5.12.1 Basistilstandsrapport

Basistilstandsrapporten er et redskab til at foretage en sammenligning mellem den forureningstilstand, der er konstateret i den basistilstandsrapport, der er lavet ved virksomhedens start (eller ved revurdering af eksisterende miljøgodkendelse), og tilstanden, når driften af aktiviteterne ophører.

Formålet med basistilstandsrapporten er derfor at fastlægge basisforureningstilstanden i jord og grundvand, således at virksomheden ved fremtidigt definitivt driftsophør håndterer den forurening, der er opstået i den mellemliggende periode.

Krav om udarbejdelse af en basistilstandsrapport udløses i forbindelse med godkendelse eller revurdering af bilag 1-virksomheder, der bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer, som stammer fra et anlæg omfattet af bilag 1, og som kan medføre en jord- og grundvandsforurening, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 15.

Hvis myndigheden har truffet afgørelse om, at der skal laves en basistilstandsrapport, jf. § 16, stk.1, må der ikke meddeles miljøgodkendelse, før myndigheden har modtaget en basistilstandsrapport, der opfylder kravene i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 7.

Det gælder også i revurderingssituationen, at er der truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en basistilstandsrapport jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 48, stk. 1, må der ikke meddeles en afgørelse om revurdering, før der foreligger en basistilstandsrapport, der opfylder kravene i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 7.

Basistilstandsrapport og bygge- og anlægsarbejder

Bemærk at omfanget af eventuelle fysiske undersøgelser først fastsættes efter, at der er truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes basistilstandsrapport.

Der må derfor ikke meddeles tilladelse  til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, hvis anlægsarbejdet vil umuliggøre dataindsamlingen ved fysiske undersøgelser af jord- og grundvand. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis der på arealet, hvor der ønskes bygget, tidligere er håndteret farlige stoffer, og der i fremtiden vil blive håndteret de samme farlige stoffer.

Afgørelsen om, at der skal udarbejdes basistilstandsrapport, bør træffes tidligt i sagsbehandlingen, og generelt bør sagsgangen kunne tilpasses, således at bygge- og anlægsarbejder kan påbegyndes, før der meddeles godkendelse eller afgørelse om revurdering.

Basistilstandsrapporten skal kun laves én gang, medmindre en ny miljøgodkendelse ved udvidelse eller ændring udløser et tillæg til basistilstandsrapporten, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 2. Der kan således skulle udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport, hvis udvidelsen eller ændringen af en virksomhed medfører, at virksomheden fremover bruger, fremstiller eller frigiver yderligere relevante farlige stoffer eller inddrager nyt areal.

På baggrund af den endelige basistilstandsrapport skal der fastsættes vilkår om overvågning/monitering af jord og/eller grundvand.

Her kan du læse om, fra hvilket tidspunkt kravet om basistilstandsrapporten udløses.

Relevante farlige stoffer

De relevante farlige stoffer skal bruges, fremstilles eller frigives af virksomheden for at udløse krav om udarbejdelse om basistilstandsrapport. Farlige stoffer er ifølge IE-direktivet stoffer eller blandinger, som klassificeres som farlige efter artikel 3 i Rådets forordning nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, der som følge af deres farlige karakter, mobilitet, persistens og bionedbrydelighed kan forurene jord eller grundvandet.

De relevante farlige stoffer, der bruges, fremstilles eller frigives af virksomhederne, kan eksempelvis indgå som råmaterialer, produkter, mellemprodukter, biprodukter, affald eller dele heraf samt i emissioner, der udledes fra anlægget.

Stoffet skal bruges, frigives eller fremstilles fra en aktivitet omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen eller fra en aktivitet, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed. Dette betyder, at eksempelvis en olietank, der bruges til opvarmning af kontorbygninger, ikke udløser et krav om basistilstandsrapport, mens en olietank, der bruges til et kedelanlæg, der genererer damp til bilag 1-anlægget, kan udløse krav om basistilstandsrapport.

Du finder mere vejledning om teknisk og forureningsmæssigt forbundet her.

Afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport

Ved miljøgodkendelse

Ved ansøgning om miljøgodkendelse er afgørelsen om udarbejdelse af den egentlige basistilstandsrapport baseret på oplysninger, der afgives, jf. oplysningskrav 33 i bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen. Oplysningernes omfang er detaljeret beskrevet i EU-kommissionens vejledning om basistilstandsrapport Trin 1 - 3.

Godkendelsesmyndighedens afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport træffes efter § 16, og afgørelsen kan ikke påklages særskilt, jf, § 61, stk. 4. Afgørelsen og grundlaget for afgørelsen skal fremgå af den samlede afgørelse om miljøgodkendelse.

Når godkendelsesmyndigheden på baggrund af oplysningerne fra virksomheden træffer afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport, indgår denne afgørelse og grundlaget for afgørelsen af den samlede afgørelse om miljøgodkendelse.

En afgørelse om, at der skal udarbejdes en basistilstandsrapport, eller om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport, i forbindelse med en miljøgodkendelse kan ikke påklages særskilt, men først påklages sammen med den samlede afgørelse om miljøgodkendelse.

Ved revurdering

I revurderingssituationen vil de tilsvarende oplysninger blive indhentet hos virksomheden, når tilsynsmyndigheden anmoder om de oplysninger, der er nødvendige, for at der kan træffes afgørelse jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 47, stk. 1.  Oplysningernes omfang er detaljeret beskrevet i EU-kommissionens vejledning om basistilstandsrapport Trin 1 - 3.

Tilsynsmyndighedens afgørelse om, at der skal udarbejdes basistilstandsrapport, gives som påbud, jf. § 48, stk. 1. Påbuddet skal forvarsles, og tilsynsmyndigheden sender udkast til denne afgørelse til virksomheden. Påbudsafgørelsen og grundlaget for afgørelsen skal fremgå af den samlede afgørelse om revurdering. Påbuddet kan påklages særskilt, jf. § 61, stk. 5, og skal altså ikke afvente meddelelse af den endelige revurderingsafgørelse.

I de tilfælde, hvor tilsynsmyndigheden på baggrund af virksomhedens oplysninger vurderer, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport, skal afgørelsen og grundlaget for afgørelsen indgå i den endelige afgørelse om revurdering.

Her kan du læse mere om de oplysninger og informationer, som myndigheden har brug for, for at kunne træffe afgørelse om, hvorvidt der skal udarbejdes en basistilstandsrapport.

Selve basistilstandsrapporten

I godkendelsesbekendtgørelsen er det beskrevet i bilag 7, hvilke oplysninger en egentlig basistilstandsrapport skal indeholde. Basistilstandsrapporten skal indeholde informationer om bl.a. den nuværende anvendelse af arealet samt oplysninger om den tidligere anvendelse af arealet i forhold til de udpegede relevante farlige stoffer. Der skal gøres rede for den reelle risiko for, at stofferne kan frigives og give en længerevarende jord- og grundvandsforurening ved de udpegede relevante installationer. 

Der skal herefter indsamles informationer i form af fysiske undersøgelser af jord og grundvand, der afspejler den aktuelle tilstand ved de allerede udpegede relevante installationer, og for de relevante farlige stoffer, der vil blive brugt, fremstillet eller frigivet af den pågældende aktivitet fremover.

Læs mere om udarbejdelse af basistilstandsrapporten her.

Forholdet til Jordforureningsloven

En forurening, der påvises ved undersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af basistilstandsrapporten, kan godt være omfattet af reglerne om påbud efter jordforureningsloven , jf. undersøgelsespåbud efter § 40 og påbud om oprydninger eller andre afhjælpende foranstaltninger, jf. § 41 eller miljøbeskyttelsesloven.

Retsgrundlag

Reglerne om indholdet af basistilstandsrapporten findes i godkendelsesbekendtgørelsens § 15 og § 16. Overgangsreglerne står i § 70.

På Miljøstyrelsens hjemmeside er der en beskrivelse af reglerne om basistilstandsrapport. Her kan man også finde EU-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport.

Senest opdateret d. 20-10-2022