsættes vilkår om foranstaltninger til forebyggelse af større uheld og imødegåelse af følgerne heraf for mennesker og miljø. Disse vilkår fastsættes på grundlag af de oplysninger, som godkendelsesmyndigheden har modtaget i medfør af reglerne i risikobekendtgørelsen.

Særligt for bilag 1-aktiviteter/ virksomheder

Hvis du i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 7, fastsætter vilkår om beskyttelse af jord og grundvand, skal du være opmærksom på, at for bilag 1 virksomheder, skal der jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 2 stilles vilkår om:

 1. Regelmæssig vedligeholdelse af foranstaltninger, der skal forhindre jord- og grundvandsforurening.
 2. Monitering i forhold til de relevante farlige stoffer, som udgangspunkt mindst hvert 5. år for grundvand og mindst hvert 10. år for jord.

Moniteringshyppigheden kan nedsættes, hvis det er baseret på en systematisk vurdering af risikoen for forurening.

Du skal desuden være opmærksom på, at du ikke skal fastsætte vilkår i godkendelsen om forhold, der allerede er reguleret via anden lovgivning. Det betyder, at du i forbindelse med den miljøtekniske vurdering skal vurdere, om for eksempel ansøgte tanke er omfattet af bestemmelserne i olietankbekendtgørelsen, om der skal meddeles en særskilt tilladelse efter § 19, eller om tanken skal godkendes som en del af miljøgodkendelse efter § 33. Se mere om de særlige problemstillinger i afsnittet om koordinering mellem § 19 og § 33.

Vilkår vedrørende udledning af spildevand til det offentlige spildevandsystem eller direkte til recipient, fastsættes i overensstemmelse med reglerne i henholdsvis miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Du kan læse mere om Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg via Miljøstyrelsens hjemmeside.

Fastsættelse af vilkår vedrørende spildevand baseres på de vurderinger, som er foretaget som en del af den miljøtekniske vurdering. Hvis du på baggrund af den miljøtekniske vurdering, har vurderet, at det er relevant at fastsætte vilkår med henblik på at regulere virksomhedens udledninger af spildevand, skal de relevante vilkår fastsættes i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1 nr. 2, 4 og 5.

Hvis spildevandet skal afledes til det offentlige spildevandsanlæg, skal der meddeles en tilslutningstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, § 28, stk. 3. Tilslutningstilladelser til det offentlige spildevandssystem skal meddeles af kommunen på baggrund af en konkret vurdering, når det kan ske indenfor spildevandsplanens rammer og spildevandsanlæggets kapacitet og udledningstilladelse. Forudsætningen for at kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til tilslutning er, at der foreligger en ansøgning, der indeholder tilstrækkelige oplysninger om spildevandsmængder og indhold af forurenende stoffer.

Hvis spildevand skal udledes direkte til vandløb, søer eller havet fra en listevirksomhed, skal tilladelsen til udledning af spildevand behandles samtidig med afgørelsen om godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og skal indgå i godkendelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 34, stk. 5, at vilkår for udledningen af spildevand skal behandles efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Det er den myndighed (Miljøstyrelsen eller kommunen), som er myndighed i forhold til virksomhedens listepunkt, der også skal behandle virksomhedens ansøgning og oplysninger om spildevand. Hvis spildevandsanlæggets kapacitet er mindre end 30 personækvivalenter, er kommunen myndighed i forhold til udledningstilladelsen. Dette gælder dog ikke, hvis spildevandet indeholder andre stoffer (f.eks. miljøfremmede stoffer) end hvad der normalt forekommer i husspildevand, eller hvis spildevandet har en anden sammensætning, og således ikke kan sammenlignes med husspildevand.

Ved vurderingen af om spildevandet kan udledes direkte til en recipient, skal du bl.a. vurdere om miljøkvalitetskravene for de relevante stoffer i spildevandet, kan overholdes i recipienten. Du kan finde reglerne om miljøkvalitetskrav i Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder.

Det følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 12, at en miljøgodkendelse i relevant omfang skal fastsætte krav om at virksomheden ved ophør af driften skal meddele dette til tilsynsmyndigheden, og for bilag 1-virksomheder desuden ved delvist ophør, jf. § 55.

En miljøgodkendelse skal indeholde vilkår om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Driften anses først for ophørt, når eventuelle miljømæssige foranstaltninger, der skal foretages i anledning af ophøret, er foretaget. Det anbefales at udføre et afsluttende miljøtilsyn på virksomheden.

Du kan i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed hente inspiration til, hvorledes vilkår om ophør kan formuleres. Er virksomheden omfattet af standardvilkår, skal disse benyttes.

Se mere i opslag om basistilstandsrapport og i godkendelsesbekendtgørelsens § 22 nr. 13.

For nedlukning af deponeringsanlæg er der særlige regler om nedlukning og efterbehandling af deponeringsanlæg se deponeringsbekendtgørelsen.

Bilag 1 - virksomheder

For virksomheder omfattet af bilag 1, skal det i ansøgningsmaterialet være beskrevet, hvilke foranstaltninger virksomheden agter at træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør. Du skal derfor ved fastsættelse af vilkår for bilag 1 virksomheder, sikre at der stilles ophørsvilkår, for de forebyggende foranstaltninger virksomheden agter at foretage ved ophør.

Du skal være opmærksom på, at bestemmelserne i kapitel 4b i jordforureningsloven (om ophørsvurdering m.v.) finder anvendelse:

 • ved ophør af alle aktiviteter, der er omfattet af bilag 1, på virksomheden,
 • ved permanent nedsættelse af kapaciteten til under tærskelværdierne i bilag 1,
 • eller situationer omfattet af miljøbeskyttelseslovens §§ 78 a og 78 b.

Du skal dog ikke stille vilkår i miljøgodkendelsen jf. kapitel 4 b i jordforureningsloven. 

Det er vigtigt, at vilkår om egenkontrol afgrænses til det, der er helt nødvendigt for at kunne kontrollere virksomhedens forurening. Egenkontrollen fastsættes normalt med henblik på kontrol af krav til virksomhedens drift, herunder for at kontrollere overholdelse af grænseværdier for eksempelvis støj og udledning af stoffer via spildevand eller afkastluft.

Du skal også inddrage relevant lovgivning og retningslinjerne i relevante vejledninger, som kan fastsætte rammer for hvornår og i hvilket omfang, der skal iværksættes egenkontrol. Vejledningerne kan desuden indeholde retningslinjer om prøvetagning, kontrolomfang, afrapportering m.v. afhængigt af hvilke stoffer virksomheden emitterer og af emissionernes størrelse. Det gælder eksempelvis Miljøstyrelsens Luftvejledning.

Hvis virksomheden har et miljøledelsessystem, kan det være i virksomhedens interesse at koordinere forslag til egenkontrolvilkår med miljøledelsessystemets rutiner. Samtidig kan det medvirke til at sikre virksomhedens overholdelse af egenkontrolvilkårene.

Du kan læse mere om virksomheders egenkontrol i Miljøstyrelsens vejledning om virksomheders egenkontrol med ydre miljøforhold. Læs eventuelt også bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Bilag 1 virksomheder

Du skal sikre, at du for virksomheder omfattet af bilag 1, får stillet vilkår om:

Virksomheder med standardvilkår

For virksomheder og processer omfattet af bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, er det som hovedregel disse standardvilkår, som skal fastsættes.

Der er ikke hjemmel i miljøbeskyttelsesloven til at fastsætte vilkår, der varetager klimahensyn. Der kan dog være vilkår, som udover at varetage et miljøhensyn, også varetager et klimahensyn. Du skal være opmærksom på, at vilkår altid skal kunne begrundes med, at de er relevante af hensyn til miljøbeskyttelsen.

Vilkår, der udover at varetage et miljøhensyn også varetager et klimahensyn, kan være vilkår om opbevaring af olie og kemikalier eller særligt affald. Det kan for eksempel være nødvendigt at stille ekstra krav om barrierer i tilfælde af, at der er risiko for, at vand ved kraftige skybrud kan trænge op over en kajkant med fare for, at olie og kemikalier skyller i havet.

For virksomheder omfattet af bilag 1 kan der være BAT-konklusioner om miljøledelse. BAT-konklusioner om miljøledelse er "teknik-krav" i modsætning til "emissionskrav (AEL)". Det vil sige, de skal lægges til grund for at sikre, at den overordnede miljøbeskyttelse, der er tilstræbt med BAT-konklusionen, bliver opnået med miljøgodkendelsen eller revurderingen, men at der er en vis fleksibilitet i forhold til hvilke teknikker, der anvendes, se evt. også afsnittet om juridisk binding af de forskellige dele af en BAT-konklusion. Myndigheden skal kunne konstatere, at virksomheden har metoder til systematisk og bevidst at arbejde med at opfylde sine miljømål og forbedre virksomhedens miljøindsats. Myndighedens overvejelser, om hvordan det kan gøres, bør tage udgangspunkt i konkrete oplysninger fra virksomheden.

