5.5.1 Forudgående offentlighed

Godkendelse

Forinden du som myndighed træffer afgørelse om etablering eller væsentlige ændringer eller udvidelser af virksomheder og aktiviteter, som er optaget på bilag 1, skal du sørge for, at offentligheden får lejlighed til at udtale sig om ansøgningen og udkastet til afgørelsen. Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 1.

Med ”væsentlige ændringer eller udvidelser” forstås driftsændringer, der efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan have negativ og betydelig påvirkning af mennesker eller miljø. Det er myndigheden, der vurderer, om ændringen eller udvidelsen skal annonceres. Der skal med andre ord foretages en kvalificeret vurdering af, om det ansøgte kan have en negativ og betydelig påvirkning af mennesker eller miljø, så offentligheden har krav på at blive orienteret om ansøgningen, inden du træffer afgørelse om miljøgodkendelse. Det er altså ikke enhver godkendelsespligtig ændring eller udvidelse, der skal annonceres.

Det er altid en skønsmæssig vurdering, om der er tale om en væsentlig ændring eller udvidelse, som skal annonceres. Nedenfor er en række eksempler på, hvornår der kan være tale om ændringen/ udvidelsen ikke er væsentlig.

  • Midlertidigt oplag i hal i forbindelse med akut opståede situation
  • Opstilling af nødanlæg for en kortere periode hvorefter de nedtages
  • Kortere fristforlængelse af en tidsbegrænset miljøgodkendelse

Du skal som myndighed offentliggøre ansøgningen digitalt, når du har modtaget ansøgningen fra virksomheden, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 4.

Kravet om offentlighed omfatter den ansøgte bilag 1-aktivitet og alt, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med denne.

Der er ikke krav om forudgående offentlighed, når det ansøgte omfatter en bilag 2-aktivitet. Dette gælder også, når bilag 2-aktiviteten foregår på en virksomhed, som i forvejen har bilag 1-aktiviteter, medmindre den/de ansøgte bilag 2-aktiviteter er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en bilag 1-aktivitet, hvorved de bliver en del af bilag 1-anlægget.

Se mere om Godkendelsespligt her 

Se mere om begrebet "teknisk og forureningsmæssigt forbundet" her

Særligt for affaldsforbrændingsanlæg

Du skal være opmærksom på, at også alle ansøgninger, der vedrører godkendelse af affaldsforbrændings- og affaldsmedforbrændingsanlæg, der er omfattet af affaldsforbrændings-bekendtgørelsen, skal annonceres, jf. affaldsforbrændingsbekendtgørelsens § 7, stk. 1. Det vil blandt andet betyde, at ansøgninger om godkendelse af forbrændingsanlæg omfattet af listepunkt K 215 på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen skal annonceres.

Med modtagelse af ansøgningen menes den endelige udgave af ansøgningen. Ofte vil der være en forhåndsdialog mellem virksomhed og myndighed, inden ansøgningen fremsendes. 
Offentliggørelsen skal mindst omfatte de oplysninger, som er nævnt i godkendelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 4, herunder:

  • Oplysning om, at enhver har ret til at se og kommentere ansøgningen inden for en frist på 3 til 6 uger fra offentliggørelsen samt hvortil kommentarer og spørgsmål kan rettes.
  • Hvornår, hvor og hvordan ansøgningsmaterialet vil blive stillet til rådighed.
  • Oplysning om, at enhver kan indenfor en frist på 3 - 6 uger fra offentliggørelsen anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger, og at enhver har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2 uger fra modtagelsen af udkastet.

Retten til at se ansøgningsmaterialet begrænses af reglerne i persondataforordningen og den supplerende databeskyttelseslov samt miljøoplysningsloven, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 7.

Du kan læse mere om registrering og offentliggørelse af data her.

Hvis det pågældende projekt er omfattet af VVM-pligt, og der er sket offentliggørelse efter VVM-proceduren, kan offentliggørelse undlades. Offentliggørelse af udkast til godkendelse skal ske i overensstemmelse med VVM-proceduren jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 17. Læs mere om Forholdet til VVM.

Ved godkendelse af bilag 1-virksomheder sender myndigheden udkast til de personer og organisationer, der som led i den forudgående offentlighedsfase har anmodet om at få tilsendt udkast til afgørelse til kommentering, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 18, stk.1. Der er en frist på to uger fra modtagelsen af udkastet til at afgive kommentarer jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 4, nr. 6.

Revurdering af bilag 1-virksomhed

Du skal offentliggøre opstart af revurderingen ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 51, stk. 2. Du indleder revurderingen, når du meddeler virksomheden skriftligt, at revurderingen er igangsat, jf. § 47, stk. 1.

De oplysninger, der som minimum skal offentliggøres, fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 51, stk. 2. Bemærk, at du skal oplyse, hvornår, hvor og hvordan sagens akter vil blive stillet til rådighed.

  • Du skal fastsætte en frist på 2-4 uger fra offentliggørelsen, hvor enhver kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse til kommentering.
  • Du skal også fastsætte en frist på 2-4 uger fra modtagelsen til at kommentere det tilsendte udkast.

Når du fremsender udkast til afgørelse, skal du informere modtageren af udkastet om materiale, som du eventuelt måtte have fået til rådighed, efter at offentliggørelsen af revurderingens opstart blev foretaget. Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 51, stk. 3.

Retsgrundlag

Af miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 fremgår:

§ 33. Virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste (listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Af godkendelsesbekendtgørelsens § 18 fremgår:

§ 18. Godkendelsesmyndigheden må ikke træffe afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, i sager om etablering eller væsentlige ændringer eller udvidelser af bilag 1-virksomheder, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om ansøgningen og udkast til afgørelse.

Stk. 2. Hvis en aktivitet, der er omfattet af listen i bilag 1, udføres som en biaktivitet på en listevirksomhed, der ikke er omfattet af listen i bilag 1, omfatter bestemmelsen i stk. 1 kun den aktivitet, der er omfattet af listen i bilag 1, og de aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed.

Stk. 3. Ved væsentlige ændringer eller udvidelser i stk. 1 forstås dels driftsændringer, der efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan have negativ og betydelig påvirkning af mennesker eller miljø, dels ændringer eller udvidelser, der i sig selv opfylder de eventuelle nedre grænser for godkendelsespligt i bilag 1.

Stk. 4. Godkendelsesmyndigheden offentliggør digitalt, når den har modtaget ansøgningen, mindst følgende:

1) Godkendelsesmyndighedens navn og adresse.

2) Virksomhedens navn og beliggenhed.

3) Oplysning om, hvad der søges godkendelse til.

4) Oplysning om, at enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, og at enhver har ret til at kommentere ansøgningen inden for en nærmere fastsat frist på 3 til 6 uger fra offentliggørelsen, samt oplysning om, hvortil kommentarer og spørgsmål kan rettes.

5) Angivelse af hvornår, hvor og hvordan ansøgningsmaterialet vil blive stillet til rådighed.

6) Oplysning om, at enhver inden for en nærmere fastsat frist på 3 til 6 uger fra offentliggørelsen kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og at enhver har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2 uger fra modtagelsen af udkastet.

7) Hvis ansøgningen vedrører et projekt, som er omfattet af proceduren for projekter, der indebærer risiko for grænseoverskridende følger, oplyses dette.

8) Hvis ansøgningen indebærer risiko for grænseoverskridende følger, og der skal afholdes bilaterale konsultationer med en anden EU- eller EØS-medlemsstat, oplyses dette.

Stk. 5. Ved fremsendelse af udkast til afgørelse skal godkendelsesmyndigheden tillige informere modtageren af udkastet om materiale, som godkendelsesmyndigheden måtte have fået til rådighed efter offentliggørelsen.

Stk. 6. Offentliggørelse kan undlades, hvis der er sket offentliggørelse efter reglerne om miljøvurdering af projekter.

Stk. 7. Retten til at se ansøgningsmaterialet, herunder eventuelt supplerende materiale, samt udkast til afgørelse begrænses af reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Af godkendelsesbekendtgørelsens § 47, stk. 1, fremgår:

§ 47. Tilsynsmyndigheden meddeler virksomheden skriftligt, at revurderingen er igangsat, og oplyser virksomheden om myndighedens foreløbige overvejelser om revurderingens indhold, herunder anmoder om de oplysninger m.v., som er nødvendige for, at tilsynsmyndigheden kan træffe afgørelse.

Af godkendelsesbekendtgørelsens § 51 fremgår:

§ 51. I sager om revurdering må tilsynsmyndigheden ikke træffe afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 41, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om tilsynsmyndighedens udkast til afgørelse.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden offentliggør digitalt, når den indleder en revurdering efter miljøbeskyttelseslovens § 41, jf. lovens § 41 a og § 41 b. Offentliggørelsen skal mindst indeholde følgende:

1) Tilsynsmyndighedens navn og adresse.

2) Virksomhedens navn og beliggenhed.

3) Oplysning om, at tilsynsmyndigheden agter at tage virksomhedens miljøgodkendelse op til revurdering.

4) Oplysning om, at enhver har ret til at se og kommentere sagens akter, samt oplysning om, hvortil kommentarer og spørgsmål kan rettes.

5) Angivelse af hvornår, hvor og hvordan sagens akter vil blive stillet til rådighed.

6) Oplysning om, at enhver inden for en nærmere fastsat frist på 2-4 uger fra offentliggørelsen kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og at enhver har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2-4 uger fra modtagelsen af udkastet.

Stk. 3. Ved fremsendelse af udkast til afgørelse skal tilsynsmyndigheden tillige informere modtageren af udkastet om materiale, som tilsynsmyndigheden eventuelt måtte have fået til rådighed efter, at offentliggørelsen blev foretaget.

Stk. 4. Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, begrænses af reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Af affaldsforbrændingsbekendtgørelsens § 7, stk. 1 fremgår:

§ 7. For de affaldsforbrændings- og affaldsmedforbrændingsanlæg, der er omfattet af denne bekendtgørelse, og som ikke er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, finder reglerne om forudgående offentlighed for bilag 1-virksomheder i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ændring eller udvidelse af et anlæg, der forbrænder eller medforbrænder ikke-farligt affald, som indebærer, at anlægget fremover kan behandle farligt affald, anses som værende en væsentlig ændring eller udvidelse, jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Senest opdateret d. 18-10-2022

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst

Fakta

I dette afsnit beskrives reglerne for den forudgående offentlighed i forbindelse med sagsbehandlingen for godkendelse af bilag 1-virksomheder og-aktiviteter. Den forudgående offentlighed handler om, at offentligheden skal inddrages efter modtagelse af ansøgningen og i forbindelse med udkast til afgørelse. Hvis projektet er omfattet af VVM-reglerne, og der er sket offentliggørelse efter VVM-proceduren, kan offentliggørelsen undlades.

Vil du vide mere

Tidsfristerne, som offentligheden har til at kommentere ansøgningen og til at anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, fastsættes til mellem 3 og 6 uger, afhængig af sagens omfang og kompleksitet. Er der tale om etablering af en helt ny virksomhed eller produktion, vil sagen omhandle alle forureningsforhold, og ansøgningen vil være forholdsvis kompleks.

Af § 17 fremgår det, at enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet. I stk. 7 nævnes endvidere supplerende materiale til ansøgningsmaterialet. Det kan være oplysninger fra andre parter end virksomheden og oplysninger fra andre myndigheder.

Ved revurderinger er det sagens akter, som offentligheden har ret til at se og kommentere. Det drejer sig om akter, der ikke er undtaget af aktindsigt, jf. nedenstående afsnit.

Offentlighedsloven og, forvaltningsloven og loven om aktindsigt i miljøoplysninger kan begrænse omfanget af det materiale, som offentligheden har ret til at se. Hvis det handler om fortrolige oplysninger som f.eks. anvendelsen af bestemte stoffer, så kan disse undtages, hvis du som myndighed træffer afgørelse om dette. Det øvrige indhold i materialet er ikke undtaget.