5.12.5 Sikkerhedstillelse

Det følger af MBL § 39 a, at visse listevirksomheder skal stille sikkerhed over for godkendelsesmyndigheden. Dette gælder for virksomheder, der

  1. udvinder metaller af kabler,
  2. foretager skylning eller rengøring af tromler til opbevaring af kemikalier eller kemikalieaffald,
  3. driver ophugningsanlæg, herunder bilophugning,
  4. udtager hårde mekaniske genstande el.lign. af f.eks. apparater, maskiner, motorer mv. med henblik på videresalg eller
  5. foretager mekanisk fragmentering af metalaffald.

Sikkerhedsstillelsen skal dække tilsynsmyndighedens udgifter til videretransport og destruktion eller anden håndtering af affaldet ved en selvhjælpshandling, jf. MBL § 69 og § 70.

Sikkerhedsstillelsen vedrører tilsynsmyndighedens udgifter ift. ophobet affald, herunder ubehandlede affaldsprodukter.

Bestemmelserne omhandler dog ikke udgifter, der vedrører genopretning af den hidtidige miljøtilstand eller afværgelse af (risiko for) yderligere forurening, der er forvoldt som led i en affaldsbehandlende virksomheds drift. Udgifter til sådanne foranstaltninger må tilsynsmyndigheden fortsat søge dækket på grundlag af erstatningsretlige regler, jf. lov om erstatning for miljøskader, eller miljøskadelovens § 19.

Vilkår om sikkerhedsstillelse

Godkendelsesmyndigheden kan desuden stille krav om etablering af sikkerhedsstillelse over for alle typer listevirksomheder, såfremt virksomhedens ejer eller ansvarlige ledelse er omfattet af § 40 a.

Vilkår om sikkerhedsstillelsen skal i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 39 a, stk. 4, fastsættes af godkendelsesmyndigheden i forbindelse med godkendelse af listevirksomheden efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Miljøbeskyttelsesloven fastsætter ingen specifikke krav til sikkerhedens størrelse - hverken et minimum eller et maksimum. Sikkerheden skal dog være stor nok til at dække omkostningerne (nettoudgifterne) ved en videretransport og destruktion eller deponering af virksomhedens til enhver tid værende affald. Godkendelsesmyndigheden må derfor i hvert enkelt tilfælde vurdere, hvor stor sikkerheden skal være.

Såfremt virksomhedens godkendelse indeholder vilkår, der giver grundlag for at fastslå affaldsoplagringens maksimale størrelse, bør dette maksimum danne udgangspunkt for beregning af sikkerheden. Hvis sådanne vilkår ikke foreligger, er udgangspunktet, at det bør være 6 måneders affaldsproduktion.

I tilfælde, hvor der i virksomhedens miljøgodkendelse er fastsat vilkår om daglig bortskaffelse af affald, kan sikkerheden være meget lille eller nul.

Materialer med markedsværdi

Der skal stilles sikkerhed for materialer, der ikke kan antages at have markedsværdi, og som derfor ved en eventuel oprydning på virksomheden skal bortskaffes til deponering eller forbrænding, men ikke for materialer eller affald, der har værdi, og som derfor kan sælges. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal således alene beregnes på grundlag af de omkostninger, der er forbundet med fjernelse og endelig bortskaffelse af ”egentligt” affald fra virksomheden, dvs. sådant affald, som ikke kan forventes afhændet uden underskud.

Udover størrelsen skal godkendelsesmyndigheden fastsætte vilkår for fristen for sikkerhedsstillelsens etablering. Da etablering af sikkerhedsstillelse er et lovmæssigt vilkår, vil en virksomhed ikke lovligt kunne sættes i drift, hvis sikkerheden ikke er etableret, jf. MAD 1996 1040 B.

Sikkerhedsstillelsen skal i princippet løbe så længe, virksomheden er i drift.

Såfremt vilkårene overtrædes, kan godkendelsesmyndigheden søge disse håndhævet på sædvanlig vis, jf. MAD 1996 1040 B (hvor bøden for ikke at stille sikkerhed på 15.000 kr. var fastsat til 2.500 kr., og månedlige tvangsbøder indtil etablering af sikkerhedsstillelse var fastsat til 2.000 kr.).

