5.3.6 Salg og opsplitning

Sådan gør du, når en virksomhed eller en del af en virksomhed sælges

En miljøgodkendelse er en konkret afgørelse meddelt til en bestemt aktivitet på en bestemt lokalitet eller matrikel. Det er virksomheden/aktiviteten, som er knyttet til en ”fast ejendom”, som godkendelsen knytter sig til. Miljøgodkendelsen er således uafhængig af de selskabsretlige forhold, og et helt eller delvist ejerskifte og/eller omstrukturering af ejeren af aktiviteten er som udgangspunkt uden betydning for miljøgodkendelsen.   

Ved ejerskifte indtræder en ny ejer i godkendelsens rettigheder og pligter, og aktiviteten kan derfor fortsættes under en ny driftsherre under overholdelse af godkendelsens vilkår, hvis hverken lokalitet eller aktivitet ændres. Det samme gælder ved omstrukturering af en virksomhed, som ikke påvirker driften af aktiviteten. Overdrages miljøgodkendelsen til en ny ejer med mistet miljøansvarlighed, kan godkendelsesmyndigheden dog tilbagekalde eller ændre godkendelsens vilkår, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 d.

Se mere om "Bortfald og tilbagekaldelse"

Ejerskifte eller omstrukturering kræver ikke tilladelse fra myndighedens side, men der vil ofte være fastsat vilkår i en miljøgodkendelse om, at myndigheden skal underrettes ved ejerskifte. Uanset om et sådan vilkår er fastsat, bør godkendelsesmyndigheden underrettes, da myndigheden skal vide, hvem der er ansvarlig for driften og dermed rette adressat for eventuelle påbudsafgørelser mv. 

Det er den til enhver tid værende driftsherre, som er ansvarlig for overholdelse af godkendelsens vilkår. Det gælder, uanset om driftsherren er ejer eller lejer af de bygninger eller den ejendom, hvor virksomheden er etableret.

I de situationer, hvor en tredjemand har købt eller lejet sig ind i dele af en godkendt virksomheds bygninger eller anlæg og her selvstændigt udfører aktiviteter, er tredjemanden driftsherre i forhold til disse aktiviteter, uanset om de er omfattet af godkendelsen eller ej.

Ved udskillelse, herunder salg, af dele af en virksomheds aktiviteter skal der tages stilling til den fremtidige miljømæssige regulering af aktiviteterne.

Når en virksomhed sælges eller opsplittes, skal du som sagsbehandler vurdere følgende:

  • Sker der nogen ændringer i driften som følge af salget?
  • Sker der nogen ændringer i driften som følge af opsplitningen?
  • Er delene hver for sig listevirksomheder? Hvis ikke, er der da behov for at meddele påbud efter § 42 for at begrænse forurening?
  • Kan den resterende del eller den udskilte del af virksomheden henføres under virksomhedens oprindelige listepunkt på bekendtgørelsens bilag 1 eller 2?
  • Er den resterende del og den udskilte del teknisk og forureningsmæssigt forbundet?

Svarene skal afdække, om der opstår godkendelsespligt, hvem der er rette myndighed for sagens behandling, og om der miljømæssigt fortsat er tale om èn virksomhed.

Retsgrundlag

Af miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, § 41 d, stk. 1, og § 42, stk. 1, fremgår:

§ 33. Virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste (listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

§ 41 d. Tilsynsmyndigheden kan tilbagekalde en godkendelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende godkendelse, herunder vilkår om sikkerhedsstillelse, jf. § 39 a, såfremt

1) indehaveren, medlemmer af indehaverens direktion eller bestyrelse eller andre, der kan udøve bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, bliver omfattet af § 40 a,

2) personer eller selskaber m.v., der er omfattet af § 40 a, bliver ejer eller medejer af virksomheden, eller

3) personer, der er omfattet af § 40 a, indtræder i bestyrelse eller direktion i et selskab m.v., der driver godkendt virksomhed.

Stk. 2. Ved indbringelse af afgørelser efter stk. 1 for domstolene kan domstolene tillægge søgsmålet opsættende virkning.

§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.

Vil du vide mere

Ændringer i driften

Der kan være godkendelsespligt afhængig af ændringernes karakter. Ændringen kan også indebære, at aktiviteten omfattes af miljøbeskyttelseslovens § 42.

Eksempel: En virksomhed indstiller en del af sin produktion og frasælger et fyringsanlæg, som har været anvendt i den nu ophørte del af produktionen. Fyringsanlægget flyttes ikke, men frakobles resten af virksomheden, så de ikke længere er teknisk og forureningsmæssigt forbundne. Anlægget overtages af en nabovirksomhed til brug i dennes produktion.
Der sker ikke yderligere ændringer i den resterende del af virksomheden, men den er ikke længere omfattet af listerne i bilag 1 og 2. Aktiviteterne reguleres fortsat efter den gældende godkendelse, og virksomheden bevarer den i § 41 a nævnte retsbeskyttelse, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 71, stk. 1. Når den 8-årige retsbeskyttelse udløber, kan tilsynsmyndigheden meddele forbud eller påbud jf. miljøbeskyttelseslovens § 42, hvorefter godkendelsen bortfalder, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 71, stk. 2. Hvis virksomheden ændres eller udvides, og tilsynsmyndigheden vurderer, at der er behov for nye eller ændrede krav til virksomheden, kan tilsynsmyndigheden meddele kravene som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 71, stk. 3. Tilsynsmyndigheden oplyser samtidig i afgørelsen, at virksomhedens oprindelige godkendelse bortfalder, som konsekvens af behovet for den nye regulering i påbuddet. Se mere herom under afsnit 5.3.8 Bortfald og tilbagekaldelse.

