1.2.5 Beliggenhed

Du kan her læse om følgende emner vedrørende virksomhedens beliggenhed:

Ansøgningen skal ledsages af en oversigtsplan i passende målestoksforhold (f. eks. 1:4.000). Planen skal være forsynet med nordpil.

Oversigtsplanen bør forsynes med oplysninger om naboarealers anvendelse, f.eks. om der er tale om boligområder, erhvervsområder osv. Oplysninger om disse forhold kan f.eks. findes på miljoeportal.dk eller kommunens hjemmeside.

Disse oplysninger er vigtige for myndighedens vurdering af f.eks., hvor støjende aktiviteter og anlæg placeres.

For specielt nye virksomheder eller ved væsentlige udvidelser/ændringer af bestående virksomheder er det vigtigt, at du redegør for, hvorfor netop den aktuelle placering er valgt.

I håndbog om miljø og planlægning, kan du finde oplysninger om vejledende afstandskrav fra forskellige virksomhedstyper til forureningsfølsom arealanvendelse, som f.eks. beboelser.

Såfremt I anvender stoffer, der ved spild kan true grundvandsressourcen, er det vigtigt, at der tages specielle hensyn ved indretning og drift. Oplysninger om områder med særlige grundvandsinteresser fremgår af miljoeportal.dk.

Særligt støjende virksomheder eller anlæg bør placeres i stor afstand fra følsomme områder som f.eks. boliger.

Oplysninger om driftstiden for anlæg og støjkilder er vigtig information for myndighederne for at vurdere f.eks. støjbelastningen. Vær opmærksom på, at du i denne forbindelse bør tage hensyn til, at der måske senere opstår behov for at driftstiden øges. Ofte er nogle aktiviteter sæsonbetonede, hvilket f.eks. betyder, at nogle anlæg kan køre i døgndrift i nogle uger om året. Sådanne forhold skal også beskrives.

Særligt omkring trafik er det vigtigt at oplyse, om der f.eks. vil forekomme trafik uden for virksomhedens normale driftstid. Der kan f.eks. være tale om vareleverancer tidligt om morgenen eller afhentning af affald uden for de normale åbningstider. Variationer i trafikintensitet over dagen og året skal beskrives, da dette har betydning for myndighedernes vurdering af eventuelle gener.

Rengøring kræver også ofte særlige driftsforhold og -tider. Disse skal også beskrives i ansøgningen.

Du skal gøre rede for til- og frakørselsforhold, sådan at myndigheden kan vurdere, om der f.eks. er støjproblemer knyttet til disse. Til- og frakørsel skal kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for naboerne til virksomhederne.

Du skal vurdere støjbelastningen, der stammer fra til- og frakørsel på offentlig vej, herunder også private veje med offentlig adgang. Kørsel på egen grund skal der redegøres for under punkt H (støj) i bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Senest opdateret d. 17-10-2022