5.4 Habitatreglerne

Sådan gør du, når du som virksomhed vil søge om godkendelse til et projekt

Når du søger om miljøgodkendelse til nyetablering af en virksomhed eller om godkendelse af en udvidelse eller ændring på din virksomhed, bør du gøre dig klart, om projektet kan påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter.

Det kan være tilfældet, både hvis aktiviteten foregår i et udpeget Natura 2000 område, og hvis den foregår udenfor. En påvirkning kan ske mange kilometer væk via luftemissioner eller via vandmiljøet. Vær opmærksom på, at reglerne omfatter både positive og negative påvirkninger, og at vurderingen skal omfatte mulige kumulative effekter, eksempelvis i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra allerede vedtagne plaser, som endnu ikke er realiserede og fra planer og projekter som foreligger i forslag.

Vær opmærksom på, at en påvirkning af et habitatområde eller bilag IV-arter kan betyde, at der ikke kan meddeles godkendelse til dit projekt, og at du kan blive nødt til at overveje en tilpasning af dit projekt eller en anden lokalisering.

Det er godkendelsesmyndigheden, som har ansvaret for, at miljøgodkendelsen ikke meddeles i strid med habitatreglerne.

Du har som virksomhed en almindelig pligt til at meddele de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger til brug for myndighedens sagsbehandling. Myndigheden kan, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til afgørelsen, kræve yderligere oplysninger ud over dem, der er krævet i bilag 3 og bilag 4 samt bekendtgørelse om standardvilkår, jf. § 6, stk. 9 i godkendelsesbekendtgørelsen. Oplysninger kan forståelsesmæssigt også rumme ”undersøgelser” eller tilvejebringelse af ikke umiddelbart tilgængelige oplysninger.

Sådan gør du, når du som sagsbehandler skal behandle en ansøgning om miljøgodkendelse

Det er dig som godkendelsesmyndighed, der har ansvaret for, at miljøgodkendelsen ikke meddeles i strid med habitatreglerne.

Derfor skal du som noget af det første, når du modtager en ansøgning om miljøgodkendelse, gøre dig klart, om projektet kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter. Det kan være tilfældet, både hvis aktiviteten foregår i et udpeget Natura 2000 område, og hvis den foregår udenfor. En påvirkning kan have sit udspring mange kilometer væk via luftemissioner eller via vandmiljøet.

Vær opmærksom på, at reglerne omfatter både positive og negative påvirkninger. Det gælder også, selvom den nye aktivitet ikke i sig selv er væsentlig, men bliver det i samvirken med andre faktorer.

Natura 2000

Det anbefales, at du læser om habitatreglernes begreber og om anvendelsen af regelsættet i Naturstyrelsens vejledning om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Se habitatvejledningen.

Det anbefales, at du læser om arterne på bilag IV og anvendelsen af reglerne herom i Naturstyrelsens vejledning om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Se habitatvejledningen.

Generelt

Du må ikke dispensere til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, før forholdet til habitatreglerne er afklaret, da det vil foregribe resultatet af vurderingerne i forhold til Natura 2000 områder og bilag IV-arter.

Vurderingen i forhold til habitatområder og bilag IV-arter kan betyde, at du skal give afslag til det ansøgte projekt, eller at projektet skal tilpasses, herunder evt. finde en anden lokalisering.

Virksomheden har en almindelig pligt til at meddele de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger til brug for din sagsbehandling. Ofte vil det ske i forbindelse med VVM-sagen, hvor virksomheden (bygherre) har pligt til at levere oplysninger om projektets potentielle indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 20, jf. bilag 7.

Hvis der ikke er VVM-pligt, kan de nødvendige oplysninger indhentes med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 9, hvor myndigheden, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til afgørelsen, kan kræve yderligere oplysninger ud over dem, der er krævet i bilag 3 og bilag 4 samt bekendtgørelse om standardvilkår. Oplysninger kan forståelsesmæssigt også rumme ”undersøgelser” eller tilvejebringelse af ikke umiddelbart tilgængelige oplysninger.

Oplysningspligten for ansøger er ikke ubegrænset, f.eks. påhviler undersøgelser af miljøkvaliteten (overvågning) som udgangspunkt myndigheden. Der må altid inddrages almindelige proportionalitetsbetragtninger. Habitatvejledningen nævner, at der ikke er egentlige formelle krav til omfanget af undersøgelser, men nævner EU-domstolens praksis C-127/02 ”muslingedommen”, som fastslår at den bedste videnskabelige viden på området skal inddrages, og at myndigheden skal have vished for, at aktiviteten ikke skader habitatområdet.

Sammenhængen med VVM-reglerne

Hvis et projekt, der skal habitatkonsekvensvurderes, tillige skal screenes efter VVM-reglerne, vil screeningen munde ud i VVM-pligt, medmindre habitatforholdene er afklaret forlods.

Vurderinger efter hhv. habitatreglerne og VVM-reglerne skal gennemføres efter hver sit regelsæt. Der er dog intet til hinder for, at processerne gennemføres sideløbende, eller for evt. at indarbejde habitatkonsekvensvurderingen i VVM-redegørelsen som et selvstændigt afsnit. Vurderingen skal fremgå af miljøgodkendelsen.

Sådan gør du, når du som sagsbehandler skal revurdere en miljøgodkendelse

En afgørelse om revurdering af en miljøgodkendelse træffes med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 41, jf. § 41a eller b. Hjemlen for revurderingsafgørelser er ikke nævnt i habitatbekendtgørelsens § 6 og §§ 8-9, som indeholder en oversigt over de afgørelsestyper inden for Miljøministeriets lovgivning, der skal gennemgå en foreløbig vurdering og eventuelt konsekvensvurderes. Dermed er en afgørelse om revurdering efter miljøbeskyttelseslovens § 41, jf. § 41a eller b ikke omfattet af habitatbekendtgørelsen.

En revurdering er ikke et nyt projekt i habitatreglernes forstand. Revurdering handler om myndighedens forpligtelse til at opdatere vilkårene for den lovlige drift, virksomheden har en godkendelse til, og indebærer ikke i sig selv gennemførelse af noget nyt på virksomheden.

Hvis virksomheden samtidig med revurderingen har nye ønsker til ændringer eller udvidelser af driften, som indebærer forøget forurening, kræves der en afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 i forhold til ændringen eller udvidelsen. Denne afgørelse skal gennemgå en foreløbig vurdering og eventuelt konsekvensvurderes efter habitatreglerne.

Retsgrundlag

§§ 6, 7, 8, 9 og 11 i bekendtgørelse nr. 2091 af 12/11/2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Senest opdateret d. 18-10-2022

Fakta

Habitat-reglerne kan have stor betydning for den konkrete sag. Det ansøgte projekts påvirkning af Natura 2000 områder og bilag IV- arter skal afklares, før der kan træffes afgørelse om godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, jf. habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 2 og § 11, stk. 1. Der må ikke meddeles miljøgodkendelse, hvis det ansøgte vil skade et Natura 2000 område, eller hvis det kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV arter.

Vil du vide mere

Habitatreglerne er baseret på internationale konventioner og EU-direktiver. Habitatreglerne handler om beskyttelse af både Natura 2000 områder og af bilag IV-arter.

Vurderingen af forholdet til habitatreglerne skal altid fremgå af afgørelsen.

Forholdet mellem VVM-reglerne og habitatreglerne
Hvis det ansøgte udløser krav om habitatkonsekvensvurdering, og hvis det samtidig er omfattet af krav om screening efter VVM-reglerne, vil der som udgangspunkt være VVM-pligt, jf. § 3, stk. 2, i VVM-bekendtgørelsen. Det hænger sammen med, at det ikke ved VVM-screeningen kan udelukkes, at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når det er uafklaret, om projektet vil skade Natura 2000 området.

Forsøgsaktiviteter
Der findes ikke særregler for forsøgsaktiviteter i habitatreglerne. Det betyder, at man skal anvende habitatreglerne, uanset om der er tale om en forsøgs- /udviklingsaktivitet eller ej.
Vejledning om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatvejledningen)