5.9 Risikovirksomheder

Inden du søger om miljøgodkendelse af et projekt, skal du forholde dig til:

  • Er din virksomhed i forvejen en risikovirksomhed?
  • Hvis nej:
  • Hvis ja:
    • Giver det ansøgte behov for ajourføring af eksisterende sikkerhedsdokument/-rapport?

Forpligtelsen, til at undersøge om en virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen, ligger hos virksomheden. Det betyder, at virksomheder, der håndterer farlige stoffer, ved udvidelser og ændringer skal afklare, om virksomheden er eller bliver omfattet af risikobekendtgørelsen.

Du kan læse mere om risikovirksomheder her

En virksomhed kaldes en risikovirksomhed, hvis den kan opbevare over en vis mængde af de farlige stoffer, som er angivet i risikobekendtgørelsens bilag 1.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et simpelt Excel-værktøj, der kan anvendes til at beregne og dokumentere, om oplagene af de særlige farlige stoffer samlet set holder sig under tærskelmængderne i risikobekendtgørelsen.

Du kan finde Excel-værktøjet (et simpelt værktøj) her

Hvis du kan svare ja til et af de to sidste spørgsmål ovenfor, skal du samtidig med at du sender ansøgningen om miljøgodkendelse sende en anmeldelse og sikkerhedsdokumentation iht. oplysningskravene i risikobekendtgørelsen. Omfanget af sikkerhedsdokumentationen afhænger af, om du er en kolonne 2 eller kolonne 3 virksomhed. En kolonne 2 virksomhed skal udarbejde et sikkerhedsdokument med et indhold beskrevet i bilag 3 i risikobekendtgørelsen samt en intern beredskabsplan iht. Arbejdstilsynets risikobekendtgørelse. En kolonne 3 virksomhed skal udarbejde en mere omfattende sikkerhedsrapport med et indhold beskrevet i bilag 4 i risikobekendtgørelsen samt en intern beredskabsplan og oplysninger til brug for udarbejdelse af en ekstern beredskabsplan.

Det er dig som risikovirksomhed, der er ansvarlig for at sende en anmeldelse med tilhørende sikkerhedsdokumentation samtidig med ansøgning om miljøgodkendelse. Materialet skal sendes til kommunen, som videresender til risikomyndighederne. Hvis kommunen ikke er miljømyndighed, videresender kommunen kopi af materialet til Miljøstyrelsen.

Administrationen af reglerne om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer varetages i et samarbejde mellem flere risikomyndigheder. Det er miljømyndigheden, der er koordinerende myndighed.

Læs mere om myndighedernes samarbejde her

Du skal være opmærksom på, at behandlingen af din ansøgning om miljøgodkendelse kan tage ekstra tid, da risikoområdet er komplekst, og myndighederne skal koordinere sagsbehandlingen. Det er derfor vigtigt, at din anmeldelse og vedlagte risikodokumentation lever op til risikobekendtgørelsens krav om, hvilke data og oplysninger der skal foreligge.

Du skal ligeledes være opmærksom på, at miljømyndigheden ikke kan meddele miljøgodkendelse, før risikosagsbehandlingen er færdig, idet de nødvendige risikovilkår skal indarbejdes i godkendelsen. De andre risikomyndigheder træffer en tilsvarende afgørelse eller meddeler deres konklusion inden for hvert deres område. Der kan i miljøgodkendelsen kun stilles vilkår inden for miljøbeskyttelseslovens område.

Med hensyn til kravet til indholdet i anmeldelsen og sikkerhedsdokument/-rapport fremgår dette af risikobekendtgørelsen og risikohåndbogen.

Af en klagenævnsafgørelse (s. 17 og 18) kan udledes, at sikkerhedsdokument/-rapport bør indeholde et kort, der viser størrelsen af risiko- og konsekvenszoner omkring virksomheden.

For kolonne 3-virksomheder kan der kun gives tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, når alle risikomyndigheder har foretaget en konkret vurdering inden for hvert deres område af de sikkerhedsmæssige forhold af betydning for placeringen og af de bygningsmæssige forhold, jf. risikobekendtgørelsens § 13, stk. 6.

Ifølge risikobekendtgørelsen skal du mindst hvert 5. år gennemgå og om nødvendigt ajourføre sikkerhedsdokument/-rapport. Ajourført sikkerhedsdokument/-rapport eller meddelelse om at gennemgangen ikke har givet anledning til ajourføring skal sendes til miljømyndigheden. Kravet er direkte gældende over for dig som risikovirksomhed. Kravet gælder derfor uafhængig af vilkår i miljøgodkendelsen og af tidspunkt for revurdering af miljøgodkendelsen.

