5.3.9 Godkendelsespligtens udstrækning og begrebet ”teknisk og forureningsmæssigt forbundet”

Godkendelsespligt omfatter de virksomheder, anlæg, aktiviteter eller indretninger, som er optaget på listerne på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2, samt alle aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed. Endvidere gælder godkendelsespligt også for forurenende biaktiviteter, som ikke er ”selvstændigt” godkendelsespligtige (dvs. aktiviteter som ikke er oplistet på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 eller 2), uanset om biaktiviteten er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med den godkendelsespligtige aktivitet eller ej, hvis aktiviteten udføres på en virksomhed, hvis hovedaktivitet er godkendelsespligtig.

Alle aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundne med en bilag 1-aktivitet, omfattes af de regler, der gælder for bilag 1 anlæg, uanset om de i sig selv er på bilag 2 eller ikke er listeaktiviteter. Læs mere om godkendelsespligt her.

Bemærk, at når der fastsættes vilkår for aktiviteter, som ikke er selvstændigt godkendelsespligtige, er det vigtigt at være særlig opmærksom på, at der kun skal fastsættes relevante vilkår. De ikke selvstændigt godkendelsespligtige aktiviteter udgør isoleret set oftest en mindre forureningsrisiko end øvrige godkendelsespligtige aktiviteter, hvilket naturligvis skal afspejles i de vilkår, som fastsættes for virksomheden. Det skal bl.a. i den forbindelse vurderes, om det i det hele taget er nødvendigt at fastsætte vilkår for den givne (ikke selvstændigt godkendelsespligtige) aktivitet. Læs mere om fastsættelse af vilkår.

Der gælder visse særlige regler for aktiviteter, som er omfattet af § 1 i maskinværkstedsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller). 

Du kan læse mere om godkendelse af maskinværksteder her

For at de ikke-selvstændigt godkendelsespligtige aktiviteter og listevirksomheden kan være ”teknisk og forureningsmæssig forbundet” med en godkendelsespligtig aktivitet, skal følgende tre kriterier som udgangspunkt alle være opfyldt:

  1. Aktiviteterne skal være nært forbundet i en direkte operationel forstand, således at den ene aktivitet ikke kan udføres uden den anden.
  2. Den aktivitet, som ikke er selvstændig godkendelsespligtig, skal være integreret i et teknisk forløb med den godkendelsespligtige aktivitet.

En teknisk sammenhæng består formentlig i alle tilfælde, hvor to aktiviteter er fysisk forbundet ved faste installationer som eksempelvis ledninger eller rørføring. En sådan fysisk forbindelse mellem to aktiviteter er dog ingen betingelse for, at en teknisk sammenhæng kan bestå. Afgørende er derimod, hvorvidt der er en sammenhæng mellem aktiviteterne i produktionsprocessen. Eksempelvis kan to fysiske adskilte produktionsled på en virksomhed være teknisk sammenhængende, når der sker intern transport mellem de to med eksempelvis gaffeltruck eller manuel håndtering.  

Den fysiske afstand mellem to aktiviteter kan indgå som et vejledende element ved bedømmelsen af, om der består den tilstrækkelige tekniske sammenhæng. Jo større den fysiske afstand mellem dem er, jo mindre er sandsynligheden for, at der er tale om et direkte sammenhængende teknisk forløb.                 

  • Den aktivitet, som ikke er selvstændigt godkendelsespligtig, skal bidrage til den samlede forurening. Det er ikke en forudsætning, at der er tale om det samme stof eller forurening.

Som et eksempel på direkte forbundne aktiviteter kan nævnes et administrationskontor eller et laboratorium, der udfører kvalitetskontrol på råvarer og/eller produkter, på et produktionsanlæg, hvor administrationskontoret og laboratoriet udgør en forudsætning for, at det godkendelsespligtige produktionsanlæg kan fungere. Selvom disse aktiviteter er direkte forbundne, er kriteriet ”teknisk og forureningsmæssig sammenhæng” næppe opfyldt, da et administrationskontor eller et laboratorium sædvanligvis ikke vil have den påkrævede tekniske tilknytning til produktionsanlægget.

Ligeledes kan der bestå en teknisk tilknytning mellem to aktiviteter, uden at disse er direkte forbundne. Som eksempel kan nævnes et godkendelsespligtigt kraftværk, som leverer el til flere forskellige virksomheder. Kraftværket er teknisk tilknyttet samtlige virksomheder qua den fysiske forbindelse til leveringen af strøm. Der består derimod ingen gensidig afhængighed, og derfor som udgangspunkt heller ingen direkte forbundethed. Det vil da heller ikke være rimeligt, hvis alle kraftværkets kunder ville blive omfattet af godkendelsespligten, særligt ikke, hvis de kun aftager en brøkdel af den producerede strøm og i øvrigt frit kan vælge strøm fra en anden leverandør. ­

Retsgrundlag

Af godkendelsesbekendtgørelsen fremgår:

§ 2, nr. 2 1. Anlæg: En stationær teknisk enhed inden for hvilken der gennemføres én eller flere af de aktiviteter, som er nævnt i bilag 1 og 2, eller i bilag 1 til bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler (VOC-bekendtgørelsen), og enhver anden hermed direkte forbundet aktivitet, der udføres på samme anlægsområde, er teknisk knyttet til de i de nævnte opførte bilage aktiviteter, og som kan påvirke emissionerne og forureningen.

§ 3, stk. 1. Listevirksomhed må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1. Godkendelsespligten omfatter alle forurenende aktiviteter på virksomheden samt aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed, jf. dog stk. 3.

§ 3, stk. 3. Hvis en listevirksomhed udføres som en biaktivitet på en virksomhed, der hverken er optaget på listerne i bilag 1 eller 2, omfatter godkendelsespligten kun biaktiviteten og de aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed.

Senest opdateret den 19-10-2022