5.12.6 Pligt til at meddele igangsætning af drift

Virksomheder omfattet af bilag 2 har pligt til i forbindelse med nyetablering at anmelde igangsætning af virksomhedens drift til godkendelsesmyndigheden, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 44Der er tale om en nyetablering i bestemmelsens forstand, når en virksomhed etablerer sig for første gang. Der er tale om barmarksprojekter.

Reglen har til hensigt at sikre, at tilsynsmyndigheden kan føre opstartstilsyn med den pågældende virksomhed senest 3 måneder efter påbegyndelse af driften med henblik på at sikre, at virksomheden lever op til sine vilkår i miljøgodkendelsen. Reglen er strafbelagt, således at en virksomheds overtrædelse heraf kan medføre bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Meddelelsen skal være skriftlig, dvs. der kan gives meddelelse herom til myndigheden enten pr. mail eller pr. fysisk post.

Reglen om meddelelse om igangsætning af drift gælder alene for bilag 2-virksomheder (og maskinværksteder, jf. bekendtgørelsen om disse), idet det kun er disse virksomheder, der er omfattet af den nye anmeldeordning.

Retsgrundlag

Af godkendelsesbekendtgørelsen fremgår:

§ 44. Ved nyetablering af bilag 2-virksomhed skal virksomheden senest den dag, hvor virksomheden påbegynder driften, give skriftlig meddelelse herom til godkendelsesmyndigheden.

Senest opdateret d. 20-10-2022