Læs mere om ajourføring her

Sikkerhedsdokumentationen skal indeholde et ikke-teknisk resume, og myndighederne skal stille en række oplysninger om risikovirksomheden til rådighed for offentligheden, jf. risikobekendtgørelsens § 16. Det kan være hensigtsmæssigt/anbefales, at virksomheden udformer det ikke-tekniske resume, så det kan anvendes direkte over for offentligheden.

Læs mere om ikke-teknisk resume

Læs mere om oplysninger til offentligheden her

Sådan gør du som sagsbehandler

Når du skal behandle en ansøgning fra en risikovirksomhed
Hvis det ansøgte er omfattet af risikobekendtgørelsen, vil du sammen med ansøgningen modtage en anmeldelse og sikkerhedsdokument/-rapport. Det er virksomhedens ansvar, at risikoaktiviteter anmeldes, og at der medsendes den nødvendige sikkerhedsdokumentation.

Hvis ikke du sammen med miljøansøgningen modtager en anmeldelse med tilhørende sikkerhedsdokumentation, og du vurderer, at dette burde foreligge, bør du rykke virksomheden, idet sikkerhedsdokument/-rapport er en vigtig del af grundlaget for miljøgodkendelsen, da eventuelle risikovilkår skal indarbejdes i miljøgodkendelsen. Krav til indholdet i anmeldelsen og sikkerhedsdokumentet/-rapporten fremgår af risikobekendtgørelsen og risikohåndbogen.

Hvis Miljøstyrelsen er miljømyndighed, videresender kommunen anmeldelsen og sikkerhedsdokumentationen sammen med ansøgningen om miljøgodkendelse. Kommunens udtalelse om miljømæssige forhold og om planmæssige forhold skal medsendes.

Administrationen af reglerne om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer varetages i et samarbejde mellem flere risikomyndigheder. Det er miljømyndigheden, der er koordinerende myndighed. Du skal derfor videresende anmeldelsen og sikkerhedsdokumentationen til de øvrige risikomyndigheder. Hver myndighed behandler sagen efter de regler, som de administrerer.

Læs mere om myndighedernes samarbejde her

Myndighederne skal stille en række oplysninger om risikovirksomheden til rådighed for offentligheden. I nogle tilfælde kan det ikke-tekniske resume fra sikkerhedsdokumentationen anvendes.

Læs mere om ikke-teknisk resume

Læs mere om oplysninger til offentligheden her

Vær opmærksom på reglerne om fortrolighed. Retten til at se sagens akter begrænses af undtagelserne i offentlighedslovenforvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Ved aktindsigt kan det være relevant at høre de øvrige risikomyndigheder, specielt politiet, som har en særlig interesse i at begrænse indsigt i visse oplysninger.

Læs mere om aktindsigt i risikohåndbogen

Med hensyn til indplacering på listerne over godkendelsespligtig virksomhed er både kolonne 2 og 3 virksomheder på bilag 2, hvor listepunktet for kolonne 3 er s-mærket. Hele virksomheden henføres til disse listepunkter, hvis ikke virksomheden har aktiviteter, der er omfattet af andre listepunkter på bilag 1 eller 2. Det vil i givet fald være disse listepunker, der afgør, hvem der er miljømyndighed for den samlede virksomhed.
Du skal være opmærksom på, at det s-mærkede listepunk J 209 indeholder en undtagelse for så vidt angår listepunkterne C 201, C 204 og D 212. Det følger af undtagelsen, at staten ikke er miljømyndighed for listevirksomheder med et af disse listepunkter.

Af en klagenævnsafgørelse (s. 17 og 18) fremgår, at afgørelser om sikkerhedsniveau bør indeholde oplysninger om størrelsesorden af de beregnede risiko- og konsekvenszoner.

For kolonne 3-virksomheder kan der kun gives tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, når alle risikomyndigheder har foretaget en konkret vurdering inden for hvert deres område af de sikkerhedsmæssige forhold af betydning for placeringen og af de bygningsmæssige forhold, jf. risikobekendtgørelsens § 13, stk. 6.

Vilkår vedrørende risiko indarbejdes som nævnt i miljøgodkendelsen. Der kan her kun stilles vilkår inden for miljøbeskyttelseslovens område.

