5.12.8 Godkendelsespligt for maskinværksteds-aktiviteter

Maskinværksteder har deres egen bekendtgørelse, men der er fortsat situationer, hvor aktiviteten skal miljøgodkendes.

Som udgangspunkt skal maskinværksteds-aktiviteter omfattet af § 1 i maskinværkstedsbekendtgørelsen anmeldes i Byg & Miljø. Hvis aktiviteterne er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med virksomheder, anlæg, indretninger eller aktiviteter, som er optaget på listerne på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 eller 2, udløser det dog godkendelsespligt, og så skal maskinværkstedsaktiviteterne omfattes af miljøgodkendelsen. Godkendelsespligtige fyringsanlæg omfattet af listepunkt G201 og G202 kan dog ikke udløse godkendelsespligtigt for et maskinværksted.

Du finder mere vejledning om teknisk og forureningsmæssigt forbundet under afsnit 5.3.9.

Såfremt der udløses godkendelsespligt for aktiviteter omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, fastsætter godkendelsesmyndigheden vilkår, som mindst svarer til kravene i §§ 6-34 i maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Du kan læse mere om maskinværksteder og maskinfabrikker her på mst.dk.

Du kan blandt andet læse om, hvordan allerede godkendte maskinværksteder skal reguleres, om dispensation fra bekendtgørelsens krav og om mulighed for at stille skærpede og supplerende krav.

 

Retsgrundlag

Af godkendelsesbekendtgørelsens fremgår:

§ 3. Listevirksomhed må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1. Godkendelsespligten omfatter alle forurenende aktiviteter på virksomheden samt aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis en listevirksomhed udføres som en biaktivitet på en virksomhed, der hverken er optaget på listerne i bilag 1 eller 2, omfatter godkendelsespligten kun biaktiviteten og de aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed.

Stk. 5. Anlæg og aktiviteter omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, er omfattet af godkendelsespligten, jf. stk. 1 og 2, hvis aktiviteterne er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en listevirksomhed, jf. hund stk. 6.

Stk. 6. Stk. 5 gælder dog ikke for anlæg og aktiviteter omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, hvis aktiviteterne er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en listevirksomhed omfattet af bilag 2, punkt G 201 eller G 202.

 

Af maskinværkstedsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller) fremgår:

§ 2. Såfremt godkendelsesbekendtgørelsen finder anvendelse på aktiviteter omfattet af denne bekendtgørelse, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 3, fastsætter godkendelsesmyndigheden vilkår, som mindst svarer til kravene i § 6-34.

 

Senest opdateret den 20-10-2022