5.8 Mere om BAT

Hvis din virksomhed er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen

For hovedparten af bilag 1- virksomheder er BAT (Best Available Techniques) fastlagt i de BREF-dokumenter eller BAT-konklusioner, der er relevante for virksomhedstypen.

BAT betyder den bedst tilgængelige teknik og handler om de teknikker, der er økonomisk og teknisk tilgængelige for virksomheden, og som giver den bedste miljøperformance.

Som virksomhed skal du forholde dig til, hvad der er BAT for din virksomhed. Det er dig, der har udspillet over for myndigheden.

Sådan gør du, når du som bilag 1 virksomhed skal finde ud af, hvad der er BAT

BAT-konklusionerne er en opsummering af hvert enkelt BREF-dokument og sammenfatter, hvad der er BAT for branchen, herunder hvilke emissionsniveauer der kan opnås med de teknikker, som er vurderet at være BAT. BAT-konklusioner er siden 2011 udgivet som en EU-retsakt og fremgår af godkendelsesbekendtgørelsen Bilag 8.   

BAT-konklusionerne kan omfatte:

 • Emissionsniveauer, der er forbundet med anvendelse af BAT
 • Krav til miljøstyringssystemer
 • Ressourceeffektivitet og -forbrug
 • Affaldsminimering og genanvendelse
 • Indretning, håndtering, drift mm.
 • Overvågning

BAT-konklusionerne skal anvendes som grundlag for myndighedens vilkårsfastsættelse ved godkendelse og ved revurdering af virksomheden.

I forbindelse med fastsættelsen af vilkår og emissionsgrænseværdier på baggrund af en BAT-konklusion er det oftest nødvendigt at sætte sig ind i selve det bagvedliggende BREF-dokument. BREF-dokumentet, giver baggrunden for BAT-konklusionen med blandt andet detaljerede beskrivelser af de forskellige BAT-teknikker.

Virksomhederne kan selv vælge, hvordan de vil overholde de emissionsgrænseværdier, som myndighederne fastsætter på baggrund af BAT-konklusionerne, men der skal afgives oplysninger om hvordan.

Som virksomhed er du informeret om, hvilket hovedlistepunkt virksomheden hører under, og hvilke listepunkter eventuelle biaktiviteter hører under. Ud fra listepunkterne forholder du dig til, hvilke BREF-dokumenter der er relevant for din virksomhed

Bemærk at hovedlistepunkt og hovedaktivitet ikke er det samme.

Hvis ikke der er BAT-konklusioner for din virksomhedstype eller dele af virksomheden, skal kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 bruges ved redegørelse for BAT. Myndighederne fastlægger på baggrund af dine oplysninger og efter forudgående høring kravene til dig på baggrund af BAT.

Hvis virksomheden har aktiviteter, der er omfattet af standardvilkår, erstatter disse vilkårene for BAT, medmindre standardvilkårene er lempeligere end BAT-konklusionerne, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 26.

Særligt for affaldsbehandlingsanlæg
Standardvilkårene for affaldsbehandlingsanlæg er fra 1. januar 2020 ophævet for at undgå, at myndighederne har to parallelle regelsæt at skulle administrere efter.
Miljøstyrelsen vil i relevant omfang og når der er grundlag for det udarbejde spørgsmål / svar om udmøntning af BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg.
Du finder spørgsmål/ svarene på Miljøstyrelsens hjemmeside under BAT/ BREF

Hvis din virksomhed er omfattet af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen

BAT betyder den bedste tilgængelige teknik og handler om de teknikker, som giver den bedste miljøperformance for virksomheden, samtidig med at der tages hensyn til økonomi og teknisk gennemførlighed.

For hovedparten af bilag 2-virksomheder er der fastlagt standardvilkår, som er fastsat med baggrund i BAT.

For bilag 2-virksomheder, der ikke er omfattet af standardvilkår, skal kriterierne i bilag 6 i godkendelsesbekendtgørelsen lægges til grund i forbindelse med fastlæggelse af BAT.

Vær opmærksom på at der i godkendelsesbekendtgørelsen nu er to bilag om fastlæggelse af BAT. Bilag 2-virksomheder, der ikke er omfattet af standardvilkår, har fået deres eget bilag. Fremover skal BAT fastlægges på baggrund af følgende syv kriterier:

 • Anvendelse af teknologi, der resulterer i mindst muligt affald.
 • Anvendelse af mindre farlige stoffer.
 • Fremme af teknikker til nyttiggørelse og genanvendelse af stoffer, der produceres og forbruges i processen, og i relevant omfang affald.
 • De pågældende relevante emissioners art, virkninger og omfang.
 • Forbruget og arten af råstoffer, herunder vand, der forbruges i processen, og energieffektiviteten.
 • Behovet for at forhindre eller begrænse emissionernes samlede risiko for påvirkning af miljøet til et minimum.
 • Behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne heraf for miljøet.

Du kan også finde inspiration til, hvad der i øvrigt kan være BAT for din virksomhed, ved at søge i litteraturen. Nordisk Ministerråd udgiver f.eks. tekniske rapporter om hvad der kan anses for at være BAT i de nordiske lande.

Du finder rapporterne her

Sådan gør du, når du som myndighed skal finde ud af, hvad der er BAT

Godkendelsesmyndigheden skal sikre, at de vilkår og emissionsgrænseværdier, som bliver fastsat i miljøgodkendelser og ved revurderinger, er baseret på den tilgængelige viden om BAT på tidspunktet for godkendelsen eller revurderingen.

Hvis virksomheden er omfattet af bilag 1

Her fastlægges BAT i BREF-dokumenter og siden 2011 samtidigt også i BAT-konklusioner. Find dem, der er relevant for virksomhedstypen eller listepunktet. Vær opmærksom på, at både branchespecifikke og tværgående BREF-dokumenter kan være relevante for virksomheden.

Ud fra listepunktet forholder du dig til, hvilke BREF-dokumenter og BAT-konklusioner der er relevante for den enkelte virksomhed.

Som myndighed bør du informere listevirksomheden om, hvilket hovedlistepunkt virksomheden hører under - og hvilke listepunkter eventuelle andre aktiviteter hører under.

Begrebet "hovedlistepunkt" vedrører kun bilag 1-virksomheder og er afgørende for, hvornår virksomheden skal revurderes, forudsat virksomhedens hovedlistepunkt er omfattet af en offentliggjort BAT-konklusion. Hovedlistepunktet er det listepunkt på bilag 1, der er det væsentligste i vurderingen af den samlede bilag 1-virksomhed, jf. Definitionen i § 2, nr. 9. Det vil sige det miljømæssigt mest betydende listepunkt, som virksomheden er omfattet af på bilag 1.

Du kan læse mere om hovedlistepunkt her

Hvis ikke der er BAT-konklusioner eller BREF-dokumenter for virksomhedstypen eller dele af virksomheden, skal kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 lægges til grund ved redegørelse for BAT.

Hvis virksomheden har bilag 1 aktiviteter, der er omfattet af standardvilkår, erstatter disse vilkårene for BAT, medmindre standardvilkårene er lempeligere end BAT-konklusionerne.

Hvis virksomheden er omfattet af bilag 2

Myndighederne fastlægger på baggrund af virksomhedens oplysninger og efter forudgående høring, hvad der skal betragtes som BAT for den enkelte virksomhed. Oplysninger og vurderinger fra virksomheden er vigtige i denne forbindelse. Der bør derfor være et tæt samarbejde mellem myndighed og virksomhed.

Standardvilkårene betragtes som BAT. Virksomhedens redegørelse bør derfor dreje sig om, hvorvidt standardvilkårene kan overholdes.

Hvis der ikke er standardvilkår, skal kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 6 lægges til grund i forbindelse med redegørelse for BAT.

Du kan også finde inspiration til, hvad der kan være BAT for en virksomhed, ved at søge i litteraturen. Nordisk Ministerråd udgiver f.eks. tekniske rapporter om hvad der kan anses for at være BAT i de nordiske lande.

Du finder rapporterne her

Du skal være opmærksom på, at hvis bilag 2 virksomheden er teknisk og forureningsmæssigt direkte forbundet med en bilag 1-virksomhed, skal bilag 2 virksomheden revurderes sammen med bilag 1 virksomheden. Hovedlistepunktet for virksomheden vil være bilag 1-virksomheden. Er der flere bilag 1-virksomheder vil hovedlistepunktet være det listepunkt på bilag 1, der er det væsentligste i vurderingen af den samlede bilag 1-virksomhed, jf. Definitionen i § 2, nr. 9. Det vil sige det miljømæssigt mest betydende listepunkt, som virksomheden er omfattet af på bilag 1. Revurderingen vil skulle fortages efter reglerne om revurdering af en bilag 1-virksomhed.

Du kan læse mere om hovedlistepunkt her

Senest opdateret d. 19-10-2022

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst

BAT og BREF

Forurenende virksomheder skal begrænse forureningen, så det svarer til, hvad der kan opnås ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik, BAT (Best Available Techniques).

For hovedparten af bilag 1- virksomheder er BAT fastlagt i de BREF-dokumenter og eventuelt BAT-konklusioner, der er relevant for virksomhedstypen. For hovedparten af bilag 2- virksomheder er der fastsat standardvilkår, der betragtes som BAT. For virksomheder, der hverken er omfattet af et BREF-dokument eller af standardvilkår, skal kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 bruges ved fastlæggelse af BAT.

Vil du vide mere

Læs om følgende: