5.3 Godkendelsespligt

Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2

Bilag 1 og 2 til godkendelsesbekendtgørelsen er lister over de virksomheder, anlæg, aktiviteter og indretninger, der er omfattet af godkendelsespligt. Virksomheder, anlæg, aktiviteter og indretninger på bilag 1 reguleres efter et regelsæt i overensstemmelse med IE-direktivet, mens virksomheder, anlæg, aktiviteter og indretninger, der er på bilag 2, reguleres efter et forenklet nationalt regelsæt.

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af listevirksomheder. Miljøstyrelsen er dog godkendelses- og tilsynsmyndighed for knap 400 af de virksomheder, som anses for særligt miljøbelastende. Det er de virksomheder, der har anlæg, aktiviteter og indretninger, som er s-mærkede på bilag 1 og 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. Hertil kommer enkelte virksomheder, hvor miljøministeren efter ansøgning fra virksomheden har overdraget kompetencen til Miljøstyrelsen efter reglerne i § 82 i Miljøbeskyttelsesloven.

Virksomheder mv. på bilag 1

Virksomheder, anlæg, aktiviteter og indretninger omfattet af bilag 1 er omfattet af obligatorisk revurdering.

Hvis bilag 1 virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer, som kan medføre længerevarende forurening af jord eller grundvand, skal der udarbejdes en basistilstandsrapport.

Læs mere om basistilstandsrapport.

En række af bilag 1 virksomhederne er også omfattet af bindende BAT-konklusioner.

Herudover er bilag 1 virksomhederne også omfattet af forudgående offentlighed både ved godkendelser og ved revurderinger.

Bilag med standardvilkår for 8 listepunkter findes i en særskilt bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Virksomheder mv. på bilag 2

Virksomheder, anlæg, aktiviteter og indretninger omfattet af bilag 2 er ikke omfattet af IE-direktivet. De er derfor ikke undergivet de samme oplysningskrav i forbindelse med ansøgning som anlæg, aktiviteter og indretninger omfattet af bilag 1, og der er ikke krav om forudgående offentlighed i godkendelses- og revurderingsprocessen. Der stilles heller ikke krav om stillingtagen til eller udarbejdelse af en basistilstandsrapport.

For anlæg, aktiviteter og indretninger på bilag 2 kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelsen otte år, efter den blev meddelt. Denne revurdering er ikke obligatorisk.

Standardvilkår for 21 listepunkter findes i en særskilt bekendtgørelse om standardvilkår.

Læs mere om godkendelsespligtens udstrækning og begrebet "teknisk og forureningsmæssigt forbundet".

Standardvilkår

Standardvilkårene omhandler virksomhedernes indretning og drift, emissionsgrænseværdier for væsentlig luftforurening samt vilkår om egenkontrol mv.

Standardvilkårene er udarbejdet, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt listepunkt, og vilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknik inden for et nærmere præciseret anvendelsesområde. Standardvilkårene er udarbejdet, så de dækker alle nødvendige vilkår, bortset fra vilkår om støj og spildevand og evt. lugtgrænseværdier inkl. egenkontrolvilkår for disse parametre. Standardvilkårene skal fraviges eller suppleres, hvis der er behov for at varetage særlige hensyn til omgivelserne, f.eks. som følge af en habitatvurdering.

Der er i en række af standardvilkårene indsat kantede parenteser [ ]; her er det op til myndigheden at udfylde vilkåret. Det kan eksempelvis være, at myndigheden skal fastsætte afkasthøjder (som fx vilkår 9 i afsnit 1 i standardvilkårsbekendtgørelsen), eller der er mulighed for, at myndigheden godkender hvordan biomasse må modtages (som fx. vilkår 4 i afsnit 16 i standardvilkårsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om standardvilkår for listevirksomheder

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om oplysningskrav i ansøgningssituationen og om standardvilkår for i alt 30 listepunkter fra både bilag 1 og bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen.

En virksomhed er omfattet af bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, hvis virksomhedens aktiviteter er omfattet af et eller flere listepunkter, der er nævnt i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, og virksomheden har de aktiviteter eller anvender de processer/metoder, der er beskrevet under "anvendelsesområde" i det eller de relevante afsnit i bekendtgørelsen om standardvilkår.

