5.2 Forholdet til VVM

Sådan gør du, når du som virksomhed vil søge om godkendelse til et projekt

Når du søger om miljøgodkendelse af en virksomhed, og når du søger om godkendelse af en udvidelse eller ændring på din virksomhed, skal du overveje, om projektet er omfattet af VVM-reglerne, jf. miljøvurderingslovens bilag 1 og bilag 2.

Det skal du, fordi du som bygherre har pligt til - under strafansvar, jf. miljøvurderingslovens § 18, stk. 1 skriftligt at ansøge om projektet til den myndighed, der skal behandle ansøgningen, jf. § 17.

Myndighed fremgår dels af miljøvurderingslovens § 17 og af VVM-bekendtgørelsens § 3. Som udgangspunkt er myndigheden for miljøgodkendelsen også VVM-myndighed.

For projekter på land samt ansøgninger om anlæg til intensivt fiskeopdræt omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 skal ansøgningen ske på ansøgningsskema jf. bilag 1 til VVM-bekendtgørelsen, og ansøgningen skal indsendes digitalt, jf. VVM-bekendtgørelsens § 4.

Hvis du er i tvivl, bør du indsende en ansøgning eller søge vejledning hos VVM-myndigheden.

Du må ikke påbegynde et projekt, før myndigheden enten har meddelt tilladelse til at påbegynde projektet efter en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 15, eller har truffet afgørelse om, at et bilag 2 projekt ikke antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 16.

Med miljøvurderingsloven er det blevet muligt for dig som bygherre at springe VVM-screeningen over og direkte anmode om, at et projekt omfattet af lovens bilag 2 direkte undergår en miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 18, stk. 2.

Du skal være opmærksom på, at både en VVM-screeningsafgørelse og en miljøvurdering bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet inden 3 år, fra den er meddelt, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Særligt for bilag 2-virksomheder, som også er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2

Fra 1. januar 2016 skal virksomheder, der ønsker at gennemføre et projekt omfattet af såvel godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 som miljøvurderingslovens bilag 2 ansøge om projekter i forhold til VVM-reglerne digitalt via Byg og Miljø, jf. VVM-bekendtgørelsens § 4, stk. 6. VVM-ansøgningen kan ske samtidig med ansøgning om miljøgodkendelse. Byg og Miljø sørger for, at de oplysningskrav, virksomheden præsenteres for, svarer til oplysningskravene i godkendelsesbekendtgørelsen og kravene på VVM-bekendtgørelsens bilag 1.

Det er også muligt at indsende VVM-ansøgningen, før du søger om miljøgodkendelse.

Du skal være opmærksom på, at hvis du på samme tid ansøger i forhold til VVM-reglerne og søger om en miljøgodkendelse samt eventuelt en spildevandstilladelse i Byg og Miljø, så vil du kunne få afgørelserne om miljøgodkendelse og spildevand samtidigt. Hvis det er muligt, vil myndigheden også meddele afgørelse vedr. VVM sammen med de to andre afgørelser.

Læs om samtidighed her

VVM og rummelighed

I forbindelse med en ansøgning om projekter efter VVM-reglerne bør du gennemtænke, hvor der kan opstå uhensigtsmæssige begrænsninger, hvor der kan være et fremtidigt behov for ændringer. Du bør sikre, at VVM ansøgningen er rummelig og indeholder de oplysninger, som er nødvendige for, at de miljømæssige forhold er vurderet.

Du finder mere vejledning om rummelighed her

Sådan gør du, når du som sagsbehandler skal meddele miljøgodkendelse

Det er bygherres pligt - under strafansvar - at ansøge om projekter, der er omfattet af VVM-reglerne. Derfor har du anledning til at overveje VVM-reglerne i to situationer: 

  1. Når der er indsendt en VVM-ansøgning, og
  2. Når der burde være indsendt en VVM-ansøgning.

Du har efter forvaltningsloven pligt til at vejlede virksomheden. Pligten bliver aktuel, hvis du bliver opmærksom på et projekt, som der ikke er ansøgtom, men som virksomheden burde have gjort.

Med hensyn til fordeling af myndighedskompetencen efter VVM-reglerne henvises til miljøvurderingslovens § 17 og VVM-bekendtgørelsens § 3.

Retsgrundlag

 Af miljøvurderingsloven fremgår:

§ 15, stk. 1 Følgende projekter, der på grund af deres art, dimensioner eller placering kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, må ikke påbegyndes, før myndigheden, jf. § 17, skriftligt har meddelt tilladelse til at påbegynde projektet efter en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet:

1) Projekter omfattet af bilag 1, som en bygherre har indgivet ansøgning om,

2) projekter omfattet af bilag 2, hvorom der er truffet afgørelse efter § 21 om krav om miljøvurdering, og

3) projekter omfattet af bilag 2, hvor en bygherre har anmodet om, at ansøgningen skal undergå en miljøvurdering, jf. § 19, stk. 4.

§ 16. Et projekt omfattet af bilag 2 må ikke påbegyndes, før myndigheden, jf. § 17, skriftligt har meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 21.

§ 17. Kommunalbestyrelsen er myndighed for behandling af sager vedrørende projekter på land, der er omfattet af bilag 1 eller 2, herunder for vurderingen af, om projekter omfattet af bilag 2 på grund af deres art, dimensioner eller placering kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, jf. hund stk. 2, 3, 5 og 6.

Stk. 2. Regionsrådet er myndighed for behandling af sager vedrørende projekter, der er omfattet af bilag 1 eller 2, hvor hele eller dele af projektet er omfattet af § 7 i lov om råstoffer, herunder for vurderingen af, om projekter omfattet af bilag 2 på grund af deres art, dimensioner eller placering kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 3. Miljøministeren er myndighed for behandling af sager vedrørende projekter på havområdet omfattet af bilag 1 eller 2, jf. dog stk. 4, herunder for vurderingen af, om projekter omfattet af bilag 2 på grund af deres art, dimensioner eller placering kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Dog er kommunalbestyrelsen myndighed for behandling af sager vedrørende projekter omfattet af bilag 1 eller 2, hvor projektet er omfattet af § 3, stk. 1, jf. dog stk. 5, i lov om kystbeskyttelse m.v., herunder for vurderingen af, om projekter omfattet af bilag 2 på grund af deres art, dimensioner eller placering kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet.

Stk. 4. Klima-, energi- og forsyningsministeren er myndighed for behandling af sager vedrørende projekter på havområdet, der er omfattet af bilag 1 eller 2, herunder for vurderingen af, om projekter omfattet af bilag 2 på grund af deres art, dimensioner eller placering kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, hvis der er tale om følgende projekter:

1) Projekter om efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger m.v. omfattet af bilag 1, nr. 14, 16, 22, 23 og 29, og bilag 2, nr. 2, litra d og e, nr. 3, litra a, nr. 10, litra i, og nr. 13, litra a og b.

2) Projekter om etablering af elproduktionsanlæg, der udnytter vand og vind, med tilhørende interne ledningsanlæg omfattet af bilag 2, nr. 3, litra i og j, og nr. 13, litra a.

Stk. 5. Miljøministeren kan i særlige tilfælde beslutte at overtage kommunalbestyrelsers og regionsråds opgaver og beføjelser efter denne lov i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at ministeren overtager kommunalbestyrelsens eller regionsrådets opgaver og beføjelser angående behandling af bygherrens ansøgninger og dertil knyttede afgørelser efter §§ 21 og 25 for visse anlæg og projekttyper samt den dertil knyttede tilsynskompetence. Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen og regionsrådet skal videresende sådanne ansøgninger til Miljø- og Fødevareministeriet. Dette gælder også, såfremt ansøgningerne er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening.

Stk. 7. Vedkommende minister fastsætter, hvem der er myndighed for behandling af projekter, der vedtages i enkeltheder ved lov.

 § 18. Bygherren skal før etablering, udvidelse eller ændring af projekter omfattet af § 15, stk. 1, der på grund af deres art, dimensioner eller placering kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, indgive en skriftlig ansøgning om projektet til den myndighed, der skal behandle ansøgningen, jf. § 17.

§ 39. En afgørelse efter § 21 og en afgørelse om tilladelse efter § 25 bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

§ 56. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at indgive skriftlig ansøgning om afgørelse efter § 21 eller afgørelse om tilladelse, jf. 18, stk. 1,

2) i strid med § 15, stk. 1, påbegynder et projekt, før myndigheden har meddelt tilladelse til at påbegynde projektet,

3) i strid med § 16 påbegynder et ansøgt projekt, før myndigheden skriftligt har meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne have en væsentlig indvirkning på miljøet,

4) tilsidesætter vilkår for en tilladelse efter loven eller regler fastsat i medfør af loven eller

5) undlader at efterkomme et påbud eller forbud, der er udstedt i henhold til loven eller regler fastsat i medfør heraf, herunder påbud om at berigtige et ulovligt forhold.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er voldt skade på de interesser, som loven tilsiger at beskytte, eller opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved lavere økonomiske omkostninger.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2.

Stk. 4. Forældelsesfristen for strafansvaret efter stk. 1 er 5 år.

Stk. 5. Juridiske personer kan pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. Kapitel.

Af VVM-bekendtgørelsen fremgår:

§ 3. Miljøstyrelsen varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser efter loven for følgende projekter omfattet af loven:

1) Projekter hvor staten, jf. § 2, nr. 2 3, er bygherre, jf. hund stk. 5.

2) Projekter, hvor Energinet er bygherre.

3) Infrastrukturanlæg, der i sin udstrækning berører mere end to kommuner, bortset fra kystbeskyttelsesprojekter.

4) Vandindvindings- og vandforsyningsanlæg, hvis det samlede anlæg geografisk strækker sig over mere end to kommuner.

5) Projekter med direkte henblik på frakturering udelukkende i forbindelse med efterforskning eller udvinding af skifergas.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor Miljøstyrelsen vurderer, at statens interesse i et konkret projekt omfattet af stk. 1 anses for at være af underordnet betydning, overlade kompetencen til at varetage opgaven og beføjelserne til kommunalbestyrelsen, hvis kommunalbestyrelsen anmoder herom.

Stk. 3. Miljøstyrelsen varetager kommunalbestyrelsens og regionsrådets opgaver og beføjelser for projekter omfattet af loven, hvor godkendelseskompetencen for hele eller hovedparten af det samlede projekt efter § 40 i lov om miljøbeskyttelse er henlagt til Miljøstyrelsen.

Stk. 4. Miljøstyrelsen varetager kommunalbestyrelsens og regionsrådets opgaver og beføjelser for hele projektet, uanset om styrelsen i henhold til anden lovgivning kun skal varetage opgaverne og beføjelserne for dele af projektet. 1. pkt. gælder ikke ved screening af ændringer i projekter, hvor der er truffet afgørelse efter lovens § 25, og hvor kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har kompetencen efter lovens § 17, stk. 1 og 2.

Stk. 5. Kystdirektoratet varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser efter loven for projekter omfattet af loven, hvor Kystdirektoratet er kompetent myndighed efter § 3, stk. 5, i lov om kystbeskyttelse m.v.

§ 4. Bygherrens ansøgning om afgørelse efter lovens § 21 vedrørende projekter på land omfattet af lovens bilag 2 skal ske ved anvendelse af ansøgningsskemaet i bilag 1, der indsendes digitalt til VVM-myndigheden, jf. hund stk. 4-6 og stk. 11.

Stk. 2. Bygherrens ansøgning om afgørelse efter lovens § 21 vedrørende anlæg til intensivt fiskeopdræt skal ske ved anvendelse af ansøgningsskemaet i bilag 1, der indsendes digitalt til Miljøstyrelsen.

Stk. 3. Bygherrens ansøgning om projekter på havet, som er omfattet af lovens bilag 2, og tillige er omfattet af lov om fremme af vedvarende energi, lov om anvendelse af Danmarks undergrund eller lov om kontinentalsoklen indgives til Energistyrelsen efter den procedure, som finder anvendelse for lov om fremme af vedvarende energi, lov om anvendelse af Danmarks undergrund eller lov om kontinentalsoklen. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af § 19 og bilag 5 i miljøvurderingsloven.

Stk. 4. Bygherrens ansøgning om projekter, som er omfattet af lovens bilag 2, og som tillige kræver tilladelse til kystbeskyttelse efter § 3 i kystbeskyttelsesloven, indsendes til den kompetente myndighed efter den procedure, som fremgår af bekendtgørelse om krav til ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af § 19 og bilag 5 i miljøvurderingsloven.

Stk. 5. Bygherrens ansøgning om projekter på havet, som er omfattet af lovens bilag 2, og tillige kræver tilladelse efter § 16 a i kystbeskyttelsesloven, indsendes til Kystdirektoratet efter den procedure, som finder anvendelse for kystbeskyttelsesloven. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af § 19 og bilag 5 i miljøvurderingsloven.

Stk. 6. Ansøgning om afgørelse efter lovens § 21 skal indgives ved anvendelse af den digitale selvbetjening, Byg og Miljø, når ansøgningen vedrører

1) en projektkategori optaget på lovens bilag 2, som har sammenfald med et eller flere listepunkter på bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, eller

2) en projektkategori omfattet af lovens bilag 2, nr. 3, litra a, som tillige er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

Stk. 7. Stk. 6 finder ikke anvendelse for projekter, der helt eller delvist er omfattet af § 7 i lov om råstoffer.

Stk. 8. VVM-myndigheden har ved anvendelse af den digitale selvbetjening, Byg og Miljø, jf. stk. 6, pligt til at registrere, hvornår en sag er fuldt oplyst, og hvornår en sag er afgjort.

Stk. 9. VVM-myndigheden afviser ansøgning omfattet af stk. 6, som ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. hund stk. 10.

Stk. 10. VVM-myndigheden kan undlade at afvise en ansøgning omfattet af stk. 6, som ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening,

1) hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at bygherre ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, eller

2) hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare økonomiske fordele for myndigheden ved at behandle ansøgningen.

Stk. 11. I sager, som vedrører projekter omfattet af § 3, sender bygherren ansøgningen til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. Herefter videresender kommunalbestyrelsen eller regionsrådet umiddelbart ansøgningen til Miljøstyrelsen. Dette gælder også for ansøgninger til kommunalbestyrelsen, der indgives ved digital selvbetjening efter stk. 6, som skal videresendes ved anvendelse af digital selvbetjening. Indgives en ansøgning som nævnt i stk. 6, ikke ved anvendelse af digital selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen snarest videresende ansøgningen til Miljøstyrelsen. Ansøgninger til Kystdirektoratet sendes direkte til Kystdirektoratet.

Stk. 12. VVM-myndigheden skal så vidt muligt tilrettelægge sagsbehandlingen således, at myndigheden kan meddele afgørelse efter lovens § 21 samtidig med afgørelser efter lov om miljøbeskyttelse § 19, stk. 1, nr. 3, § 28, stk. 3, og § 33, såfremt bygherre har indgivet ansøgning vedrørende et projekt omfattet af en projektkategori omfattet af stk. 6, samtidig med indgivelse af ansøgning om afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1, nr. 3, § 28, stk. 3, og § 33.

§ 5. Bygherrens ansøgning, jf. lovens § 18, om projekter omfattet af lovens § 15, indsendes digitalt til VVM-myndigheden.

Stk. 2. Bygherrens oplysninger efter lovens § 20 og § 24, stk. 1, indsendes digitalt til VVM-myndigheden, medmindre andet aftales mellem bygherren og VVM-myndigheden.

Af miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 fremgår

§ 33. Stk. 2. Den godkendende myndighed kan dog tillade, at bygge- og anlægsarbejder til anden listevirksomhed end anlæg for deponering af affald påbegyndes, før der er givet godkendelse, hvis de anlægges i overensstemmelse med en lokalplan eller byplanvedtægt. Den godkendende myndigheds afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Bygge- og anlægsarbejder sker på bygherrens ansvar.

Af godkendelsesbekendtgørelsens § 16 fremgår

§ 17. I sager, der er omfattet af krav om miljøvurdering af konkrete projekter, udarbejder godkendelsesmyndigheden på baggrund af en ansøgning et forslag til godkendelse, der offentliggøres i overensstemmelse med reglerne om miljøvurdering. Ved offentliggørelsen skal det oplyses, at enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Vil du vide mere

Miljøbeskyttelsesloven og VVM-reglerne er to selvstændige og ligeværdige regelsæt. Derfor skal et projekt, som er omfattet af begge, vurderes selvstændigt efter begge regelsæt af de myndigheder, som er kompetente efter hhv. miljøbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven. Listerne over virksomheder eller projekter i bilagene til godkendelsesbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven er forskellige. Dertil kommer, at miljøbegrebet er bredere i VVM-reglerne, idet det bl.a. også omfatter landskab, fauna, flora, materielle goder og kulturarv, jf. miljøvurderingslovens § 20 og bilag 6. 

