3 Ny godkendelse

Virksomheder, der skal have en miljøgodkendelse, er beskrevet i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2.

Virksomheder, der er listet i godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 og bilag 2 (listevirksomheder), må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

En miljøgodkendelse skal indeholde:

  • En vurdering af det ansøgte projekt.
  • Vilkår for virksomhedens etablering og drift.
  • Begrundelse for afgørelsen.

Overordnede krav til miljøgodkendelsen

Der må kun meddeles en miljøgodkendelse, hvis myndigheden har vurderet, at:

  1. virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, og
  2. virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Senest opdateret d. 27-06-2014