1.2.3 Virksomhedens art

I forbindelse med oplysninger om virksomhedens art skal du beskrive følgende:

Virksomhedens listepunkt kan du finde på bilag 1 og eller 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. Er der tvivl om, hvilket listepunkt(er) din virksomhed er omfattet af, kan det afklares med myndigheden, se evt. mere i afsnittet om indledende kontakt til myndigheden.

Vær opmærksom på at nogle listepunkter er s-mærkede. Det betyder, at staten (Miljøstyrelsen) er myndighed.

Du skal være opmærksom på, at der ved f.eks. ændring eller udvidelse af en bestående virksomhed eller revurdering af miljøgodkendelse i visse situationer kan ske en ændring af listepunktet, og dermed også ændring af ansvarlig myndighed. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis der i det aktuelle listepunkt er en øvre grænse for virksomhedens produktionskapacitet. Hvis den overskrides, betyder det ofte, at der skal skiftes listepunkt og evt. Myndighed.

Eksisterende virksomheder, der bliver omfattet af et listepunkt

Ved eksisterende virksomheder, som ikke tidligere har været miljøgodkendt, og som udvides på en sådan måde, at de bliver godkendelsespligtige, er hovedreglen, at hele virksomheden skal miljøgodkendes, altså også de bestående anlæg. Dette skyldes, at godkendelsespligten omfatter alle forurenende aktiviteter på virksomheden og således også eventuelle biaktiviteter, som ikke er optaget på listerne i bilag 1 og 2.

I sådanne tilfælde skal hele virksomheden leve op til de vilkår, som myndighederne fastsætter i godkendelsen. Dette kan eventuelt betyde, at eksisterende anlæg skal ændres for at reducere miljøbelastningen. Der kan være tale om opfyldelse af krav til BAT og krav til støj, luftemission mm. Der er dog visse undtagelser. Hvis en listevirksomhed udføres som en biaktivitet på en virksomhed, der hverken er optaget på listerne i bilag 1 eller 2, omfatter godkendelsespligten kun biaktiviteten og de aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed. Du kan evt. læse mere om det i § 3, stk. 3 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Såfremt der anvendes eller håndteres stoffer, der er omfattet af risikobekendtgørelsen er det vigtigt, at virksomheden på et tidligt stade forholder sig hertil. Virksomheder, der er omfattet af risikobekendtgørelsen, skal gennemføre en risikovurdering, som kan have betydning for virksomhedens placering, indretning og drift. Derfor bør du på et tidligt tidspunkt i forløbet afklare, om din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Du kan læse mere om risikoaktiviteter i opslaget Om risikovirksomheder og på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis der er tale om en midlertidig aktivitet, skal dette oplyses.

Ved en midlertidig aktivitet skal du oplyse om forventet driftsperiode og forventet ophørstidspunkt. Dette kan have betydning dels i forhold til de vilkår, der stilles og dels i forhold til hvad, der skal ske med anlægget, når det ikke længere anvendes.

Eksempler på midlertidige aktiviteter kan være forsøgs- og testanlæg. Du kan evt. læse mere om forsøgs- og testanlæg i afsnittet forsøg og udvikling.

Senest opdateret d. 17-10-2022