5.3.8 Bortfald og tilbagekaldelse

Bortfald af godkendelsen og genoptagelse af driften

En godkendelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden den konkrete frist, normalt ikke over 2 år, der er fastsat for udnyttelse af godkendelsen, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 37, stk. 1. For at godkendelsen kan anses for udnyttet, skal driften være påbegyndt inden for fristen. Det er ikke tilstrækkeligt efter miljøbeskyttelsesloven, at byggeriet er påbegyndt.

En godkendelse bortfalder også, hvis der opstår kontinuitetsbrud, dvs. når driften er indstillet, og godkendelsen ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. Det gælder kun i forhold til det fuldstændige ophør af en virksomhed eller en aktivitet, og f.eks. ikke i forhold til produktionsudsving, som en virksomhed kan have inden for rammerne af en miljøgodkendelse.

For at undgå kontinuitetsbrud skal der udøves aktivitet, som er omfattet af godkendelsen. Et eksempel findes i MAD 2002.572Ø, hvor der var godkendelse til maskinel metalraffinering, men driften skete i en længere periode alene på baggrund af manuel oparbejdning. Godkendelsen var bortfaldet på grund af kontinuitetsbrud. Kontinuitetsbrud kan indtræde både i retsbeskyttelsesperioden og efter denne periodes udløb.

Tidsbegrænsede godkendelser bortfalder på det tidspunkt, der er fastsat i miljøgodkendelsen, medmindre der er søgt om og opnået fristforlængelse inden godkendelsens udløb. Fristforlængelsen er en ny afgørelse, som kan påklages.

Ønsker virksomheden at genoptage driften, efter at godkendelsen er bortfaldet, er der i miljøbeskyttelseslovens forstand tale om en ny aktivitet, som kræver miljøgodkendelse, inden driften kan igangsættes.

Bortfald meddelt af tilsynsmyndigheden (ophævelse)

En miljøgodkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven er tidsubegrænset. Når en miljøgodkendelse er taget i brug og aktiviteten fortsætter uændret, bevarer miljøgodkendelsen sin gyldighed, indtil myndigheden ændrer godkendelsen. En ændring kan f.eks. ske ved revurdering eller ved en ny godkendelse som følge af ændringer eller udvidelser.

Selv om en konkret virksomhed ikke længere er en listevirksomhed, så bevarer miljøgodkendelsen sin gyldighed og retsbeskyttelse efter miljøbeskyttelseslovens § 41 a, så længe virksomheden fortsætter uændret.  Hvis der sker ændringer eller udvidelser af virksomheden, og tilsynsmyndigheden vurderer, at godkendelsen som følge af disse ændringer eller udvidelser ikke længere vil være dækkende for virksomhedens aktivitet, skal tilsynsmyndigheden meddele, at godkendelsen er bortfaldet, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 71. Virksomheden kan herefter reguleres efter miljøbeskyttelseslovens § 42.

Før en miljøgodkendelse bortfalder, skal tilsynsmyndigheden aktivt have truffet afgørelse om bortfald.

Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, kan tilsynsmyndigheden med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens § 71, stk. 2, meddele påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42, hvorefter godkendelsen bortfalder.

Der gælder som udgangspunkt ingen specifikke formkrav for selve formuleringen af meddelelsen om ophævelse af en miljøgodkendelse. Afgørelsen meddeles som et påbud og er en forvaltningsretlig afgørelse. Hvis der træffes en afgørelse, der kun omhandler bortfald af miljøgodkendelse, fordi virksomheden er udgået af listen over godkendelsespligtige virksomheder, vil denne afgørelse ikke kunne påklages. Afgørelser om godkendelsespligt kan ikke påklages, jf. miljøbeskyttelseslovens § 37, stk. 1. Det vil i praksis normalt først være aktuelt at trække en miljøgodkendelse tilbage, når myndigheden sætter noget andet i stedet, ved at meddele et påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42.

Tilbagekaldelse

Hvis personer eller virksomheder gentagne gange forårsager forureninger og deraf følgende udgifter til oprydning for tilsynsmyndighederne, kan de miste deres miljøansvarlighed.  Ved mistet miljøansvarlighed kan en miljøgodkendelse blive tilbagekaldt. De nærmere regler herom findes i miljøbeskyttelseslovens § 34, stk. 3, og § 41 d, jf. § 40 a.

Retsgrundlag

Af godkendelsesbekendtgørelsens § 71 fremgår:

"§ 71. Godkendelser af virksomheder, som ikke længere er listevirksomhed, bevarer fortsat deres gyldighed, herunder den i miljøbeskyttelseslovens § 41 a nævnte retsbeskyttelse, jf. hund stk. 2 og 3.

Stk. 2. Når der er forløbet mere end otte år efter meddelelsen af en godkendelse som nævnt i stk. 1, kan tilsynsmyndigheden revidere vilkårene for godkendelsen. Afgørelsen herom meddeles som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42, idet det samtidig oplyses i afgørelsen, at godkendelsen er bortfaldet.

Stk. 3. Hvis en virksomhed, der er omfattet af stk. 1, ændres eller udvides, og tilsynsmyndigheden vurderer, at der er behov for nye eller ændrede krav til virksomheden, meddeler tilsynsmyndigheden kravene som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42, idet det samtidig oplyses i afgørelsen, at godkendelsen er bortfaldet."

 Af miljøbeskyttelseslovens § 41 d fremgår:

"§ 41 d. Tilsynsmyndigheden kan tilbagekalde en godkendelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende godkendelse, herunder vilkår om sikkerhedsstillelse, jf. § 39 a, såfremt

1) indehaveren, medlemmer af indehaverens direktion eller bestyrelse eller andre, der kan udøve bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, bliver omfattet af § 40 a,

2) personer eller selskaber m.v., der er omfattet af § 40 a, bliver ejer eller medejer af virksomheden, eller

3) personer, der er omfattet af § 40 a, indtræder i bestyrelse eller direktion i et selskab m.v., der driver godkendt virksomhed.

Stk. 2. Ved indbringelse af afgørelser efter stk. 1 for domstolene kan domstolene tillægge søgsmålet opsættende virkning."

 Senest opdateret d. 19-10-2022