5.5. Partshøring og offentliggørelse af afgørelsen

Godkendelse og revurdering

Du skal sende udkastet til afgørelse i partshøring

Når du har lavet et udkast til afgørelse, skal du sende det til udtalelse hos virksomheden. Virksomheden skal gøres bekendt med dens adgang til aktindsigt og retten til at udtale sig i henhold til forvaltningsloven. Det følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 59, stk. 1.

Du skal samtidig orientere virksomheden om, at afgørelsen offentliggøres på Digital Miljøadministration (DMA), jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 59, stk. 2. Hvis en virksomhed gør indsigelser mod, at dele af miljøgodkendelsen offentliggøres, skal der træffes en afgørelse, og virksomheden vil have partstatus, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 59, stk. 3.

Du kan se mere om registrering af data og offentliggørelse af data her

Andre identificerbare parter end virksomheden skal høres om oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder eller eksterne faglige vurderinger, som parten ikke kan antages at være bekendt med, hvis oplysningerne er til ugunst for parten og af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Det følger af § 19 i forvaltningsloven. Høringen kan gennemføres ved at sende udkastet til afgørelsen i partshøring.

Tidsfrist for svar

Du skal selv fastsætte en frist for svar fra virksomheden, andre parter og andre myndigheder. Ved fastlæggelsen bør du give rimelig tid til, at den hørte kan sætte sig ind i oplysningerne og overveje svaret.

Du kan tage hensyn til oplysningernes omfang og til sagens karakter, herunder om parten tidligere har haft lejlighed til at udtale sig i sagen, og om parten har behov for sagkyndig bistand. Du kan også tage hensyn til andre privates eller det offentliges interesse i en hurtig sagsbehandling. Hvis en part anmoder om, at fristen forlænges, bør det normalt imødekommes.

Du skal offentliggøre afgørelsen om godkendelse og om revurdering

Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 58, stk. 1, skal du offentliggøre afgørelsen digitalt sammen med de oplysninger, der fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 56, stk. 1 og stk. 3.

Oplysningerne, der skal offentliggøres, udgør således følgende:

a) Angivelse af myndighed.

b) Navn, adresse, CVR-nummer og P-nummer på virksomheden. 

c) Dato for afgørelsen.

d) For virksomheder omfattet af bilag 1 skal godkendelses- eller tilsynsmyndigheden endvidere i forbindelse med en afgørelse om godkendelse eller som følge af revurdering oplyse:

  • Om der er udarbejdet en basistilstandsrapport, jf. § 15, stk. 1.
  • Om der er fastsat en eller flere emissionsgrænseværdier, der er lempeligere end dem, som følger af BAT-konklusioner, jf. §§ 28 og 32.
  • Om der er meddelt dispensation for overholdelse af en eller flere emissionsgrænseværdier med henblik på at afprøve ny teknik, jf. § 30 eller § 34.
  • Om der er fastsat en eller flere emissionsgrænseværdier, der er strengere end dem, der følger af BAT-konklusioner, jf. § 29, stk. 1.
  • Om der er fastsat en eller flere emissionsgrænseværdier, der er strengere end dem, som følger af BAT-konklusioner, der er indarbejdet som standardvilkår, jf. § 33.

Oplysningerne skal offentliggøres via den digitale platform, Digital miljøadministration (DMA).

Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden skal offentliggøre, hvis en afgørelse bliver påklaget. Når der efterfølgende er truffet en endelig administrativ afgørelse, skal godkendelses- eller tilsynsmyndigheden endvidere offentliggøre resultatet heraf.

Offentliggørelsen af oplysninger omfatter ikke fysiske personers personoplysninger, som de er defineret i persondataforordningens artikel 4 (1) eller de oplysninger om virksomheden, der vil kunne undtages fra aktindsigt efter miljøoplysningsloven.

Læs mere om Registrering af data og offentliggørelse af data.

Meddelelse og annoncering af afgørelser

Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 74, stk. 1, skal afgørelsen meddeles skriftligt til adressaten, til klageberettigede personer, organisationer og myndigheder og til andre myndigheder, der har været inddraget i sagens behandling.

Underretning af dem, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen (Miljøbeskyttelsesloven § 98, stk. 1, nr. 2), kan ske ved offentlig annoncering ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 74, stk. 2. Bestemmelsen er møntet på eventuelle klageberettigede, som ikke har kunnet identificeres i sagsbehandlingen, men der er pligt til at underrette en part individuelt om afgørelsen, når der er tale om en part, som er identificeret som part og er eller burde være partshørt.

Klagefristen er 4 uger, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 93.

Retsgrundlag

Af miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 fremgår

§ 33. Virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste (listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Af miljøbeskyttelseslovens § 74, stk. 1 og 2, fremgår

§ 74. Afgørelser efter denne lov meddeles skriftligt til adressaten. Afgørelser, der kan påklages, meddeles tillige klageberettigede personer, organisationer og myndigheder, jf. §§ 98-100, og de myndigheder, der i øvrigt har været inddraget i sagens behandling. Afgørelser skal dog alene meddeles de landsdækkende foreninger og organisationer, der er nævnt i § 100, stk. 2 og 3, når de har anmodet miljø- og fødevareministeren om at modtage underretning om afgørelserne, jf. § 76, stk. 2.
   Stk. 2. Underretning til de personer, der er nævnt i § 98, stk. 1, nr. 2, kan dog finde sted ved offentlig annoncering. Der skal altid foretages offentlig annoncering, når der meddeles godkendelse efter kapitel 5. Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om, i hvilke tilfælde der skal ske annoncering af andre tilladelser, der meddeles en listevirksomhed efter bestemmelser i loven eller efter regler udstedt i medfør af loven eller efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Ministeren fastsætter nærmere regler om, at der tillige skal ske annoncering af visse afgørelser i sager om revurdering efter § 37 b, § 41 a og § 41 b. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om annonceringen.

Af miljøbeskyttelseslovens § 76 fremgår

§ 76. Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af miljø og natur som hovedformål, kan underrette kommunalbestyrelsen og miljø- og fødevareministeren om, hvilke bestemte typer af afgørelser efter bestemmelserne i kapitel 3-5 og 9 a foreningen ønsker underretning om, jf. § 74, stk. 1, og § 100, stk. 1. Foreningen skal samtidig fremsende vedtægter, der dokumenterer, at den er lokalt organiseret, og at dens hovedformål er beskyttelse af miljøet. Tilsvarende gælder lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelserne berører sådanne interesser.
   Stk. 2. Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan underrette miljø- og fødevareministeren om, hvilke bestemte typer af afgørelser efter bestemmelserne i kapitel 3-5 og 9 a foreningen eller organisationen ønsker underretning om, jf. § 74, stk. 1, hvorefter ministeren inden 14 dage underretter vedkommende kommunalbestyrelse. Tilsvarende gælder landsdækkende foreninger og organisationer, der efter
deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelserne berører sådanne interesser.
   Stk. 3. Lokale afdelinger af landsdækkende foreninger og organisationer er ikke omfattet af bestemmelserne i stk. l og 2.

Af miljøbeskyttelseslovens § 93 fremgår

§ 93. Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Stk. 2. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 - 100 fremgår

§ 98. Kommunalbestyrelsens og ministerens afgørelser kan påklages af
1) afgørelsens adressat og
2) enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
   Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan påklage ministerens afgørelser.
   Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan påklage afgørelser efter kapitel 3, 4 og 5. Sundhedsstyrelsen kan endvidere tillægges klageret i regler, der udstedes i medfør af § 16.
   Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om eller bestemme, at afgørelser efter loven kan påklages af bestemte myndigheder i andre lande.

§ 99. Danmarks Fiskeriforening kan påklage kommunalbestyrelsens og ministerens afgørelser efter bestemmelserne i kapitel 4 og 5 for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet.
   Stk. 2. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage kommunalbestyrelsens og ministerens afgørelser efter bestemmelserne i kapitel 4 og 5 for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer.
   Stk. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage kommunalbestyrelsens og ministerens afgørelser, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt.
   Stk. 4. Forbrugerrådet kan påklage kommunalbestyrelsens og ministerens afgørelser i det omfang, de er væsentlige og principielle.

§ 100. Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. § 76, stk. 1. Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. § 76, stk. 1, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.
   Stk. 2. Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser efter bestemmelserne i kapitel 3-5 og 9 a.
   Stk. 3. Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser efter bestemmelserne i kapitel 3-5 og 9 a, når afgørelsen berører sådanne interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.
   Stk. 4. Lokale afdelinger af landsdækkende foreninger eller organisationer er ikke omfattet af bestemmelsen i stk. l-3.
   Stk. 5. Miljøklagenævnet kan til efterprøvelse af klageberettigelsen forlange, at foreningen eller organisationen fremsender vedtægterne.

Af godkendelsesbekendtgørelsens §§ 56-60 fremgår:

§ 56. Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden afgiver følgende oplysninger til Miljøstyrelsen i forbindelse med en afgørelse om godkendelse eller om revurdering af en virksomhed omfattet af bilag 1 eller bilag 2:

1) Angivelse af myndighed.

2) Navn, adresse, CVR-nummer og P-nummer på virksomheden.

3) Dato for afgørelsen.

4) For virksomheder omfattet af bilag 1 skal godkendelses- eller tilsynsmyndigheden endvidere i forbindelse med en afgørelse om godkendelse eller om revurdering oplyse

a) om der er udarbejdet en basistilstandsrapport, jf. § 15,

b) om der er fastsat en eller flere emissionsgrænseværdier, der er lempeligere end dem, som følger af BAT-konklusioner, jf. § 28,

c) om der er fastsat en eller flere emissionsgrænseværdier, der er lempeligere end dem, som følger af BAT-konklusioner, der er indarbejdet som standardvilkår, jf. § 32,

d) om der er meddelt dispensation for overholdelse af en eller flere emissionsgrænseværdier med henblik på at afprøve ny teknik, jf. §§ 30 eller 34,

e) om der er fastsat en eller flere emissionsgrænseværdier, der er strengere end dem, der følger af BAT-konklusioner, jf. § 29, eller

f) om der er fastsat en eller flere emissionsgrænseværdier, der er strengere end dem, som følger af BAT-konklusioner, der er indarbejdet som standardvilkår, jf. § 33.

Stk. 2. Oplysningerne efter stk. 1 skal afgives med de begrænsninger for videregivelse, der følger af anden lovgivning.

Stk. 3. Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden skal endvidere til Miljøstyrelsen oplyse om brugerbetaling for godkendelse eller revurdering af virksomheder omfattet af bilag 1 eller 2, efter enten hver godkendelse eller revurdering, eller årligt senest den 1. april for godkendelse eller revurdering for det forudgående kalenderår, fordelt på de grupper, som fremgår af bilag 3 til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

§ 57. Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden afgiver de i § 56, stk. 1, nævnte oplysninger til Miljøstyrelsen senest 4 måneder efter, at en afgørelse om godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 eller en afgørelse om revurdering efter §§ 41 a og 41 b er truffet. Afgørelsen vedlægges.

Stk. 2. Afgivelsen af de i § 56, stk. 1 og 3, nævnte oplysninger skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

§ 58. Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden offentliggør de oplysninger, der fremgår af § 56, stk. 1 og 3, og afgørelsen om godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 eller afgørelsen om revurdering efter §§ 41 a og 41 b, jf. § 57, stk. 1.

Stk. 2. Offentliggørelse af de i § 56, stk. 1, nævnte oplysninger og afgørelsen om godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 eller afgørelsen om revurdering efter §§ 41 a og 41 b skal ske senest 4 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Stk. 3. Offentliggørelse af de i § 56, stk. 3, nævnte oplysninger skal ske senest den 1. april for det forudgående kalenderår. Oplysningerne skal offentliggøres på aggregeret form.

Stk. 4. Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden offentliggør, hvis en afgørelse om godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 eller afgørelse om revurdering efter §§ 41 a og 41 b er påklaget. Når der efterfølgende er truffet en endelig administrativ afgørelse, offentliggør godkendelses- eller tilsynsmyndigheden resultatet heraf.

Stk. 5. Offentliggørelse sker med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages fra aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Stk. 6. Offentliggørelse, jf. stk. 1-4, skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

§ 59. Før godkendelses- eller tilsynsmyndigheden træffer afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, eller § 41 skal myndigheden sende et udkast til afgørelse til virksomheden og gøre virksomheden bekendt med dens adgang til aktindsigt og til at udtale sig i henhold til forvaltningsloven.

Stk. 2. Når myndigheden fremsender udkast til afgørelse til virksomheden skal myndigheden samtidig orientere virksomheden om, at afgørelsen vil blive offentliggjort via den digitale løsning, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed, jf. § 58.

§ 60. Når godkendelses- eller tilsynsmyndigheden har truffet afgørelse om godkendelse eller revurdering af en bilag 1-virksomhed, offentliggør godkendelses- eller tilsynsmyndigheden digital godkendelsen eller afgørelsen om revurdering, herunder begrundelsen for godkendelsen eller afgørelsen om revurdering, med oplysning om de relevante BAT-konklusioner og BAT-referencedokumenter.

Stk. 2. Hvis der i forbindelse med godkendelsen eller afgørelsen om revurdering er fastsat lempeligere emissionsgrænseværdier end i de relevante BAT-konklusioner, offentliggøres dette ligeledes samt begrundelsen herfor og vilkårene for lempelsen.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden offentliggør digitalt information om de foranstaltninger, som virksomheden har truffet ved definitivt driftsophør, jf. § 38 m, stk. 2, i lov om jordforurening.

Stk. 4. Når godkendelses- eller tilsynsmyndigheden offentliggør oplysninger efter stk. 1-3, skal det tillige oplyses, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Senest opdateret d. 18-10-2022

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst

Regler for høring

I dette afsnit beskrives reglerne for høring i forbindelse med godkendelse og revurdering af listevirksomheder. Udkast til afgørelse sendes i partshøring hos virksomheden og andre eventuelle parter.

Når afgørelsen er truffet offentliggøres den, og den kan påklages af parter og bestemte organisationer inden for 4 uger fra offentliggørelsen.

Vil du vide mere?

Århuskonventionen:

Landsdækkende foreninger og organisationer kan afhængig af deres vedtægter, underrette miljøministeren om, hvilke bestemte typer af afgørelser efter bl.a. Miljøbeskyttelseslovens (MBL) kap. 5, de ønsker underretning om. Det fremgår nærmere af MBL § 76.

Miljøministeriet har i brev af 6. juli 2011 fremsendt lister til kommunale og statslige miljømyndigheder over hvilke landsdækkende foreninger og organisationer, der ifølge MBL § 76, stk. 2, ønsker underretning om afgørelser efter blandt andet kapitel 5 i MBL. De fleste foreninger og organisationer ønsker ikke underretning om alle afgørelser, men har afgrænset underretningen geografisk, emnemæssigt eller med hensyn til virksomhedstyper.

Lokale foreninger og organisationer kan på tilsvarende måde underrette kommunalbestyrelsen og miljøministeren om at blive underrettet om bestemte typer af afgørelser efter bl.a. mbl. kap. 5. Underretningen fra en organisation, som opfylder betingelserne i § 76, stk. 1 eller 2, indebærer at organisationen skal have tilsendt de relevante afgørelser, og at den tillægges klageadgang.