5.12.8 Godkendelsespligt for maskinværksteds-aktiviteter

Maskinværksteder har deres egen bekendtgørelse, men der er fortsat situationer, hvor aktiviteten skal miljøgodkendes.

Som udgangspunkt skal maskinværksteds-aktiviteter omfattet af § 1 i maskinværkstedsbekendtgørelsen anmeldes i Byg & Miljø. Hvis aktiviteterne er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med virksomheder, anlæg, indretninger eller aktiviteter, som er optaget på listerne på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 eller 2, udløser det dog godkendelsespligt, og så skal maskinværkstedsaktiviteterne omfattes af miljøgodkendelsen. Godkendelsespligtige fyringsanlæg omfattet af listepunkt G201 og G202 kan dog ikke udløse godkendelsespligtigt for et maskinværksted.

Du finder mere vejledning om teknisk og forureningsmæssigt forbundet under afsnit 5.3.9.

Såfremt der udløses godkendelsespligt for aktiviteter omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, fastsætter godkendelsesmyndigheden vilkår, som mindst svarer til kravene i §§ 6-34 i maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Du kan læse mere om maskinværksteder og maskinfabrikker her på mst.dk.

Du kan blandt andet læse om, hvordan allerede godkendte maskinværksteder skal reguleres, om dispensation fra bekendtgørelsens krav og om mulighed for at stille skærpede og supplerende krav.

Retsgrundlag

Af godkendelsesbekendtgørelsens fremgår:

§ 3, stk. 3. Godkendelsespligten omfatter de virksomheder, anlæg, indretninger eller aktiviteter, der er optaget på listerne i bilag 1 og 2, samt alle aktiviteter, der teknisk og forureningsmæssigt er forbundet hermed. Hvis der på en listevirksomhed herudover udføres en eller flere biaktiviteter, som ikke er optaget på listerne i bilag 1 og 2, omfatter godkendelsespligten alle forurenende aktiviteter på virksomheden

§ 3, stk. 5, Stk. 3, 1.pkt., gælder ikke for aktiviteter, der er omfattet af § 1i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, og som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med aktiviteter på listen i bilag 2, punkt G 201 og G 202.

§ 3, stk. 6. Stk. 3, 2. pkt. gælder ikke, hvis aktiviteten er omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

§ 3, stk. 7. Aktiviteter, der er omfattet af § 1i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller og som er forbundet teknisk og forureningsmæssigt med en biaktivitet, der er opført på listen i bilag 2, punkt G 201 og G 202, er ikke omfattet af godkendelsespligten i stk. 4.

Af maskinværkstedsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller) fremgår:

§ 2. Såfremt godkendelsesbekendtgørelsen finder anvendelse på aktiviteter omfattet af denne bekendtgørelse, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 3, fastsætter godkendelsesmyndigheden vilkår, som mindst svarer til kravene i § 6-34.

Ny side d. 12-12-2016