3.5 Afgørelsen

Når sagen er tilstrækkelig belyst og du har foretaget de nødvendige miljøtekniske vurderinger, skal du træffe en afgørelse om miljøgodkendelse eller afslag på ansøgningen.

Læs mere om tilstrækkelig oplyst sag

Læs mere om miljøteknisk vurdering

Afgørelsen skal indeholde følgende:

  • En vurdering af det ansøgte projekt,
  • En begrundelse for afgørelsen,
  • Vurderingen af projektet i forhold til habitat og beskyttede arter 
  • Vilkår, hvis der meddeles godkendelse samt
  • Klagevejledning

Læs mere om hvem der skal underrettes om afgørelsen

Læs mere om klageregler

Her kan du få hjælp til at beregne klagefristen

Begrundelse for afgørelsen

Afgørelsen skal indeholde en begrundelse, dvs. en forklaring på, hvorfor myndigheden træffer den pågældende afgørelse. Begrundelsen skal indeholde følgende:

  • En redegørelse for de oplysninger, som har haft væsentlig betydning for sagens udfald.
  • En henvisning til den lovhjemmel, som afgørelsen er truffet på grundlag af.
  • En vurdering af vilkår, herunder hvorvidt vilkårene i tilstrækkelig grad sikrer, at forurening forebygges og begrænses.

Hvis der i forbindelse med godkendelsen af en virksomhed, der er omfattet af bilag 1, er fastsat lempeligere emissionsgrænseværdier end i de relevante BAT-konklusioner, skal det også være begrundet.

Miljøbeskyttelseslovens § 33

Uanset om en afgørelse kan meddeles som en miljøgodkendelse med vilkår eller som et afslag, er der en række krav til behandlingen af sagen i godkendelsesbekendtgørelsen, som myndigheden skal opfylde. 

Læs mere om afslag på det ansøgte

Læs mere om registrering af data og offentliggørelse af miljøgodkendelse m.v.

Samtidighed

Hvis en bilag 2-virksomhed via Byg og Miljø har ansøgt om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 og samtidig eventuelt har søgt om en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 eller § 28, stk. 3, og om VVM-screening efter regler herom, er myndighederne forpligtet til at meddele afgørelser om miljøgodkendelse, om spildevandstilladelse og, så vidt det er muligt, om ikke-VVM-pligt samtidigt.

Dog vil der være situationer, hvor ansøger ønsker, at der træffes afgørelse om ikke VVM-pligt, før der er meddelt  afgørelser om miljøgodkendelse og evt. om spildevandstilladelse. Du skal som myndighed også træffe afgørelse om ikke VVM-pligt på et tidligt tidspunkt, hvis virksomheden søger om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der er meddelt miljøgodkendelse, og betingelserne for at meddele en sådan er til stede jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 43.

Reglerne om samtidighed giver ikke virksomheden et retskrav på at modtage de respektive afgørelser samtidigt. Reglerne har alene karakter af procesforskrifter, der er rettet mod myndighederne.

Det er godkendelsesmyndigheden, der har det overordnede ansvar for at koordinere sagsbehandlingen af de respektive ansøgninger med henblik på, at afgørelserne kan meddeles samtidigt.

Læs mere om samtidighed 

Pligt til at meddele igangsætning af drift

Bilag 2-virksomheder har pligt til i forbindelse med nyetablering at give skriftlig meddelelse om driftsstart senest den dag, hvor virksomheden påbegynder driften, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 44. Det bør du meddele virksomheden, når du meddeler miljøgodkendelse. Det skal ikke være et vilkår, da kravet følger direkte af bekendtgørelsen.

Læs mere om igangsætning af drift

Senest opdateret d. 17-10-2022

Klik her for at tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst