1.2.7 Produktion

Oplysninger om produktion, herunder forbrug af råvarer og hjælpestoffer, kan du med fordel angive i skematisk form. Angiv gerne mængder som et interval, hvis de kan variere fra år til år.

For kemikalier kan du med fordel oplyse CAS. Nr., miljøfare- og sundheds klassifikation, og om det er et uønsket stof. Sikkerhedsdatablade bør vedlægges ansøgningen. Alternativt kan du udarbejde en liste med link til, hvor disse sikkerhedsdatablade kan hentes. I sikkerhedsdatabladene finder du også nyttig information om håndtering og opbevaring af kemikalierne. Sikkerhedsdatablade får du fra din leverandør.

Du bør desuden vurdere, om der vil være variationer i forbrugsmængden eller behov for skift af råvarer, større produktion end der f.eks. forventes det første år mm. Anvend f.eks. produktionskapacitet af udstyr som øvre ramme for produktionens størrelse og forbruget af råvarer. Hvis der er tale om sæsonvariationer, skal denne variation fremgå af beskrivelsen. På den måde kan det sikres, at der i miljøvurderingen er taget højde for spidsbelastninger, og at din miljøgodkendelse bliver tilpas rummelig i forhold til virksomhedens behov.

Det er en god idé at udarbejde flowdiagrammer. Afhængig af hvor kompleks produktionen er, kan du med fordel udarbejde såvel overordnede procesdiagrammer, udformet som f.eks. kassediagrammer, som mere detaljerede procesdiagrammer, der viser delprocesser, maskinkomponenter mm. Angiv emissionspunkter på procesdiagrammet (f.eks. luftafkast, støjkilder, afløb, affaldsproduktion mm.). Dette letter myndighedens arbejde med behandlingen af ansøgningen.

Eksempel på flowdiagram for procesforløb

Ansøgningen skal indeholde en systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb for at identificere alle produktionens emissioner af støj og stoffer til luft, vand, affald, jord og grundvand.  Identifikation af miljøforhold og disses påvirkninger vil i praksis indebære, at du som oplysningsgrundlag for ansøgning om miljøgodkendelse laver en gennemgang af alle virksomhedens forventede og/eller eksisterende anlæg og aktiviteter.  Ved gennemgangen kortlægger du, hvor der anvendes råvarer, kemikalier, hjælpestoffer, energi, vand og andet, som bidrager direkte eller indirekte til produktionen.

Virksomhedens egen overvågning af produktionsforhold kan muligvis samtidig dække behovet for den egenkontrol af miljøforhold, myndigheden vil stille vilkår om i miljøgodkendelsen. Beskriv derfor jeres overvågning af de produktionsforhold, der også har betydning for jeres miljøpåvirkning.  

undefined

Eksempel på et flowdiagram for procesforløb

 

Du kan læse om mulige driftsforstyrrelser og uheld herunder:

Du skal redegøre for, om der kan forekomme mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift samt beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå sådanne driftsforstyrrelser og uheld.

For bilag 1-virksomheder uden standardvilkår gælder desuden, at du skal beskrive de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne for mennesker og miljø af driftsforstyrrelser eller uheld.

Som bilag 1 virksomhed, uden standardvilkår, skal du desuden redegøre for, om der er specielle forhold i forbindelse med opstart, og nedlukning af anlæg, der kan give afvigende emissioner. Det kan specielt ved større procesanlæg være aktuelt. Det kan ofte være vanskeligt at redegøre for disse forhold, og der må oftest hentes viden fra leverandører, eksperter eller erfaringer fra tilsvarende anlæg.

Det er vigtigt, at du redegør for, hvor ofte disse afvigende emissioner kan forekomme og i hvor lang tid. Et eksempel på afvigende emission kan være en proces, hvor der er tilknyttet en renseproces, der har en vis indkøringsperiode til at opnå fuld renseeffektivitet. Dette er vigtig information for godkendelsesmyndigheden for at kunne vurdere, om der kræves specielle driftsvilkår ved opstart/nedlukning.