Sammenhængen mellem reglerne

Hvis begge regelsæt skal anvendes, bliver VVM-reglerne styrende for sagsbehandlingen, og hvis der er VVM-pligt, indgår miljøgodkendelsen i VVM-processen:
 
Er projektet omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1, er det omfattet af direkte VVM-pligt.

Hvis projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, skal det screenes for VVM-pligt. Hvis projektet er VVM-pligtigt, skal der gennemføres en VVM-proces, før der kan gives tilladelse til at påbegynde projektet, det følger af § 16.

Det betyder, at en miljøgodkendelse ikke kan gives, før en eventuel screening og er gennemført. Det betyder også, at en tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 ikke kan gives, før en eventuel screening er gennemført, og kun hvis resultatet er, at der ikke er VVM-pligt.

Hvis der er VVM-pligt, skal udkast til miljøgodkendelse offentliggøres i overensstemmelse med reglerne om VVM-proceduren, dvs. sammen med ansøgningen, miljøkonsekvensrapporten og eventuelt udkast til VVM-tilladelse. Det følger af § 16 i godkendelsesbekendtgørelsen. Dette krav om samtidig sagsbehandling efter de to regelsæt skal sikre en hensigtsmæssig sagsbehandling for såvel myndighed som bygherre: Hvis projektet forudsætter planlægning efter planloven, må VVM-myndigheden ikke meddele helt eller delvis tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 eller en tilladelse som erstatter tilladelsen efter miljøvurderingslovens § 25 jf. VVM-bekendtgørelsens § 10 til at påbegynde projektet, før det nødvendige plangrundlag for projektet er gældende efter planlovens regler herom.

Projekter på bilag 1, som udelukkende eller hovedsagelig tjener til udvikling og afprøvning af nye metoder eller produkter, og som ikke anvendes mere end 2 år, omfattes af lovens bilag 2 punkt 13b. De er dermed ikke omfattet af det direkte krav om miljøvurdering.

Eksisterende virksomheder

Eksisterende virksomheder, hvor det er en betingelse for fortsat drift, at der på baggrund af en ny godkendelsesprocedure meddeles en ny miljøgodkendelse med nye vilkår, bliver omfattet af VVM-reglerne, hvis virksomhedens aktiviteter findes på bilag 1 eller 2 til miljøvurderingsloven.

Et eksempel er en eksisterende virksomhed, som hidtil har været reguleret efter miljøbeskyttelseslovens § 42, men som nu skal miljøgodkendes for første gang på grund af en regelændring, som gør, at virksomheden bliver omfattet af godkendelsespligt. Andre eksempler er, hvis virksomhedens godkendelse er bortfaldet og skal fornyes, eller hvis godkendelsen er meddelt tidsbegrænset og ønskes forlænget eller gjort permanent, inden den udløber.

Du kan læse mere om VVM og eksisterende virksomheder i Naturstyrelsens notat om VVM og eksisterende virksomheder

VVM og revurdering

Da revurdering ikke indebærer en godkendelse af et nyt projekt, men alene medfører en opdatering af de eksisterende vilkår for virksomhedens godkendte drift, udløser revurderingen ikke i sig selv en sagsbehandling efter VVM-reglerne.

Hvis der i forbindelse med en revurdering er ønske om at gennemføre en ændring eller udvidelse af virksomheden, finder VVM-reglerne anvendelse i forhold til ændringen eller udvidelsen, i det omfang betingelserne i regelsættet er opfyldt.

Senest opdateret d. 18-10-2022

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst

Fakta

Det er vigtigt at være opmærksom på VVM-reglerne og deres betydning for den konkrete sag. En virksomhed skal anmelde projekter, som kan være omfattet af VVM-reglerne, og myndighederne har en vejledningspligt. Forholdet til VVM-reglerne skal afklares, før der kan træffes afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven, og ved VVM-pligt indgår miljøgodkendelsen i VVM-processen.