1 Ny godkendelse

En miljøgodkendelse er et samlet dokument, der fastsætter rammerne (vilkår) for, hvordan en række virksomheder må indrette og drive virksomheden.

Virksomheder, der er listet på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2 (listevirksomheder), må ikke anlægges eller påbegyndes, før de har fået en miljøgodkendelse.

Du må heller ikke udvide eller ændre bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder ændre affaldsfrembringelsen, på en måde som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Det er vigtigt, at du sikrer, at ansøgningen er fyldestgørende, ellers kan myndigheden ikke behandle din ansøgning, og det kan forsinke og besværliggøre processen.

Vejledningen i udarbejdelse af en ansøgning om miljøgodkendelse er struktureret efter de trin, som processen indeholder:

Hvis du ikke er fortrolig med udarbejdelse af ansøgninger, kan det derfor være en god idé at tage kontakt til myndigheden tidligt i processen for at få en bedre forståelse af, hvilke informationer myndighederne har behov for - som supplement til denne vejledning.

Myndigheden har pligt til i fornødent omfang at yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde, jf. forvaltningslovens § 7, stk. 1.

Derudover kan du som part i en sag på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade dig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at du medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse, eller hvis din interesse i at kunne lade dig repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov, jf. forvaltningslovens § 8.

Husk i den forbindelse, at myndigheden alene kan medvirke til at afklare, hvilke problemstillinger, der skal håndteres i ansøgningsprocessen. Myndigheden hverken kan eller må give konkrete råd om, hvilke løsninger du skal vælge.

Senest opdateret d. 27-06-2014