5.8.4 Fravigelser fra BAT

Sådan gør du

Bilag 1 virksomhed

Hvis du som bilag 1-virksomhed har behov for, at en eller flere dele af BAT-konklusioner fraviges, skal du argumenteres for det i ansøgningen. Der skal redegøres for årsagen til behovet for at fravige, herunder de økonomiske konsekvenser, hvis der ikke opnås fravigelse.

Hvis du ønsker at fravige en eller flere af de bindende BAT emissionsværdier eller emissionsintervaller i en BAT-konklusion, skal du udarbejde en teknisk økonomisk redegørelse for fravigelsen, der kun kan begrundes ud fra anlæggets geografiske placering, de lokale miljøforhold eller anlæggets tekniske egenskaber. Samtidig må lempelsen ikke forårsage væsentlig forurening, og der skal stadig opnås en høj beskyttelse af miljøet som helhed.

Myndighed

Hvis du i en konkret sag vurderer, at BAT-konklusioner for en bilag 1 virksomhed kan fraviges, skal begrundelsen herfor fremgå af afgørelsen.

Bemærk, at der kun undtagelsesvist kan ske en lempelse af de bindende BAT emissionsintervaller, medmindre der er tale om afprøvning af ny teknik. Dette betyder, at der skal være særlige forhold, der taler for en lempelse af de bindende BAT emissionsintervaller. Disse forhold skal også have en betydelig vægt, for at man kan fravige hovedreglen. Dette gælder også, fordi der er tale om en fælles EU-regel. De forhold skal skyldes anlæggets geografiske placering, de lokale miljøforhold eller anlæggets tekniske egenskaber, og begrundelsen skal tage afsæt i en teknisk økonomisk redegørelse. Når sagerne begynder at opstå, og der tegner sig en praksis, vil Miljøstyrelsen vejlede yderligere herom.

Der kan også ske skærpelser af BAT-krav, herunder også af de bindende BAT emissionsintervaller.Myndigheden skal vurdere, om de områder, der påvirkes, har en sådan karakter, at der er behov for at stille strengere krav, end hvad der svarer til BAT. Dette kan fx være tilfældet, hvis der er påvirkninger af Natura 2000 områder eller et vandområdes miljøtilstand.

Miljøstyrelsen skal orientere EU-Kommissionen, om der i forbindelse med godkendelse eller revurdering er fastsat lempede grænseværdier i forhold til de bindende BAT emissionsintervaller.

Godkendelsesmyndigheden eller tilsynsmyndigheden offentliggør afgørelser digitalt, jf. § 54. Myndighedens vurdering og begrundelse for lempelsen/dispensationen skal fremgå af afgørelsen, der offentliggøres.

 

Retsgrundlag

Godkendelsesbekendtgørelsen § 27.

§ 27. Godkendelsesmyndigheden kan undtagelsesvist fastsætte lempeligere emissionsgrænseværdier end de grænseværdier, der svarer til BAT-konklusionens opnåelige emissionsniveauer, når den vurderer, at

  1.       overholdelse af emissionsniveauerne vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger sammenlignet med miljøfordelene på grund af anlæggets geografiske placering, de lokale miljøforhold eller anlæggets tekniske egenskaber,
  2.       lempelsen ikke forårsager væsentlig forurening i strid med § 18, stk. 1, nr. 2, og
  3.       der opnås en høj beskyttelse af miljøet som helhed.

Stk. 2. Godkendelsesmyndighedens vurdering og begrundelse for anvendelsen af stk. 1 skal fremgå af godkendelsen eller afgørelsen.

I forhold til revurdering, finder § 45 tilsvarende anvendelse:

§ 45. Reglerne i § 24, stk. 3, og i §§ 25-29 finder tilsvarende anvendelse.

Bestemmelser om myndighedens offentliggørelse af afgørelse om fastsættelse af lempeligere emissionsgrænseværdier end i de relevante BAT-konklusioner:

 § 54. Når godkendelses- eller tilsynsmyndigheden har truffet afgørelse om godkendelse eller revurdering af en bilag 1-virksomhed, offentliggør godkendelses- eller tilsynsmyndigheden digitalt:

1) Godkendelsen eller afgørelsen om revurdering, herunder begrundelsen for godkendelsen eller afgørelsen om revurdering, med oplysning om de relevante BAT-konklusioner og -referencedokumenter.

2) Hvis der i forbindelse med godkendelsen eller afgørelsen om revurdering er fastsat lempeligere emissionsgrænseværdier end i de relevante BAT-konklusioner, begrundelsen herfor samt vilkårene for lempelsen.

 

Senest opdateret d. 22-12-2016

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst