5.8.3 Brug af eksisterende BREF-dokumenter

Sådan gør du, når du skal søge om miljøgodkendelse, eller din virksomhed skal revurderes, og der ikke foreligger en offentliggjort BAT-konklusion, der dækker din virksomhedstype

Virksomhedens ansøgning skal indeholde oplysninger om valg af BAT jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. G 21.

Når godkendelsesmyndigheden skal træffe afgørelse, er der pligt til at inddrage den eller de relevante BREF-dokumenter. Det vil sige, at de skal være en del af beslutningsgrundlaget.

Der må foreligge de nødvendige data og oplysninger, der muliggør en begrundet stillingtagen. I godkendelsen eller påbuddet i revurderingssager bør der være en formel begrundelse for valget af vilkår, der henviser til BREF-dokumentet.

Nye BAT konklusioner er bindende

De BREF-dokumenter, der er udarbejdet under IPPC-direktivet, var vejledende. De er derfor ikke målrettet de nye krav om bindende BAT-konklusioner. Ofte vil de derfor ikke være så præcise og velunderbyggede som de BREF-dokumenter, der er udarbejdet under IED, og hvor der siden 2011 er offentliggjort de mere bindende BAT-konklusioner.

Godkendelsesbekendtgørelsen giver imidlertid de eksisterende og endnu ikke reviderede BREF-dokumenter en ny rolle i overgangsperioden, frem til der er kommet BAT-konklusioner for en virksomhedstype (se § 25, stk. 2).

Uanset den lidt anderledes karakter må de eksisterende BREF-dokumenter tilstræbes at blive brugt som det bedste grundlag for vurderingen af BAT.  Men man kan selvfølgelig ikke give dem en mere håndfast karakter end den, de rent faktisk har.

BREF-dokumenter er på engelsk og bliver ikke oversat til dansk. Offentliggjorte BAT-konklusioner er en EU-retsakt og bliver oversat til dansk

Bilag 8 til godkendelsesbekendtgørelsen indeholder en oversigt over eksisterende BREF-dokumenter. Den opdateres, når der vedtages nye BAT-konklusioner. Den gamle BREF udgår af opregningen, og den nye BAT-konklusion indsættes i skemaet

Når du har brug for at finde et BREF-dokument eller vide mere om status for arbejdet med revisionen af disse, kan du finde dette på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Retsgrundlag

Af godkendelsesbekendtgørelsen § 25, stk. 2, fremgår:
"Stk. 2. Indtil en BAT-konklusion på området er vedtaget af EU-Kommissionen og offentliggjort i EU-Tidende, skal godkendelsesmyndigheden lægge konklusionerne om BAT i BAT-referencedokumenter til grund ved godkendelse og revurdering af godkendelser."

Senest opdateret d. 19-10-2022

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst

Vil du vide mere?

De hidtidige BREF-dokumenter får i en overgangsperiode en ny og anden rolle end den hidtidige vejledende.

Læs om baggrunden for BREF-dokumenter