5.7 Myndigheder i godkendelsessager

Sådan gør du som virksomhed, når du vil vide, hvem der er godkendelsesmyndighed

Uanset hvem der er godkendelsesmyndighed, skal din ansøgning om miljøgodkendelse sendes til kommunens digitale selvbetjeningsløsning, Byg og Miljø. Den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø søger for, at den rette myndighed modtager din ansøgning. En eventuel tvivl om rette myndighed kan du derfor overlade til myndighederne at afgøre.

Er kommunen eller staten myndighed?

I sager om miljøgodkendelse er det enten kommunen eller staten, der er godkendelsesmyndighed. Kommunerne er godkendelsesmyndighed for langt de fleste virksomheder. Myndighedskompetencen fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 5, jf. bilag 1 og bilag 2.

Er din virksomhed omfattet af et af listepunkterne på bilagene, som er mærket med "s", har den staten som godkendelsesmyndighed, og hvis ikke, har den kommunen som godkendelsesmyndighed. Har du også andre aktiviteter på din virksomhed, som er omfattet af listepunkterne på bilag 1 eller 2, men som ikke er s-mærket, er staten godkendelsesmyndighed for hele virksomheden.

Hvis du har planer om nye aktiviteter på din virksomhed, og disse nye aktiviteter er omfattet af et s-mærket listepunkt på bilag 1 eller 2, er staten godkendelsesmyndighed for din ansøgning herom. Såfremt du får en godkendelse, vil myndighedskompetencen for hele din virksomhed herefter overgå til staten.  

Hoved- og biaktivitet

Virksomheder kan have flere aktiviteter. Staten har godkendelseskompetencen for hele virksomheden, hvis hovedaktiviteten eller en af virksomhedens biaktiviteter er s-mærket. Det fremgår af § 5, stk. 2 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Reglen skal sikre, at der kun er én godkendelsesmyndighed knyttet til en og samme virksomhed. Se evt. mere om hoved- og biaktiviteter.

Spildevand

Hvis virksomheden har udledning af spildevand direkte til vandløb, søer eller havet, indgår dette forhold i den samlede ansøgning (hvor basisoplysninger jf. bilag 3 og 4 i godkendelsesbekendtgørelsen skal fremgå), og udledningstilladelsen efter meddeles miljøbeskyttelseslovens § 33 som en integreret del af miljøgodkendelsen. Udledningstilladelsen meddeles derfor af den myndighed, der har kompetence til at godkende virksomheden, dvs. enten kommunen eller staten.

Hvis spildevandsanlægget på virksomheden har en kapacitet på mindre end 30 personækvivalenter, er det dog kommunen, som meddeler udledningstilladelsen, jf. § 28 i miljøbeskyttelsesloven. Dette gælder dog ikke, hvis spildevandet indeholder andre stoffer (f.eks. miljøfremmede stoffer), end hvad der normalt forekommer i husspildevand, eller har en væsentlig anden sammensætning og således ikke kan sammenlignes med husspildevand.

Kommunen giver tilladelse til tilslutning af spildevand til anlæg, der tilhører spildevandsforsyningsselskaber (omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold). Det gælder uanset, om miljøgodkendelsen meddeles af kommunen eller af staten. Du skal søge om spildevandstilladelsen digitalt via Byg og Miljø, hvis der er tale om en bilag 2-virksomhed. Byg og Miljø sikrer, at det altid er kommunen, der modtager ansøgningen.

Ansøgning sendes via Byg og Miljø

Du skal sende din ansøgning om miljøgodkendelse via kommunernes digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø. Byg og Miljø sørger herefter for, at den rette myndighed modtager din ansøgning.  Din ansøgning om miljøgodkendelse bliver således automatisk ekspederet videre via Byg og Miljø til den kommune, hvor virksomheden ligger eller ønskes lokaliseret, eller til staten, hvis staten er myndighed for din virksomhed. Du kan i Byg og Miljø under din status for ansøgningen se, hvilken myndighed der skal godkende din ansøgning.

Sådan gør du som myndighed, når du skal vide, hvem der er godkendelsesmyndighed

Kompetent myndighed

Som i alle myndighedsanliggender er det vigtigt, at du undersøger, hvem der er den kompetente myndighed for sagen. Det er vigtigt kun at påtage sig rollen som myndighed, hvis du reelt har den. Det kan medføre krav om erstatning, hvis du som myndighed f.eks. har meddelt omkostningskrævende krav til en virksomhed uden at have haft hjemmel til det.

Kommunen eller staten som myndighed?

I sager om miljøgodkendelse er det enten kommunen eller staten, der er kompetent myndighed. Kommunerne er godkendelsesmyndighed for langt de fleste virksomheder.

Godkendelseskompetencen fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 5, jf. bilag 1 og bilag 2. Er virksomheden eller det ansøgte omfattet af et af de listepunkter på bilagene, som er mærket med "s", er staten godkendelsesmyndighed, og hvis ikke er kommunen godkendelsesmyndighed.

Hoved og biaktivitet

Staten har godkendelseskompetencen for hele virksomheden, hvis en af virksomhedens aktiviteter er s-mærket. Det gælder, uanset om s-mærkningen er knyttet til virksomhedens hovedaktivitet eller en biaktivitet. Det fremgår af § 5, stk. 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. Denne regel skal sikre, at der normalt kun er én myndighed knyttet til en og samme virksomhed. Se evt. mere om hoved- og biaktiviteter her.

Spildevand

Hvis virksomheden har udledning af spildevand direkte til vandløb, søer eller havet, skal du regulere dette forhold som en integreret del af i miljøgodkendelsen efter § 33, jf. § 28 i miljøbeskyttelsesloven.

Det gælder dog ikke, hvis spildevandsanlægget på virksomheden har en kapacitet på mindre end 30 personækvivalenter, og staten er godkendelsesmyndighed. I den situation er det kommunen, som meddeler spildevandstilladelsen, jf. § 28 i miljøbeskyttelsesloven. Dette gælder dog ikke, hvis spildevandet indeholder andre stoffer (f.eks. miljøfremmede stoffer), end hvad der normalt forekommer i husspildevand, eller har en væsentlig anden sammensætning og således ikke kan sammenlignes med husspildevand.

Kommunen giver tilladelse til tilslutning af spildevand til anlæg, der tilhører spildevandsforsyningsselskaber (omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold). Det gælder, uanset om miljøgodkendelsen meddeles af kommunen eller af staten.  Kommunen giver ligeledes tilladelse til eventuel nedsivning af spildevand efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

Regler om samtidighed

Hvis en bilag 2-virksomhed har søgt om miljøgodkendelse og om spildevandstilladelse samtidigt, og begge afgørelser skal meddeles af kommunen, skal kommunen meddele afgørelserne samtidigt, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 40, stk. 1. Hvis en bilag 2-virksomhed har søgt om miljøgodkendelse og om spildevandstilladelse samtidigt, og godkendelsen skal meddeles af Miljøstyrelsen, hvorimod tilladelsen skal meddeles af kommunen, har myndighederne pligt til at koordinere og tilrettelægge sagsbehandlingen indbyrdes med henblik på, at afgørelserne meddeles samtidigt, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 40, stk. 2.

Godkendelsesmyndigheden er i den sammenhæng ansvarlig for den overordnede koordination og tilrettelæggelse i forhold til, at afgørelserne meddeles samtidigt. Det er godkendelsesmyndigheden, der har pligt til at afslutte sagen i Byg og Miljø, når der er meddelt afgørelser.

Ved godkendelse eller revurdering efter offentliggørelse af BAT-konklusioner af bilag 1-virksomheder , kan der med fordel tilsvarende iværksættes et samarbejde mellem stat og kommune.

Læs mere om reglerne for samtidighed.

Affald

Ved myndighedsbehandling af virksomhedens affaldsforhold kan der ligeledes være behov for samarbejde mellem myndigheder, alt efter hvem der er myndighed for virksomheden og karakteren af affaldet.

"§ 19 eller § 33"

Der kan opstå tvivl om, hvornår der skal anvendes § 19 og § 33, og hvem der er myndighed.  Se nærmere uddybning i afsnit om Forholdet mellem miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 33 (nedgravede olie- og kemikalietanke, oplag af forurenet jord i støjvolde, nedsivningstilladelser m.m.). Etablering af f.eks. støjvolde med anvendelse af forurenet jord skal meddeles efter § 33, jf. de seneste afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Andre myndigheder

Ved behandlingen af godkendelsessager skal der sikres et samarbejde med andre relevante myndigheder.

Ved sagsbehandling af risikosager iht. Risikobekendtgørelsen skal der etableres et samarbejde mellem staten, kommunerne, Arbejdstilsynet, Redningsberedskabet (kommunalbestyrelsen) og politiet samt evt. Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen. Se evt. også afsnit om Samarbejde mellem ansøger og myndighed.

Senest opdateret d. 18-10-2022

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst

Kompetent myndighed

I sager om miljøgodkendelse er det enten kommunen, eller staten, der er kompetent myndighed.
Myndighedskompetencen fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2.

Hvor der indgår flere myndigheder i en godkendelsessag, bør der etableres et samarbejde mellem dem. Samarbejdet mellem myndigheder er særligt vigtigt ved sager iht. Risikobekendtgørelsen og ved sager som også skal behandles efter VVM-reglerne m.m.