5.8.4 Fravigelser fra BAT

Sådan gør du

Bilag 1-virksomhed

Hvis du som bilag 1-virksomhed har behov for, at en eller flere dele af BAT-konklusioner fraviges, skal du argumenteres for det i ansøgningen. Der skal redegøres for årsagen til behovet for at fravige, herunder de økonomiske konsekvenser, hvis der ikke opnås fravigelse.

Hvis du ønsker at fravige en eller flere af de bindende BAT emissionsværdier eller emissionsintervaller i en BAT-konklusion, skal du udarbejde en teknisk økonomisk redegørelse for fravigelsen, der kun kan begrundes ud fra anlæggets geografiske placering, de lokale miljøforhold eller anlæggets tekniske egenskaber. Samtidig må lempelsen ikke forårsage væsentlig forurening, og der skal stadig opnås en høj beskyttelse af miljøet som helhed.

Myndighed

Hvis du i en konkret sag vurderer, at BAT-konklusioner for en bilag 1 virksomhed kan fraviges, skal begrundelsen herfor fremgå af afgørelsen.

Bemærk, at der kun undtagelsesvist kan ske en lempelse af de bindende BAT emissionsintervaller.

Der kan lempes hvis overholdelse af BAT-emissionsniveauerne vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger sammenlignet med miljøfordelene, og hvis det kan begrundes ud fra anlæggets geografiske placering, de lokale miljøforhold eller anlæggets tekniske egenskaber, på baggrund af en teknisk-økonomisk redegørelse, kan der undtagelsesvist fastsættes lempeligere emissionsgrænseværdier.

Du kan dispensere fra overholdelse af emissionsgrænseværdier, hvis virksomheden afprøver en ny teknik. Der kan kun dispensationen gives én gang i en periode op til ni måneder.

Når sagerne begynder at opstå, og der tegner sig en praksis, vil Miljøstyrelsen vejlede yderligere herom.

Der kan også ske skærpelser af BAT-krav, herunder også af de bindende BAT emissionsintervaller. Myndigheden skal vurdere, om de områder, der påvirkes, har en sådan karakter, at der er behov for at stille strengere krav, end hvad der svarer til BAT. Dette kan fx være tilfældet, hvis der er påvirkninger af Natura 2000 områder eller et vandområdes miljøtilstand.

Miljøstyrelsen skal orientere EU-Kommissionen, om der i forbindelse med godkendelse eller revurdering er fastsat lempede eller skærpede grænseværdier i forhold til de bindende BAT emissionsniveauer. Der skal derfor i forbindelse med en afgørelse om godkendelse eller om revurdering af en bilag 1-virksomheder oplyses om både skærpelser og lempelser af de nævnte emissionsgrænseværdier.

Du skal derfor oplyse til Miljøstyrelsen, hvis du fraviger fra de bindende emissionsgrænseværdier. Oplysningspligten gælder kun fravigelser fra de emissionsgrænseværdier, der fremgår af BAT-konklusionerne. Du skal derfor ikke oplyse om, at du supplerer en afgørelse med yderligere grænseværdier, eksempelvis for andre stoffer end dem der er BAT emissionsintervaller for.

Læs mere om Registrering og offentliggørelse af data her

Godkendelsesmyndigheden eller tilsynsmyndigheden offentliggør afgørelser digitalt, jf. § 58. Myndighedens vurdering og begrundelse for lempelsen/dispensationen skal fremgå af afgørelsen, der offentliggøres.

Retsgrundlag

Af godkendelsesbekendtgørelsens § 28 fremgår:

§ 28. Godkendelsesmyndigheden kan undtagelsesvist fastsætte lempeligere emissionsgrænseværdier end de grænseværdier, der svarer til BAT-konklusionens opnåelige emissionsniveauer, når den vurderer, at

1) overholdelse af emissionsniveauerne vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger sammenlignet med miljøfordelene på grund af anlæggets geografiske placering, de lokale miljøforhold eller anlæggets tekniske egenskaber,

2) lempelsen ikke forårsager væsentlig forurening i strid med § 19, stk. 1, nr. 2, og

3) der opnås en høj beskyttelse af miljøet som helhed.

