1.2.1 Indhold i miljøansøgning

Indholdet i en ansøgning om miljøgodkendelse af noget nyt eller af udvidelser og ændringer af eksisterende afhænger af, om ansøgningen vedrører en virksomhed eller aktivitet som omfattes af bilag 1 eller bilag 2. Det er derfor vigtigt at have afklaret hvilket listepunkt, din virksomhed er eller bliver omfattet af. Listepunktet er betydende for hvilke oplysningskrav, der gælder.

Du kan se de forskellige listepunkter i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2, der omfatter en række virksomhedstyper og aktiviteter, som kan give anledning til væsentlig forurening.

Oplysningskrav

Afhængig af, hvilke listepunkter din virksomhed er omfattet af, beskriver godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 og 4, og bekendtgørelsen om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, hvilke oplysninger du skal fremsende i forbindelse med miljøansøgningen.

De oplysninger, du skal give i ansøgningen, gælder for alle de aktiviteter, som er omfattet af godkendelsespligten. Det indebærer, at alle aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med listeaktiviteten, og alle øvrige forurenende biaktiviteter på virksomheden omfattes af oplysningskravet. Er listeaktiviteten en biaktivitet på en virksomhed, der reguleres efter miljøbeskyttelseslovens § 42, omfatter oplysningskravet kun listeaktiviteten og de aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed. Dette kan medføre et større oplysningskrav, end det ansøgte i sig selv ville give anledning til.

Læs mere om "teknisk og forureningsmæssigt forbundet".

Fra 1. januar 2016 skal alle virksomheder søge om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø. I Byg og Miljø bliver du guidet igennem ansøgningen trin for trin, men for at sikre, at du mødes af de rigtige oplysningskrav, er det vigtigt, at du har angivet de for ansøgningen korrekte listepunkter. Du kan i Byg og Miljø angive, om der er tale om en ny virksomhed eller om en ændring eller udvidelse på en eksisterende virksomhed.

Du har mulighed for at overdrage arbejdet med at søge om miljøgodkendelse til en rådgiver ved at tilknytte rådgiveren til dit projekt i Byg og Miljø. Du kan læse mere om tilknytning af rådgiver i Miljøstyrelsens trin for trin Guide til Byg og Miljø.

 

Ansøgninger kan inddeles i: