5.3.2 Hoved- og biaktiviteter

Betydning af hoved- og biaktiviteter

Fastlæggelsen af, hvad der er virksomhedens hovedaktivitet, og dermed hvad der er biaktiviteter, betydning for godkendelsespligtens omfang, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 3. Fastlæggelsen af virksomhedens hovedaktivitet har således indirekte betydning for revurderingens omfang, da revurderingen alene omfatter det, der er godkendt.

Fastlæggelsen af hvilke anlæg og aktiviteter der er omfattet af henholdsvis bilag 1 og bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen er vigtig for, hvordan de pågældende anlæg og aktiviteter skal reguleres på denne samme virksomhed. Det, der er omfattet af bilag 1, skal reguleres efter IE-direktivet, mens det, der ikke er, alene skal reguleres efter dansk lovgivning. Det er derfor vigtigt at definere alle relevante listepunkter på en virksomhed.

Vigtigt for fastlæggelsen er også definitionen af anlæg. Definitionen fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 2 nr. 1, hvor anlæg defineres som en stationær teknisk enhed inden for hvilken der gennemføres én eller flere aktiviteter, som nævnt i bilag 1 og 2, eller bilag 1 til bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske oplysningsmidler (VOC-bekendtgørelsen), og enhver anden hermed direkte forbundet aktivitet, der udføres på samme anlægsområde, er teknisk knyttet til de i de nævnte bilag opførte aktiviteter, og som kan påvirke emissionerne og forureningen.

Hovedaktivitet

Du definerer virksomhedens hovedaktivitet ud fra, hvad virksomheden primært beskæftiger sig med. Ved valg mellem flere listepunkter kan du se på oplysninger om omsætning, producerede mængder, kapacitet, antal beskæftigede og lignende. Hvis disse kriterier ikke entydigt fører til et sikkert resultat, må du lægge arten, omfanget og virkningen af virksomhedens forurening til grund. Giver virksomhedens aktiviteter anledning til forskellige typer forurening, må du foretage en miljømæssig afvejning mellem disse. Øvrige aktiviteter betegnes som biaktiviteter.

En virksomheds hovedaktivitet er ikke nødvendigvis det samme som en virksomheds hovedlistepunkt, fordi virksomhedens primære beskæftigelse ikke nødvendigvis er den væsentligste i forhold til den miljømæssige påvirkning og regulering. Læs mere om Hovedlistepunkt.

Godkendelsespligtens omfang

For en listevirksomhed omfatter godkendelsespligten hele virksomheden, dvs. samtlige anlæg, aktiviteter og indretninger på virksomheden, som kan give anledning til forurening. Sigtet er, at miljøgodkendelsen på denne måde beskytter omgivelserne gennem en regulering af virksomhedens samlede forurening.

For andre virksomheder, dvs. hvor hovedaktiviteten ikke findes på bilag 1 eller 2, omfatter godkendelsespligten kun den eller de biaktiviteter, som udgør listeaktiviteten og alle de aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed. Det betyder, at en virksomheds hovedaktivitet kan være reguleret af miljøbeskyttelseslovens § 42, mens biaktiviteten reguleres af en miljøgodkendelse.

Revurderingens omfang

Virksomheder omfattet af bilag 1 er omfattet af krav om revurdering, når der offentliggøres BAT-konklusioner, som vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 45. Revurderingen skal ud over bilag 1-virksomheden omfatte eventuelle andre aktiviteter, såfremt de er teknisk og forureningsmæssigt direkte forbundet med bilag 1-aktiviteter. Hvis hovedlistepunktet ikke er omfattet af offentliggjorte BAT-konklusioner, gælder i stedet krav om regelmæssig revurdering jf. Bekendtgørelsens § 46.

Indplacering af virksomheder, anlæg, aktiviteter og indretninger på bilag 1 og bilag 2

Der gælder forskellige krav til godkendelsesproces og til regulering, afhængig af om den enkelte virksomhed, anlæg, aktivitet og indretning er omfattet af bilag 1, som gennemfører IE-direktivet, eller bilag 2, som er dansk regulering. Virksomheden, anlægget, aktiviteten og indretningen kan også være omfattet af bekendtgørelse om standardvilkår eller særregler i særlige bekendtgørelser så som olietankbekendtgørelsen og VOC-bekendtgørelsen. For en række brancher er der også særlige bekendtgørelser eksempelvis deponeringsbekendtgørelsen, affaldsforbrændingsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om store fyringsanlæg

Dette indebærer, at det er afgørende for en korrekt regulering, at den enkelte virksomhed, det enkelte anlæg, den enkelte aktivitet eller indretning omfattet af bilag 1 eller 2 tildeles et eget listepunkt. Dette listepunkt er bestemmende for proces og regulering.

Konsekvensen er, at en virksomhed, som f.eks. driver flere forskellige anlæg og aktiviteter omfattet af listerne i bilag 1 og/eller 2, har flere listepunkter og kan blive mødt af forskellige processer og forskellig regulering, alt efter hvilket anlæg eller hvilken aktivitet der kræver en myndighedsbehandling.

Det er godkendelsesmyndigheden, som tager stilling til, hvilket listepunkt en godkendelsespligtig virksomhed, anlæg, aktivitet og indretning hører under. Spørgsmålet om hvorvidt en virksomhed er godkendelsespligtig eller ej kan ikke påklages til anden administrativ myndighed for så vidt angår bilag 2 virksomheder, jf. § 61, stk. 1 i godkendelsesbekendtgørelsen. Indplaceringen på listerne i bilagene kan dog påklages i forbindelse med klage over selve miljøgodkendelsen. Opstår spørgsmålet om indplacering i anden sammenhæng end i forbindelse med godkendelsen, er det godkendelsesmyndigheden, der meddeler, hvilket listepunkt virksomheden, anlægget, aktiviteten eller indretningen er omfattet af.

Læs mere om klageregler

Oplysningskrav

Fastlæggelsen af listepunktet har betydning for kravene til ansøgningens oplysninger, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 6, og for selve godkendelsesprocessen. I sager om etablering, ændring eller udvidelse af virksomheder og aktiviteter, der er omfattet af bilag 1, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, som fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Oplysningskravet til ansøgningen er det samme, hvis ansøgningen vedrører aktiviteter omfattet af både bilag 1 og bilag 2. For bilag 2-virksomheder skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 4.

Standardvilkår

Er virksomheden, anlægget, aktiviteten eller indretningen omfattet af bilaget i bekendtgørelsen om standardvilkår, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 3 eller bilag 4 med de fravigelser eller supplerende oplysningskrav, der fremgår af standardvilkårsbekendtgørelsen.

Vedrører ansøgningen både virksomheder, anlæg, aktiviteter og indretninger, der er omfattet af standardvilkår, og virksomheder, anlæg, aktiviteter og indretninger, der ikke er, indsendes en samlet ansøgning baseret på de oplysninger, som fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 eller bilag 4 afhængig af om der er tale om en bilag 1-virksomhed eller bilag 2-virksomhed, og med de fravigelser/tilføjelser, der følger af standardvilkårsbekendtgørelsen. Er det teknisk og forureningsmæssigt muligt at adskille de ansøgte virksomheder, anlæg, aktiviteter og indretninger, kan ansøgeren, for så vidt angår de dele af ansøgningen, der er omfattet af standardvilkår vælge indsende de oplysninger, der fremgår af bilaget i denne bekendtgørelse, hvilket vil sige kravene der fremgår af bilag 3 eller bilag 4 med de fravigelser eller supplerende oplysningskrav, der fremgår af standardvilkårsbekendtgørelsen.

Senest opdateret d. 19-10-2022

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst

Hovedaktivitet

En virksomheds hovedaktivitet er bestemmende for, om virksomheden skal indplaceres på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 eller bilag 2. Hovedaktiviteten er bestemt af, hvad virksomheden primært beskæftiger sig med.

Hovedaktiviteten er ikke nødvendigvis det samme som virksomhedens hovedlistepunkt. En virksomheds biaktivitet kan således godt være hovedlistepunktet i godkendelsesmæssig forstand.

Myndigheden tager stilling til indplaceringen af virksomhedens aktiviteter. Fastlæggelse af henholdsvis hoved- og biaktiviteter er bestemmende for godkendelsespligtens omfang.