Stk. 2. Godkendelsesmyndighedens vurdering og begrundelse for anvendelsen af stk. 1 skal fremgå af godkendelsen eller afgørelsen på baggrund af en revurdering.

I forhold til revurdering, finder § 28 tilsvarende anvendelse, jf. § 50:
§ 50. Reglerne i § 25, stk. 3-5, §§ 26 - 34 og § 36 finder tilsvarende anvendelse.

Bestemmelser om myndighedens offentliggørelse af afgørelse om fastsættelse af lempeligere emissionsgrænseværdier end i de relevante BAT-konklusioner:

 § 60. Når godkendelses- eller tilsynsmyndigheden har truffet afgørelse om godkendelse eller revurdering af en bilag 1-virksomhed, offentliggør godkendelses- eller tilsynsmyndigheden digital godkendelsen eller afgørelsen om revurdering, herunder begrundelsen for godkendelsen eller afgørelsen om revurdering, med oplysning om de relevante BAT-konklusioner og BAT-referencedokumenter.

Stk. 2. Hvis der i forbindelse med godkendelsen eller afgørelsen om revurdering er fastsat lempeligere emissionsgrænseværdier end i de relevante BAT-konklusioner, offentliggøres dette ligeledes samt begrundelsen herfor og vilkårene for lempelsen.

Senest opdateret d. 19-10-2022

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst

BAT-konklusioner kan fraviges i tre situationer:

Lempelse

Hvis overholdelse af BAT-emissionsniveauerne vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger sammenlignet med miljøfordelene, og hvis det kan begrundes ud fra anlæggets geografiske placering, de lokale miljøforhold eller anlæggets tekniske egenskaber, på baggrund af en teknisk-økonomisk redegørelse, kan der undtagelsesvist fastsættes lempeligere emissionsgrænseværdier.

Ved afprøvning af ny teknik kan der dispenseres fra overholdelse af emissionsgrænser. Dispensationen kan gives én gang i en periode op til ni måneder.

Strengere krav

Der kan stilles strengere krav, hvis omgivelsernes sårbarhed og kvalitet betinger dette.

Geografisk placering

En virksomheds geografiske placering kan være årsag til, at BAT teknikker ikke er teknisk eller økonomisk tilgængelige, og at emissionsgrænsen, der vil være BAT for det anlæg, ikke opfylder BAT-AEL i konklusionen. Eksempler kan være anlæg, som ligger isoleret, eksempelvis på en ø.

Lokale miljøforhold

De lokale miljøforhold, hvor et anlæg er placeret, kan være årsag til, at emissionsintervallerne i BAT-konklusionerne ikke kan opfyldes. Miljøstyrelsen har ikke erfaringer med brug af denne begrundelse i øjeblikket, men vil give nærmere vejledning, hvis der opstår et behov.

Anlæggets tekniske egenskaber

Anlæggets tekniske egenskaber kan være årsag til, at emissionsværdien i BAT-konklusionerne ikke kan opfyldes. Her kan eksempelvis virksomhedens mulighed for at indrette sig inden for tidsfristen på 4 år tages i betragtning.

I et konkret eksempel fra Storbritannien er der givet dispensation fra tidsfristen på 4 år til at installere et renseanlæg til fjernelse af sure gasser i afkastluften på to parallelle produktionslinjer. Anlæggets tekniske egenskaber betød, at hvis de to renseanlæg skulle installeres på samme tid, skulle hele produktionen lukkes ned i en længere periode. Med en dispensation på et års ekstra frist blev det muligt at installere renseanlæggene, således at produktionen kunne opretholdes.