Godkendelsesmyndigheden kan desuden som led i godkendelsen stille krav om, at der skal indsendes dokumentation for den stillede sikkerhed, inden driften i gangsættes.

Afgørelser om sikkerhedsstillelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 91.

Myndighedens afgørelse om sikkerhedsstillelse kan med hensyn til opsættende virkning sidestilles med et påbud og forbud, og en klage over myndighedens afgørelse vil således have opsættende virkning, jf. miljøbeskyttelseslovens § 95.

Sikkerhedsstillelse – særligt om deponeringsanlæg

Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 39 b, at den, der driver et anlæg for deponering af affald, skal stille sikkerhed over for godkendelsesmyndigheden for de forpligtelser, herunder til nedlukning og efterbehandling, som påhviler virksomheder.

Sikkerhedsstillelsen skal dække myndighedens udgifter til håndhævelse af forpligtelserne ved en selvhjælpshandling. 

Det følger af deponeringsbekendtgørelsens § 8, at godkendelsesmyndigheden i forbindelse med godkendelse samt ved godkendelsespligtige ændringer og udvidelser skal fastsætte vilkår om sikkerhedsstillelse.

Sikkerhedsstillelsen skal dække de samlede udgifter til opfyldelse af godkendelsens vilkår om nedlukning og efterbehandling. Størrelsen af sikkerhedsstillelsen fastlægges på grundlag af et skøn over de samlede udgifter til nedlukning og efterbehandling. I skønnet skal indgå de godkendte affaldsmængder og affaldsklasser, udgifter til nedlukning, årlige udgifter til efterbehandling og en foreløbig fastsættelse af efterbehandlingsperiodens varighed. Sikkerhedsstillelsen fastsættes som et grundbeløb per ton affald, der deponeres, sådan at sikkerhedsstillelsen kvartalsmæssigt opbygges i takt med, at der deponeres.

Godkendelsesmyndigheden skal stille krav om, at virksomheden én gang årligt dokumenterer den stillede sikkerhed.

Myndigheden skal regulere sikkerhedsstillelsen i følgende situationer:

  1. Når nedlukningen er gennemført skal sikkerheden nedsættes med den andel, der er fastsat til nedlukningen, jf. deponeringsbekendtgørelsens § 13, stk. 3.
  2. Når den årlige efterbehandling er udført, skal sikkerhedsstillelsen nedsættes med den andel, som er fastsat til dækning af efterbehandling i perioden, jf. deponeringsbekendtgørelsens § 13, stk. 2.
  3. I særlige situationer, såfremt grundlaget for beregningen ændres væsentligt, eller der foretages selvhjælpshandling under affaldsmodtagelsesperioden, jf. deponeringsbekendtgørelsens § 12, stk. 1 og 2.

Retsgrundlag

Af miljøbeskyttelsesloven fremgår:

§ 39 a. Listevirksomheder, der

1) udvinder metaller af kabler,

2) foretager skylning eller rengøring af tromler til opbevaring af kemikalier eller kemikalieaffald,

3) driver ophugningsanlæg, herunder bilophugning,

4) udtager hårde mekaniske genstande el.lign. af f.eks. apparater, maskiner, motorer mv. med henblik på videresalg eller

5) foretger mekanisk fragmentering af metalaffald,

skal etablere sikkerhedsstillelse over for godkendelsesmyndigheden. Sikkerhedsstillelsen skal dække tilsynsmyndighedens udgifter til videretransport og destruktion eller anden håndtering af affaldet ved en selvhjælpshandling, jf. § 69 og § 70.

Stk. 2. Godkendelsesmyndigheden kan endvidere stille krav om etablering af sikkerhedsstillelse over for listevirksomheder, såfremt virksomhedens ejer eller ansvarlige ledelse er omfattet af § 40 a.

Stk. 3. Undtaget fra bestemmelsen i stk. 1 er listevirksomheder, der behandler bygge- og anlægsaffald, samt listevirksomheder, der udtager kølemidler af kasserede køleskabe fra private husstande.

Stk. 4. Godkendelsesmyndigheden fastsætter nærmere vilkår om sikkerhedsstillelsen i forbindelse med godkendelse af listevirksomheden, jf. § 33.

Stk. 5. Godkendelsesmyndigheden kan regulere sikkerhedsstillelsens størrelse, såfremt grundlaget for beregningen af størrelsen ændres væsentligt.

Stk. 6. Miljøministeren godkender forslag til kollektiv sikkerhedsstillelse for virksomheder, eller kategorier af disse, som nævnt i stk. 1. Ministeren træffer samtidig afgørelse om ophævelse af vilkår om sikkerhedsstillelse fastsat af godkendelsesmyndigheden.

Stk. 7. Ministerens afgørelser efter stk. 6 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Retsgrundlag – særligt om deponeringsanlæg

Af miljøbeskyttelsesloven fremgår:

§ 39 b. Den, der driver anlæg for deponering af affald eller anlæg for håndtering af udvindingsaffald, skal over for godkendelsesmyndigheden stille sikkerhed for de forpligtelser, herunder til nedlukning og efterbehandling, som påhviler virksomheden. Sikkerhedsstillelsen skal dække tilsynsmyndighedens udgifter til håndhævelse af forpligtelserne ved en selvhjælpshandling, jf. § 69 og § 70.

Stk. 2. Ministeren fastsætter nærmere regler om godkendelsesmyndighedens fastsættelse af vilkår om sikkerhedsstillelse, jf. stk. 1. Ministeren kan herunder fastsætte regler om

1) beregning og efterfølgende regulering af sikkerhedsstillelsens størrelse,

2) sikkerhedsstillelse ved overdragelse, og

3) at der for visse anlæg ikke skal stilles sikkerhed.

Af deponeringsbekendtgørelsen fremgår:

§ 8. Godkendelsesmyndigheden skal fastsætte vilkår om sikkerhedsstillelse i forbindelse med godkendelse af deponeringsanlæg samt godkendelsespligtige ændringer og udvidelser af disse.

Stk. 2. Sikkerhedsstillelsens størrelse fastsættes på grundlag af et skøn over de samlede udgifter til opfyldelse af godkendelsens vilkår om nedlukning og efterbehandling. I skønnet indgår

1) godkendte affaldsmængder og affaldsklasser,

2) skønnede udgifter til nedlukning, jf. bilag 2, punkt 14, og bilag 4, punkt 1,

3) skønnede årlige udgifter til efterbehandling, herunder til grundvandsmonitering, perkolatmonitering og eventuelle andre moniteringskrav, samt til opsamling, transport og behandling af perkolat, jf. bilag 2, punkt 4, 6 og 7, samt bilag 4, punkt 2, og

4) foreløbig fastsættelse af efterbehandlingsperiodens varighed, der som udgangspunkt fastsættes til 30 år, medmindre godkendelsesmyndigheden vurderer, at affaldets egenskaber begrunder en anden varighed.

Stk. 3. De enkelte delelementer, som indgår i grundlaget for fastlæggelsen af sikkerhedsstillelsens størrelse, jf. bilag 4, punkt 1 og 2, skal fremgå af afgørelsen. Sikkerhedsstillelsen pristalsreguleres i overensstemmelse med entreprisereguleringsindekset for jordarbejder m.v.

Stk. 4. Hvis det af godkendelsesvilkårene fremgår, at nedlukning og efterbehandling skal iværksættes i takt med, at deponeringen ophører i de enkelte deponeringsenheder eller celler, og at deponering af affald i nye enheder eller celler ikke må påbegyndes, førend der er truffet ny afgørelse om sikkerhedsstillelse for sådanne nye deponeringsenheder eller celler, kan sikkerhedsstillelsen beregnes på grundlag af udgifterne til nedlukning og efterbehandling af hver enkelt enhed eller celle.

Stk. 5. Hvis de fastsatte vilkår om nedlukning på et deponeringsanlæg eller en deponeringsenhed, der er placeret i en råstofgrav, helt eller delvist svarer til efterbehandlingsvilkår, der med krav om sikkerhedsstillelse er fastsat efter § 10 i lov om råstoffer, skal kravet om sikkerhed efter stk. 2 nedsættes tilsvarende.

§ 9. Sikkerhedsstillelsen efter § 8 skal fastsættes som et grundbeløb per ton affald som minimum differentieret efter affaldsklasser, der deponeres, og således, at sikkerhedsstillelsen kvartalsvis opbygges i takt med, at der deponeres affald på deponeringsanlægget eller deponeringsenheden.

Stk. 2. Grundbeløbet pristalsreguleres i overensstemmelse med entreprisereguleringsindekset for jordarbejder m.v.

§ 10. I ansøgningen, jf. § 4, skal godkendelsesmyndigheden forelægges den ønskede form for sikkerhedsstillelse til godkendelse. Sikkerhedsstillelsen skal udstedes til tilsynsmyndigheden.

Stk. 2. Som sikkerhedsstillelse skal godkendelsesmyndigheden godkende

1) bankgaranti stillet af et pengeinstitut,

2) kautionsforsikringspolice, eller

3) deponering af kontanter på en spærret konto i et pengeinstitut.

Stk. 3. For deponeringsanlæg, der ejes og drives af kommuner, herunder kommunale fællesskaber, skal godkendelsesmyndigheden godkende, at kommunen eller de deltagende kommuner i fællesskabet selv stiller garanti over for godkendelsesmyndigheden på anfordringsvilkår.

Stk. 4. Godkendelsesmyndigheden kan godkende anden betryggende sikkerhedsstillelse end nævnt i stk. 2 og 3, herunder deponering af andre værdier end kontanter, f.eks. værdipapirer og stillelse af pant, f.eks. i fast ejendom. Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte vilkår ved godkendelsen af sikkerhedsstillelsen.

Stk. 5. Godkendelsesmyndigheden skal endvidere påse, at den stillede sikkerhed bliver beskyttet i forhold til andre eventuelle kreditorer, inden affaldsdeponeringen påbegyndes.

Stk. 6. Når en miljøgodkendelse er meddelt, overdrager godkendelsesmyndigheden dokumentationen for sikkerhedsstillelsen til tilsynsmyndigheden.

§ 11. Godkendelsesmyndigheden skal fastsætte som vilkår, at virksomheden mindst én gang årligt skal indsende dokumentation for den stillede sikkerhed til tilsynsmyndigheden.

§ 12. Indtil et år før affaldsmodtagelsen påregnes at ophøre, skal tilsynsmyndigheden træffe afgørelse om op- eller nedregulering af sikkerhedsstillelsens størrelse, hvis

1) grundlaget for beregning af sikkerhedsstillelsens størrelse ændres væsentligt, eksempelvis som følge af prisudviklingen eller fastsættelse af ændrede vilkår om nedlukning og efterbehandling, eller

2) tilsynsmyndigheden foretager en selvhjælpshandling efter reglerne i lovens § 69 og § 70 i den del af driftsperioden, hvor der sker deponering af affald, for de forpligtelser, der er dækket af sikkerhedsstillelsen.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal endvidere træffe afgørelse om nedsættelse af sikkerhedsstillelsens størrelse efter ophør af driften, hvis der under betingelserne nævnt i stk. 1, nr. 1, er grundlag for en væsentlig nedsættelse.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 8, stk. 3, og § 9, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse ved regulering af sikkerhedsstillelsens størrelse.

§ 13. Når nedlukning af et deponeringsanlæg eller en deponeringsenhed i overensstemmelse med vilkårene er gennemført, jf. § 31, skal tilsynsmyndigheden træffe afgørelse om, at sikkerhedsstillelsen kan nedsættes med den andel, der er fastsat til dækning af disse udgifter, jf. § 8, stk. 2, nr. 2, og stk. 4.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal herefter én gang årligt træffe afgørelse om nedsættelse af den del af sikkerhedsstillelsen, der er fastsat til dækning af efterbehandlingsudgifterne i perioden, jf. § 8, stk. 2, nr. 3, og stk. 4, når efterbehandlingen i den pågældende periode er udført.

§ 14. Ved overdragelse af et deponeringsanlæg eller en deponeringsenhed før efterbehandlingen er afsluttet, skal erhververen stille samme sikkerhed, som overdrageren var forpligtet til at stille, herunder for allerede deponeret affald.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan først træffe afgørelse om frigivelse af den oprindeligt stillede sikkerhed, når ny sikkerhed efter stk. 1 er stillet.

Senest opdateret den 20-10-2022