Et vilkår, der opfylder BAT-konklusionen om miljøledelse, kan f.eks. formuleres som nedenstående:

Virksomheden skal indføre og vedligeholde et miljøledelsessystem, som opfylder BAT 1 i BAT-konklusion nr. xx for åå. Miljøledelsessystemet skal være indført senest den zz.xx: BAT-konklusionens nr. fremgår af bilag 7 i godkendelsesbekendtgørelsenyy: Branchen, som er dækket af BAT-konklusionen, fremgår af bilag 7 i godkendelsesbekendtgørelsenzz: Datoen skal ved revurderinger være 4 år efter EU-kommissionens vedtagelse og offentliggørelse af BAT-konklusionen jf. bilag 7 i godkendelsesbekendtgørelsen. Ved miljøgodkendelser behøver man ikke anføre en dato, da vilkåret blot vil gælde fra samme dato som resten af godkendelsen.

Ovenstående vilkår er dækkende, uanset om virksomheden vælger at være miljøcertificeret eller at have et ikke-certificeret miljøledelsessystem. Bemærk, at der ikke er hjemmel til at stille vilkår om, at miljøledelsessystemet skal være certificeret. Har virksomheden et certificeret miljøledelsessystem, kan det være nemmere at opfylde vilkåret, idet det så blot skal sikres, at de få ekstra krav, BAT-konklusionen stiller til miljøledelsessystemet, er opfyldt.

I miljøgodkendelsens begrundelsesdel bør være en kort beskrivelse af, hvad miljøledelsessystemet består af. Er der f.eks. instrukser, piktogrammer, skilte til at hænge op i produktionslokalerne eller andet, og hvor findes systemet – er det i håndbøger, på intranet eller andet sted. Formålet er at sikre fælles forståelse mellem virksomhed og myndighed om omfang og indhold.  

Virksomheder, der har et certificeret miljøledelsessystem

For virksomheder, der allerede er miljøcertificeret, kan ovenstående vilkår suppleres med et vilkår om, at myndigheden skal underrettes, hvis virksomheden ophører med at have et certificeret miljøledelsessystem:

Virksomheden skal orientere miljømyndigheden, hvis virksomheden ophører med at have et certificeret miljøledelsessystem. Orienteringen skal meddeles miljømyndigheden senest 1 måned efter udløbet af gældende miljøcertificering.

Kontrol og tilsyn

Orientering nr. 15/2016 om BAT konklusioner om miljøledelse (drejebog) vejleder om, hvordan tilsynsmyndigheden kan påse, at BAT-konklusionen er efterkommet, samt kontrollere og føre tilsyn med vilkåret. Orienteringen forklarer desuden grundlæggende om miljøledelse. Formålet med orienteringen er at bidrage til en god og ensartet implementering af BAT-konklusioner om miljøledelse. Bemærk at BAT-konklusioner fra forskellige sektorer kan indeholde del-krav udover det, der er beskrevet i orienteringen. Det vil være bygget ind i BAT-tjeklisterne.

Vilkår om indberetning bør afgrænses til det, der er helt nødvendigt for at kunne kontrollere virksomhedens forurening. Indberetningen fastsættes normalt med henblik på kontrol af krav til virksomhedens drift, herunder for at kontrollere overholdelse af grænseværdier.

Du bør nøje overveje, om det er nødvendigt, at virksomheden skal sende indberetningen til myndigheden, eller om der kan opnås et tilstrækkeligt tilsyn ved, at virksomheden fører journal eller lignende, som kan fremvises ved tilsynet. Det er vigtigt, at krav om journalføring mv. fastholdes i vilkår i godkendelsen, sådan at oplysninger, data mv. kan indgå i tilsynet.

Ofte vil virksomheder have faste kontrolprocedurer, produktionsregistreringer mv. som - uden eller med mindre ændringer eller tilføjelser - kan anvendes i tilsynet. Det bør der naturligvis tages størst muligt hensyn til ved fastsættelse af vilkår i miljøgodkendelsen for at minimere både virksomhedens og myndighedens administrative opgaver på området.

Særligt for bilag 1-virksomheder/ aktiviteter

Det følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 5, at en miljøgodkendelse i relevant omfang skal fastsætte krav om, at bilag 1-virksomheder/ aktiviteter skal indberette egenkontrolresultater mindst hvert år.