Fyringsanlægget bliver en del af nabovirksomheden, som samtidig udvider produktionen. Der skal tages stilling til, om ændringerne af nabovirksomheden indebærer godkendelsespligt, uanset om virksomheden i forvejen er en listevirksomhed eller reguleres efter miljøbeskyttelseslovens § 42.

Hvis der er behov for en afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, skal forholdet til VVM-reglerne overvejes, hvis virksomheden eller anlægstypen findes på bilag 1 eller 2 til VVM-bekendtgørelsen. Det kan også være relevant at inddrage habitatreglerne.

Ingen ændringer som følge af opsplitningen

Teknisk og forureningsmæssigt forbundet
Hvis det oprindelige listepunkt fortsat er relevant, og den udskilte del er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med den resterende del af virksomheden, er der miljømæssigt set stadig tale om én virksomhed. Den eksisterende miljøgodkendelse kan derfor fortsat regulere aktiviteterne. Det kan dog give praktiske udfordringer, når det skal afklares, hvem der er forpligtet af godkendelsens vilkår.

Eksempel: En virksomhed udskiller et olietanklager i et selvstændigt selskab, som virksomheden selv ejer. Tankene anvendes til virksomhedens produktion af strøm, og der er derfor rørføringer mellem tankene og produktionsanlægget. Den resterende del og udskilte del af virksomheden er teknisk og forureningsmæssigt forbundet, og der er miljømæssigt set fortsat tale om én virksomhed. Godkendelsen regulerer derfor fortsat driften af begge aktiviteter.
Efterfølgende sælger virksomheden det nye selskab. Den nye ejer er leverandør af strøm til den oprindelige ejers produktion, og miljømæssigt set er der fortsat tale om én virksomhed. Hvem er nu forpligtet af hvilke vilkår og til hvem skal henvendelsen af retlige karakter rettes?

Lader det sig entydigt afklare, hvilke vilkår der relaterer sig til hvilke dele af de forbundne aktiviteter, kan der foretages en redaktionel opsplitning af miljøgodkendelsen i to selvstændige dokumenter. Ofte vil godkendelsen dog indeholde vilkår, som regulerer aktiviteternes samlede påvirkning af omgivelserne, f.eks. med støj. En redaktionel opsplitning lader sig ikke gennemføre for sådanne vilkår.

Kan der ikke laves en redaktionel opsplitning, må de to virksomhedsejere samstemmende oplyse, hvem miljømyndighederne med bindende virkning kan rette henvendelser til. Gives der ikke oplysning herom, må alle henvendelser af retlig karakter rettes til begge virksomhedsejere.

Det bør altid overvejes, om ændringer foretaget af en ny ejer er selvstændigt godkendelsespligtige. F.eks. kan den nye ejer i eksemplet beslutte at anvende tankene som lagerhotel, hvorved anvendelsen ændrer karakter, og der ikke længere miljømæssigt set er tale om én virksomhed. Den miljømæssige betydning heraf kan relatere sig til såvel indholdet i tankene og håndteringen heraf som transporten til og fra tankanlægget.

Ikke teknisk og forureningsmæssigt forbundet
Er de to dele ikke teknisk og forureningsmæssigt forbundet, er der ikke tale om én virksomhed miljømæssigt set. Den del, der kan henføres under den oprindelige virksomheds listepunkt, reguleres fortsat efter vilkårene fastsat herfor.

Der skal tages stilling til, om den udskilte del er omfattet af selvstændig godkendelsespligt, eller om den skal reguleres efter miljøbeskyttelseslovens § 42. Er den udskilte del også godkendt med angivelse af listepunkt, kan der eventuelt foretages en redaktionel opsplitning af miljøgodkendelsen. Der kan være behov for at supplere miljøgodkendelsen efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven, f.eks. for at fastsætte selvstændige vilkår om støj.

Eksempel: En virksomhed frasælger den aktivitet, som har udløst godkendelsespligten. De to aktiviteter benytter forskellige tekniske installationer, og forureningsbillederne kan derfor adskilles. Den nye ejer indtræder i den gældende godkendelses rettigheder og pligter, mens den resterende del af den oprindelige virksomhed fremover reguleres efter miljøbeskyttelseslovens § 42.

Forholdet til revurdering

Hvis der er tale om bilag 1-virksomheder, kan behovet for opdatering af vilkår eventuelt håndteres i forbindelse med førstkommende revurdering.

En opsplitning kan aktualisere behovet for en revurdering, men betingelserne for at gennemføre revurderingen skal være til stede, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 45, § 46 og § 54, eller jf. Miljøbeskyttelseslovens § 41a eller § 41b.

Senest opdateret d. 19-10-2022

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst

Ændringer i driften?

Ved salg eller opsplitning af en virksomhed er det vigtigt at afklare om salget eller opsplitningen betyder ændringer i driften. Ændringer i driften kan være godkendelsespligtige, eller omfattes af § 42 og reguleres ved påbud.

Det er også vigtigt at afklare om en opdelt virksomhed fortsat skal reguleres som én virksomhed, eller om, og hvordan, den udskilte hhv. den resterende del af virksomheden skal reguleres hver for sig.