1.3 Fremsendelse af ansøgning

Fra 1. januar 2016 skal alle virksomheder, der er omfattet af godkendelsespligt, søge om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening Byg og Miljø.

Byg og Miljø sørger for, at ansøgningen kommer frem til den rette myndighed. Som udgangspunkt er den adresse, du oplyser, bestemmende for, hvilken kommune der modtager din ansøgning. Hvis din ansøgning skal godkendes i Miljøstyrelsen, hvilket er når listepunktet er s-mærket, sørger Byg og Miljø for at fordele ansøgningen til både kommune og Miljøstyrelsen. Du har mulighed for at overdrage arbejdet med at søge om miljøgodkendelse til en rådgiver ved at tilknytte rådgiveren til dit projekt i Byg og Miljø. Du kan læse mere om tilknytning af rådgiver i Miljøstyrelsens trin for trin Guide til Byg og Miljø.

Såfremt anlægget er omfattet af bilag 1 eller bilag 2 i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM), skal der endvidere indgives en VVM anmeldelse. Bemærk at for havbrug og off shore platforme gælder der særlige VVM-bekendtgørelser.

Særligt for bilag 2-virksomheder

For virksomheder omfattet af bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen er det muligt at indsende ansøgning om godkendelse, ansøgning om evt. spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §§ 19, stk. 1 eller 28, stk. 3, samt anmeldelse om vurdering af et anlægs væsentlige miljøpåvirkning (VVM-screening) iht. reglerne herom i planloven samlet via den digitale selvbetjeningsløsning, Byg og Miljø.

Såfremt virksomheden indsender de respektive ansøgninger samtidigt via Byg og Miljø, forpligtes myndigheden til at meddele afgørelser om miljøgodkendelse, om spildevandstilladelse og, så vidt det er muligt, om ikke VVM-pligt samtidigt.

Dette betyder, at virksomheden vil kunne få de nødvendige afgørelser samtidigt og ikke skulle afvente en eller flere afgørelser, før virksomheden kan påbegynde sin etablering eller udvidelse.

Læs mere om under opslaget samtidighed.

Særligt for bilag 1-virksomheder

Hvis du har en virksomhed, der er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal du være opmærksom på, at der er krav om offentlighed. Miljømyndigheden offentliggør, at den har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse fra din virksomhed. Overvej i den forbindelse, om der er oplysninger i ansøgningen, som er fortrolige, f.eks. forretningshemmeligheder. Når du ansøger i Byg og Miljø, har du mulighed for at angive, at du ønsker oplysninger holdt fortrolige, til myndigheden. Det er vigtigt, du begrunder dette ønske. Det er myndigheden, der afgør, om oplysningerne kan fortroligholdes. 

Offentlighedslovenforvaltningsloven og loven om aktindsigt i miljøoplysninger kan begrænse omfanget af det materiale, som offentligheden har ret til at se. Hvis der er tale om fortrolige oplysninger som f.eks. anvendelsen af bestemte stoffer, så kan disse undtages, hvis myndigheden træffer afgørelse herom. Det øvrige indhold i materialet er ikke undtaget.

Generelt for både bilag 1- og bilag 2-virksomheder

Det er vigtigt, at du sikrer, at ansøgningen sagen er tilstrækkeligt belyst, og at den indeholder de oplysninger, der er nødvendige for myndighedens behandling. En fuldstændig tilstrækkelig oplyst ansøgning vil være med til at sikre en effektiv sagsbehandling og hurtig afgørelse. Hvis ansøgningsmaterialet er utilstrækkeligt og sagen dårligt belyst, vil det ofte medføre, at sagsbehandlingen tager længere tid, fordi der skal indhentes supplerende oplysninger. I yderste konsekvens kan der være risiko for, at miljømyndigheden afviser ansøgningen.

I Byg og Miljø guides du til at komme med præcis de oplysninger, som myndighederne har behov for. Officialmaksimen gælder dog fortsat, hvilket betyder, at myndighederne stadig har ansvaret for, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, før der træffes en afgørelse. Myndighederne vil derfor i de tilfælde, hvor en sag ikke er tilstrækkelig oplyst, indhente supplerende oplysninger udover dem, der fremgår af Byg og Miljø.

Er der særlige standardvilkår, din virksomhed skal opfylde, vil du i Byg og Miljø skulle be- eller afkræfte, om din virksomhed/ produktion kan leve op til disse helt konkrete vilkår.

Det er miljømyndigheden, der afgør om og hvornår en sag er tilstrækkelig belyst. Du kan læse mere om emnet i afsnittet om tilstrækkelig oplyst sag.

Senest opdateret d. 17-10-2022

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst