1.4.1 Gennemgang

Miljøgodkendelsen angiver de emissionsrammer, som du har tilladelse til at producere indenfor, herunder hvilke krav og grænseværdier du skal overholde, samt hvilken egenkontrol du skal udføre. I miljøgodkendelsen vil der også være vilkår om indretning og drift af virksomheden.

En miljøgodkendelse er en afgørelse, der er udarbejdet på baggrund af indsendt ansøgningsmateriale og gældende miljølovgivning. Vilkår stillet i en miljøgodkendelse skal være sagligt begrundet.

Såfremt der er flere forhold, som du ikke er enig med godkendelsesmyndigheden i, kan det være hensigtsmæssigt at svare skriftligt og bede om et møde for udveksling og forklaring af synspunkter.

Du kan læse mere herunder om følgende:

Det er vigtigt, at du gennemgår indholdet i udkast til miljøgodkendelse. Du bør bl.a. i denne forbindelse overveje om:

 • der er tilstrækkelig mulighed for nødvendig produktionsmæssig fleksibilitet?
 • afgørelsens indhold eventuelt giver anledning til unødige driftsmæssige begrænsninger?

Hvis der i udkast til miljøgodkendelse eventuelt er indarbejdet en handlingsplan for nedbringelse af miljøpåvirkninger, bør du i denne forbindelse vurdere tidsfrister og aktiviteter i forhold til virksomhedens formåen og praktiske gennemførelse.

Når du modtager udkast til miljøgodkendelse til kommentering, er det vigtigt, at du gør brug af muligheden for at forholde dig til og kommentere forslag til vilkår.

Der er følgende grundregler for fastsættelse af vilkår:

 • Vilkåret skal være nødvendigt
 • Grænseværdien skal være relevant
 • Vilkåret skal kunne administreres
 • Vilkåret skal kunne kontrolleres
 • Vilkåret skal være entydigt
 • Det skal fremgå, hvornår vilkåret er overholdt
 • Der skal være vilkår for uregelmæssigheder

Ved gennemgang og vurdering af vilkårene i miljøgodkendelsen er det derfor vigtigt, at du forholder dig til, om der er

 • Relevante grænseværdier for aktuelle forurenende stoffer?
 • Entydige grænser og kontrolmetoder?
 • Kan vilkåret kontrolleres ved et rimeligt og overkommeligt ressourceforbrug?

Du skal i særlig grad være opmærksom på vilkår for egenkontrol. Vær især opmærksom på udformningen af disse, så vilkår for egenkontrol udformes og tilrettelægges således, at de i størst mulig omfang understøtter den daglige drift og bedst muligt understøtter den driftsstyring, der allerede finder sted.

Du kan læse mere om hvordan myndighederne fastlægger vilkår i afsnittet om fastlæggelse af vilkår - myndighed.