Miljømyndighedens kompetenceområde omfatter forebyggelse, vurdering og accept af risiko for større uheld med konsekvens for mennesker eller miljø uden for virksomhedens område samt beskyttelse mod forurening af jord og grundvand på virksomhedens område. For større uheld med konsekvens for mennesker begrænser kompetencen sig til konsekvenser, der ikke direkte er forårsaget af brand (varmestråling og røggasser) eller eksplosion (overtryk og fragmenter).

Det er hensigtsmæssigt, at risikomyndighederne koordinerer deres afgørelser, før de meddeles, så der ikke forekommer vilkår, der kan modarbejde hinanden. Myndighederne koordinerer også udsendelsen af de respektive afgørelser.

Virksomheden skal jf. risikobekendtgørelsens § 7, stk. 2 gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af sikkerhedsdokumentet/-rapporten. Det er derfor ikke nødvendigt, at du stiller vilkår om foranstaltninger, f.eks. barrierer, der allerede er beskrevet heri.

I henhold til planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 6, skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til virksomheder m.v., hvortil der må stilles særlige beliggenhedskrav, f.eks. risikovirksomheder, samt indeholde udpegning af områder til sådanne virksomhedstyper, herunder til risikovirksomheder.

Miljømyndigheden kan udelukkende meddele godkendelse og accept til aktiviteter, der er i overensstemmelse med den gældende planlægning for et område. Efter risikobekendtgørelsens § 5 skal miljømyndigheden i sager om etablering eller væsentlig ændring af en risikovirksomhed, som skal godkendes efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, vurdere, om virksomheden er hensigtsmæssigt placeret. Til brug for denne vurdering skal miljømyndigheden indhente en udtalelse fra planmyndigheden.

Med hensyn til kravet til indholdet i anmeldelsen og sikkerhedsdokumentationen fremgår dette af risikobekendtgørelsen og risikohåndbogen

Når du modtager ajourført sikkerhedsrapport/-dokument.
Både kolonne 2 og 3 virksomheder skal sende ajouført sikkerhedsdokumentation mindst hvert 5. år, eller når forholdene begrunder det.

Læs mere om ajourføring her

Administrationen af reglerne om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer varetages i et samarbejde mellem flere risikomyndigheder (Læs mere her). Det er miljømyndigheden, der er koordinerende myndighed. Du skal derfor videresende den opdaterede sikkerhedsdokumentation til de øvrige risikomyndigheder. Hver myndighed behandler sagen efter de regler, som de administrerer.

Risikomyndighederne vurderer i samarbejde det fremsendte og ajourførte materiale. Du skal derfor vurdere, om det modtagne giver anledning til reaktioner inden for miljøbeskyttelseslovens område. Der er ikke i lovgivningen krav om, at du som miljømyndighed skal træffe en afgørelse efter modtagelse af den ajourførte sikkerhedsdokumentation. Hvis der er behov for at ændre gældende vilkår, skal der dog træffes afgørelse, som koordineres risikomyndighederne imellem. Risikomyndighederne koordinerer også udsendelsen af de respektive afgørelser.

Hvis der ikke er behov for at ændre vilkår, så er det tilstrækkeligt at meddele virksomheden, at ajourføringen tages til efterretning.

Husk at underrette de øvrige risikomyndigheder og planmyndigheden, hvis du bliver opmærksom på ny viden eller nye oplysninger om risikovirksomheden eller dens omgivelser, som medfører, at virksomheden må antages at udgøre en øget risiko for større uheld i forhold til, hvad der tidligere har været vurderet. Forpligtigelsen fremgår af risikobekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Planmyndigheden har en særlig pligt i forbindelse med planlægning for arealanvendelse omkring risikovirksomheder. Planmyndigheden skal høre risikomyndighederne forud for tilvejebringelse af planer, der berører risikovirksomheder og disses omgivelser. Denne pligt fremgår af Miljø- og Fødevareministeriets Risikobekendtgørelse og af Erhvervsministeriets Bekendtgørelse nr. 371 om planlægning omkring risikovirksomheder.

Læs mere om planmyndighedens rolle her

Hvis risikoforholdene i omgivelserne ændres, så bør planmyndigheden inddrages/orienteres.