Eksempelvis gælder der for listepunk E 207 foderstofvirksomheder, at anvendelsesområdet for standardvilkårene er de traditionelle foderstofvirksomheder, mens de foderstofvirksomheder, som fermenterer og ovntørrer vegetabilske og/eller animalske råvarer, ikke er omfattet af standardvilkårene.

Oplysningskravene i bekendtgørelsen erstatter helt eller delvist oplysningskravene i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 og 4. Den nærmere beskrivelse af, hvornår bilag 3 og 4, hhv. oplysningskravene i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, skal anvendes vedfremsendelse af en ansøgning, fremgår af § 6 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Standardvilkårene er udtryk for BAT og skal anvendes ved udarbejdelse af nye godkendelser eller vedrevurdering af allerede meddelte godkendelser.

Det er muligt at fravige standardvilkårene, såfremt den ansøgte virksomhed er atypisk i forhold til bilagets beskrivelse, f.eks. fordi virksomheden anvender en anden produktionsteknologi end beskrevet eller giver anledning til andre typer forurening. I disse tilfælde kan standardvilkårene helt eller delvist fraviges eller erstattes af individuelt fastsatte vilkår. Standardvilkårene skal fraviges, hvor der er behov herfor af hensyn til omgivelsernes særlige sårbarhed eller vigtighed i forhold til miljø- eller naturinteresser.

Hvis virksomheden har aktiviteter, der ikke er beskrevet under anvendelsesområdet i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, skal godkendelsen suppleres med de nødvendige krav.

Hvornår overgår en allerede miljøgodkendt virksomhed til standardvilkår?

En allerede miljøgodkendt virksomhed skal overgå til standardvilkår, når den skal have en miljøgodkendelse i forbindelse med en ændring eller udvidelse. Overgang til standardvilkår kan også blive aktuelt, når en godkendelse uden standardvilkår er otte år gammel. På det tidspunkt kan tilsynsmyndigheden tage godkendelsen op til revision. Virksomheden kan også selv anmode om at få revideret den eksisterende godkendelse.

Hvis der udarbejdes nye standardvilkår for et listepunkt, skal disse anvendes på en allerede miljøgodkendt virksomhed, når der kræves en miljøgodkendelse i forbindelse med, at anlægget ændres eller udvides.

Definition af virksomhed, anlæg mv.

I godkendelsesbekendtgørelsen er der definitioner af 'virksomhed' og 'anlæg'. I bekendtgørelsen opereres der med fire niveauer, som kan udløse godkendelsespligt:

 1. Virksomhed
 2. Anlæg
 3. Aktiviteter
 4. Indretninger

Senest opdateret d. 19-10-2022

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst

For bilag 1-virksomheder gælder:

 • omfattet af bindende BAT-konklusioner
 • obligatoriske revurderinger
 • basistilstandsrapport, hvis der bruges, fremstilles eller frigives relevante farlige stoffer
 • forudgående offentlighed
 • 8 listepunkter er omfattet af standardvilkå

For bilag 2-virksomheder gælder:

 • 22 listepunkter er omfattet af standardvilkår
 • vilkår for virksomheder, anlæg og aktiviteter, der ikke er omfattet af standardvilkår fastsættes individuelt
 • ikke obligatorisk revurdering

Vil du vide mere?

Afgrænsningen af en virksomhed vil altid afhænge af en konkret vurdering. Som udgangspunkt vil flere aktiviteter på samme lokalitet med samme ejer udgøre én virksomhed. Derfor vil der oftest være sammenhæng mellem listevirksomheden og den selskabsretlige inddeling i CVR- og P-numre.

Det kan dog forekomme, at et anlæg er forbundet med aktiviteter, der er registreret under et andet CVR-nummer. I den situation må godkendelsespligtens omfang vurderes konkret, afhængig af om aktiviteterne er teknisk og forureningsmæssigt forbundet.

Omvendt kan der også forekomme situationer, hvor kun en del af virksomhedens aktiviteter er omfattet af godkendelsespligten, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 4.