5.12.7 Samtidighed i afgørelser

Som en del af den nye anmeldeordning, der har til hensigt at effektivisere sagsbehandlingen af bilag 2-virksomheder, er der fastsat regler i hhv. godkendelsesbekendtgørelsen, spildevandsbekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen om samtidighed i sagsbehandlingen. Det betyder, at virksomheder omfattet af bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen, der søger om en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, og som samtidig søger om en evt. spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 eller § 28, stk. 3, og evt. er VVM-screeningspligtige efter regler herom, vil få de respektive afgørelser samtidigt.

Dette betyder, at myndighederne forpligtes til at meddele afgørelser om miljøgodkendelse, om spildevandstilladelse og, så vidt det er muligt, om ikke VVM-pligt samtidigt, såfremt virksomheden har ansøgt herom samtidigt via den digitale selvbetjeningsløsning, Byg og Miljø.

Reglerne om samtidighed giver ikke virksomheden et retskrav på at modtage de respektive afgørelser samtidigt. Reglerne har alene karakter af procesforskrifter, der er rettet mod myndighederne.

Bestemmelserne om samtidighed udgør derudover ikke et krav om, at en virksomhed skal søge om miljøgodkendelse og spildevandstilladelse og anmelde VVM samtidig, men de giver alene virksomheden mulighed herfor. Det betyder, at såfremt en virksomhed ønsker samtidighed i afgørelserne, skal den ansøge om miljøgodkendelse og spildevandstilladelse og anmelde VVM-screening samtidigt. Hvis virksomheden derimod ikke ønsker at søge om de forskellige godkendelser og tilladelser samtidigt, vil virksomheden heller ikke få de respektive afgørelser meddelt samtidigt.

En virksomhed vil således kunne anmelde fx et VVM-projekt uden samtidigt at skulle søge om miljøgodkendelse og evt. spildevandstilladelse, og på den vis vil virksomheden kunne få en afgørelse om hvorvidt der er VVM-pligt inden og uafhængigt af de øvrige afgørelser.

Reglerne om samtidighed omfatter både de tilfælde, hvor en eller flere myndigheder er involveret i samme sagskompleks, og hvor der er forskellige myndigheder involveret.

Flere myndigheder

I de situationer, hvor flere myndigheder er involveret, har myndighederne pligt til at koordinere og tilrettelægge sagsbehandlingen indbyrdes med henblik på, at afgørelserne meddeles samtidigt. Godkendelsesmyndigheden er i den sammenhæng ansvarlig for den overordnede koordination og tilrettelæggelse i forhold til, at afgørelserne meddeles samtidigt.

Pligten til at koordinere og tilrettelægge sagsbehandlingen med henblik på at meddele afgørelserne samtidigt gælder ikke koordinering af indhold, dvs. indholdet af de enkelte afgørelser skal ikke koordineres af myndighederne.

Undtagelse i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

Udgangspunktet om samtidighed kan fraviges, hvis en virksomhed i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, søger om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der er givet miljøgodkendelse. I så tilfælde træffes afgørelse om ikke-VVM-pligt, hvis betingelserne herfor er til stede, på baggrund af VVM-screeningen på et tidligere tidspunkt, idet denne skal foreligge, inden tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder kan meddeles.

Reglerne om samtidighed i hhv. godkendelsesbekendtgørelsen, spildevandsbekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen er således ikke til hinder for, at bygge- og anlægsarbejder efter reglerne herom kan påbegyndes, før afgørelse om miljøgodkendelse og evt. afgørelse om spildevand er truffet.

Der vil være situationer, hvor myndigheden vil være nødsaget til at træffe afgørelse om VVM-screeningspligt, før den er i stand til at meddele afgørelser om miljøgodkendelse og evt. om spildevandstilladelse. Dette skyldes, at det følger af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters virkning på miljøet, at den kompetente VVM-myndighed skal træffe afgørelse hurtigst muligt og inden for en tidsfrist på højst 90 dage fra den dato, hvor bygherren har fremlagt de krævede oplysninger. Såfremt det pga. sagens kompleksitet ikke er muligt for myndighederne at træffe afgørelse om miljøgodkendelse og om evt. spildevandstilladelse indenfor de 90 dage, må myndigheden fravige princippet om samtidighed i afgørelserne og meddele afgørelsen om VVM-screeningspligt og derefter meddele de øvrige afgørelser så snart det er muligt. Direktivet er implementeret i dansk lov ved Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Særligt om afgørelser efter dambrugsbekendtgørelsen

Reglerne om samtidighed i dambrugsbekendtgørelsen ændres ikke som følge af reglerne om samtidighed i hhv. godkendelsesbekendtgørelsen, spildevandsbekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen. Dambrugsbekendtgørelsens regler vil således fortsat være gældende, men de udgør ikke en del af den nye anmeldeordning. Samtidigheden i dambrugsbekendtgørelsen betyder, at en ansøger om miljøgodkendelse skal indsende en ansøgning om vandindvindingstilladelse samtidigt med de øvrige ansøgninger. Hvis der endvidere er tale om et dambrug, som ligger i eller ved et § 3-område, hvor der skal ansøges om dispensation til ændring eller udvidelse af dambruget i henhold til Naturbeskyttelsesloven eller om en ændring eller nedlæggelse af et opstemningsværk i vandløbet i henhold til vandløbsloven, skal der også indsendes ansøgninger om disse. De øvrige ansøgninger kan indsendes samtidigt med ansøgningen om miljøgodkendelse i Byg og Miljø. I så fald skal det ske ved at vedhæfte de øvrige ansøgninger som en pdf-fil, når der søges miljøgodkendelse.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 89 b

Godkendelsesbekendtgørelsens §§ 40 - 43

Spildevandbekendtgørelsens § 64

VVM-bekendtgørelsens § 4, stk. 12.

Miljøvurderingsloven (2016) § 22, stk. 1-2

 

Senest opdateret den 20-10-2022