Vilkår vedrørende risiko indgår i miljøgodkendelsen. Vilkårene vil derfor blive revurderet samtidig med revurderingen af miljøgodkendelsen. Dette vil ofte betyde en tidsmæssig forskydning mellem modtagelse af ajourført sikkerhedsdokumentation og revurdering af vilkårene, idet sikkerhedsdokumentationen ajourføres med 5 års intervaller, og retsbeskyttelsesperioden for nye miljøgodkendelser er 8 år. Der kan dog i nærmere angivne tilfælde stilles nye vilkår inden for retsbeskyttelsesperioden. Dette vil da ske efter § 41a, stk. 2 i miljøbeskyttelsesloven.   

Når du revurderer eksisterende godkendelse
Vilkår vedrørende risiko indgår i miljøgodkendelsen og er dermed underlagt samme retsbeskyttelse som godkendelsens øvrige vilkår. Vilkårene vil derfor blive revurderet samtidig med revurderingen af miljøgodkendelsen. Dette vil ofte betyde en tidsmæssig forskydning mellem modtagelse af ajourført sikkerhedsdokumentation og revurdering af vilkårene, idet sikkerhedsdokumentationen ajourføres med 5 års intervaller, og retsbeskyttelsesperioden for nye miljøgodkendelser er 8 år. Der kan således blive behov for at indhente supplerende oplysninger om risikoforholdene til brug for revurderingen.
 
Du bør involvere/høre de øvrige risikomyndigheder, hvis du i forbindelse med revurderingen finder behov for ændringer af risikovilkårene i godkendelsen.

Retsgrundlag

Senest opdateret d. 19-10-2022

Fakta

Virksomheder, der er omfattet af Miljøministeriets risikobekendtgørelse, skal udover miljøgodkendelsen underlægges en særlig risikosagsbehandling, der skal sikre, at omgivelserne ikke udsættes for en uacceptabel risiko, og at risikobekendtgørelsens krav til bl.a. sikkerhedsdokument/-rapport, forebyggelses- og beredskabsplaner mv. løbende opfyldes.

Der er flere samarbejdende risikomyndigheder involveret i sagsbehandlingen, og de har hver for sig deres selvstændige ansvar på deres respektive områder.

Virksomheden skal sende anmeldelse og sikkerhedsdokument/-rapport samtidig med ansøgning om miljøgodkendelse. Miljømyndigheden indarbejder de nødvendige risikovilkår i miljøgodkendelsen, og de andre risikomyndigheder træffer en tilsvarende afgørelse inden for hvert deres område. Der kan i miljøgodkendelsen kun stilles vilkår inden for miljøbeskyttelseslovens område. Risikovilkårene revurderes iht. gældende regler for miljøgodkendelser.

Vil du vide mere

Miljømyndighedens særlige opgaver i forhold til risikovirksomheder.
Der er flere samarbejdende risikomyndigheder involveret i sagsbehandlingen og disse bevarer hver for sig deres selvstændige ansvar på deres respektive sektorområder.

Miljømyndigheden koordinerer samarbejdet mellem risikomyndighederne.

Miljømyndighedens hovedopgaver er:

  • At risikoforhold vurderes i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse samt ved behandling af risikovirksomheders ajourførte sikkerhedsdokumentation.
  • At alle relevante myndigheder høres rettidigt.
  • At samarbejdet mellem risikomyndighederne: Arbejdstilsynet, det kommunale beredskab, politiet, Sikkerhedsstyrelsen og miljømyndigheden fungerer.
  • At Miljømyndighedens rolle som den koordinerende myndighed opfyldes.
  • At planmyndigheden inddrages/orienteres efter behov.


I forbindelse med større uheld eller tilløb til større uheld modtager miljø- og tilsynsmyndigheden oplysninger herom, jf. risikobekendtgørelsens §§ 9, 12 og 16.

Hvordan ophører en virksomhed med at være risikovirksomhed?
Det er den mængde risikostoffer, der kan forekomme på virksomheden (virksomhedens godkendte lagerkapacitet og mængder i produktionsanlæg, samt transportmidler) - og ikke den faktiske mængde af risikostoffer på virksomheden, der er afgørende for, om virksomheden er en risikovirksomhed, herunder om den er en kolonne 2 eller 3 virksomhed.

Virksomheden vedbliver derfor med at være en risikovirksomhed, så længe kapaciteten er til stede - og der er en gældende miljøgodkendelse til at anvende kapaciteten til de pågældende risikostoffer. Omvendt ophører virksomheden med at være risikovirksomhed, når kapaciteten reduceres til under grænsen eller helt fjernes.

Her finder du mere om administration af risikovirksomheder
Du kan læse mere om indhold i anmeldelser, sikkerhedsrapporter/dokumenter mm. her: