5.9 Risikovirksomheder

Inden du søger om miljøgodkendelse af et projekt, skal du forholde dig til:

  • Er din virksomhed i forvejen en risikovirksomhed?

 

  • Hvis ja:
    • Giver det ansøgte behov for revision af eksisterende sikkerhedsdokument/-rapport?

Hvis du kan svare ja til et af de to sidste spørgsmål, skal du samtidig med at du sender ansøgningen om miljøgodkendelse sende en anmeldelse og sikkerhedsdokumentation iht. kravene i risikobekendtgørelsens § 4 eller § 5. Omfanget af sikkerhedsdokumentationen afhænger af, om du er en kolonne 2 eller kolonne 3 virksomhed. En kolonne 2 virksomhed skal udarbejde et sikkerhedsdokument med et indhold beskrevet i bilag 3 i risikobekendtgørelsen, mens en kolonne 3 virksomhed skal udarbejde en mere omfattende sikkerhedsrapport med et indhold beskrevet i bilag 4 i risikobekendtgørelsen.

Det er dig som risikovirksomhed, der er ansvarlig for, at der sendes en anmeldelse med tilhørende sikkerhedsdokumentation. Materialet skal sendes til kommunen, som videresender til risikomyndighederne.

Administrationen af reglerne om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer varetages i et samarbejde mellem flere risikomyndigheder. Det er miljømyndigheden, der er koordinerende myndighed.  Du skal være opmærksom på, at behandlingen af din ansøgning kan tage ekstra tid, da risikoområdet er komplekst, og myndighederne skal koordinere sagsbehandlingen. Det er derfor vigtigt, at din anmeldelse og vedlagte risikodokumentation lever op til risikobekendtgørelsens krav om, hvilke data og oplysninger der skal foreligge.

Du skal ligeledes være opmærksom på, at myndigheden ikke kan meddele miljøgodkendelse, før risikosagsbehandlingen er færdig, idet risikovilkårene skal indarbejdes i godkendelsen.

Med hensyn til kravet til indholdet i anmeldelsen og sikkerhedsdokument/-rapport fremgår dette af risikobekendtgørelsen og AT-vejledning C.0.3(ophævet)

Af en klagenævnsafgørelse (s. 17 og 18) kan udledes, at sikkerhedsdokument/-rapport bør indeholde et kort, der viser størrelsen af risiko- og konsekvenszoner omkring virksomheden.

For kolonne 3-virksomheder kan der kun gives tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, når alle risikomyndigheder har foretaget en konkret vurdering inden for hvert deres område af de sikkerhedsmæssige forhold af betydning for placeringen og af de bygningsmæssige forhold, jf. risikobekendtgørelsens § 10, stk. 10.

Ifølge risikobekendtgørelsen skal du mindst hvert 5. år sende ajourført sikkerhedsdokument/-rapport til kommunalbestyrelsen. For s-mærkede virksomheder videresender kommunalbestyrelsen materialet til Miljøstyrelsen. Kravet om fremsendelse af ajourført sikkerhedsdokument/-rapport er direkte gældende over for dig som risikovirksomhed. Kravet gælder derfor uafhængig af vilkår i miljøgodkendelsen og af tidspunkt for revurdering af miljøgodkendelsen.

Sådan gør du som sagsbehandler

Når du skal behandle en ansøgning fra en risikovirksomhed
Hvis det ansøgte er omfattet af risikobekendtgørelsen, vil du sammen med ansøgningen modtage en anmeldelse og sikkerhedsdokument/-rapport. Det er virksomhedens ansvar, at risikoaktiviteter anmeldes, og at der medsendes den nødvendige sikkerhedsdokumentation.

Hvis ikke du sammen med miljøansøgningen modtager en anmeldelse med tilhørende sikkerhedsdokumentation, og du vurderer, at dette burde foreligge, bør du rykke virksomheden, idet sikkerhedsdokument/-rapport er en vigtig del af grundlaget for miljøgodkendelsen, og da eventuelle risikovilkår skal indarbejdes i miljøgodkendelsen. Krav til indholdet i anmeldelsen og sikkerhedsdokumentet/-rapporten fremgår af risikobekendtgørelsen og AT-vejledning C.0.3. (ophævet)

Hvis Miljøstyrelsen er miljømyndighed, videresender kommunen anmeldelsen og sikkerhedsdokumentationen sammen med ansøgningen om miljøgodkendelse. Kommunens udtalelse om miljømæssige forhold og om planmæssige forhold skal medsendes.

Administrationen af reglerne om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer varetages i et samarbejde mellem flere risikomyndigheder. Det er miljømyndigheden, der er koordinerende myndighed. Du skal derfor videresende anmeldelsen og sikkerhedsdokumentationen til de øvrige risikomyndigheder. Hver myndighed behandler sagen efter de regler, som de administrerer.

For kolonne 3-virksomheder skal det annonceres, at sikkerhedsrapport, herunder fortegnelse over farlige stoffer, er tilgængelig for offentligheden.

Vær opmærksom på reglerne om fortrolighed. Retten til at se sagens akter begrænses af undtagelserne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Med hensyn til indplacering på listerne over godkendelsespligtig virksomhed er både kolonne 2 og 3 virksomheder på bilag 2, hvor listepunktet for kolonne 3 er s-mærket. Hele virksomheden henføres til disse listepunkter, hvis ikke virksomheden har aktiviteter, der er omfattet af andre listepunkter på bilag 1 eller 2.

Af en klagenævnsafgørelse (s. 17 og 18) fremgår, at afgørelser om sikkerhedsniveau bør indeholde oplysninger om størrelsesorden af de beregnede risiko- og konsekvenszoner.

For kolonne 3-virksomheder kan der kun gives tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, når alle risikomyndigheder har foretaget en konkret vurdering inden for hvert deres område af de sikkerhedsmæssige forhold af betydning for placeringen og af de bygningsmæssige forhold, jf. risikobekendtgørelsens § 10, stk. 10.

Vilkår vedrørende risiko indarbejdes som nævnt i miljøgodkendelsen. Der kan her kun stilles vilkår inden for miljøbeskyttelseslovens område.

Miljømyndighedens kompetenceområde omfatter forebyggelse, vurdering og accept af risiko for større uheld med konsekvens for mennesker eller miljø uden for virksomhedens område samt beskyttelse mod forurening af jord og grundvand på virksomhedens område. For større uheld med konsekvens for mennesker begrænser kompetencen sig til konsekvenser, der ikke direkte er forårsaget af brand (varmestråling og røggasser) eller eksplosion (overtryk og fragmenter).

Det er hensigtsmæssigt, at risikomyndighederne koordinerer deres afgørelser, før de meddeles, så der ikke forekommer vilkår, der kan modarbejde hinanden. Myndighedernes afgørelser fremsendes samlet til virksomheden.

Virksomheden skal jf. risikobekendtgørelsens § 7, stk. 1 gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af sikkerhedsdokumentet/-rapporten. Det er derfor ikke nødvendigt, at du stiller vilkår om foranstaltninger, f.eks. barrierer, der allerede er beskrevet heri.

Planmyndigheden skal jf. risikobekendtgørelsens § 2 ved fremtidig planlægning sikre en passende afstand mellem risikovirksomheden og anden arealudnyttelse. Du bør derfor sikre, at planmyndigheden har kendskab til miljøgodkendelsen, og at miljøgodkendelsen indeholder kortmateriale, der viser konsekvens- og risikoområder.

Med hensyn til kravet til indholdet i anmeldelsen og sikkerhedsdokumentationen fremgår dette af risikobekendtgørelsen og AT-vejledning C.0.3.(ophævet)

Når du modtager opdateret sikkerhedsrapport/-dokument
Både kolonne 2 og 3 virksomheder skal sende opdateret sikkerhedsdokumentation mindst hvert 5. år, eller når forholdene begrunder det.

Administrationen af reglerne om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer varetages i et samarbejde mellem flere risikomyndigheder (Læs mere her). Det er miljømyndigheden, der er koordinerende myndighed. Du skal derfor videresende den opdaterede sikkerhedsdokumentation til de øvrige risikomyndigheder. Hver myndighed behandler sagen efter de regler, som de administrerer.

Risikomyndighederne vurderer i samarbejde det fremsendte og ajourførte materiale. Du skal derfor vurdere, om det modtagne giver anledning til reaktioner inden for miljøbeskyttelseslovens område. Der er ikke i lovgivningen krav om, at du som miljømyndighed skal træffe en afgørelse efter modtagelse af den opdaterede sikkerhedsdokumentation. Hvis der er behov for at ændre gældende vilkår, skal der dog træffes afgørelse, som koordineres risikomyndighederne imellem. Afgørelser fremsendes samlet til virksomheden. Hvis der ikke er behov for at ændre vilkår, så er det tilstrækkeligt at meddele virksomheden, at ajourføringen tages til efterretning.
Hvis risikoforholdene i omgivelserne ændres, så bør planmyndigheden inddrages/orienteres.

Vilkår vedrørende risiko indgår i miljøgodkendelsen. Vilkårene vil derfor blive revurderet samtidig med revurderingen af miljøgodkendelsen. Dette vil ofte betyde en tidsmæssig forskydning mellem modtagelse af opdateret sikkerhedsdokumentation og revurdering af vilkårene, idet sikkerhedsdokumentationen opdateres med 5 års intervaller, og retsbeskyttelsesperioden for nye miljøgodkendelser er 8 år. Der kan dog i nærmere angivne tilfælde stilles nye vilkår inden for retsbeskyttelsesperioden. Dette vil da ske efter § 41a, stk. 2 i miljøbeskyttelsesloven.   

Når du revurderer eksisterende godkendelse
Vilkår vedrørende risiko indgår i miljøgodkendelsen og er dermed underlagt samme retsbeskyttelse som godkendelsens øvrige vilkår. Vilkårene vil derfor blive revurderet samtidig med revurderingen af miljøgodkendelsen. Dette vil ofte betyde en tidsmæssig forskydning mellem modtagelse af opdateret sikkerhedsdokumentation og revurdering af vilkårene, idet sikkerhedsdokumentationen opdateres med 5 års intervaller, og retsbeskyttelsesperioden for nye miljøgodkendelser er 8 år. Der kan således blive behov for at indhente supplerende oplysninger om risikoforholdene til brug for revurderingen.
 
Du bør involvere/høre de øvrige risikomyndigheder, hvis du i forbindelse med revurderingen finder behov for ændringer af risikovilkårene i godkendelsen.


Retsgrundlag

• Risikobekendtgørelsen (bkg. nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer)
• Miljøbeskyttelsesloven
• Godkendelsesbekendtgørelsen 

 

Senest opdateret d. 27-06-2014

Virksomheder, der er omfattet af Miljøministeriets risikobekendtgørelse, skal udover miljøgodkendelsen underlægges en særlig risikosagsbehandling, der skal sikre, at omgivelserne ikke udsættes for en uacceptabel risiko, og at risikobekendtgørelsens krav til bl.a. sikkerhedsdokument/-rapport, forebyggelses- og beredskabsplaner mv. løbende opfyldes.

Der er flere samarbejdende risikomyndigheder involveret i sagsbehandlingen, og de har hver for sig deres selvstændige ansvar på deres respektive områder.

Virksomheden skal sende anmeldelse og sikkerhedsdokument/-rapport samtidig med ansøgning om miljøgodkendelse. Miljømyndigheden indarbejder de nødvendige risikovilkår i miljøgodkendelsen, og de andre risikomyndigheder træffer en tilsvarende afgørelse inden for hvert deres område. Der kan i miljøgodkendelsen kun stilles vilkår inden for miljøbeskyttelseslovens område. Risikovilkårene revurderes iht. gældende regler for miljøgodkendelser.

Vil du vide mere

Miljømyndighedens særlige opgaver i forhold til risikovirksomheder.
Der er flere samarbejdende risikomyndigheder involveret i sagsbehandlingen og disse bevarer hver for sig deres selvstændige ansvar på deres respektive sektorområder.

Miljømyndigheden koordinerer samarbejdet mellem risikomyndighederne.

Miljømyndighedens hovedopgaver er:

  • At risikoforhold vurderes i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse samt ved behandling af risikovirksomheders ajourførte sikkerhedsdokumentation.
  • At alle relevante myndigheder høres rettidigt.
  • At samarbejdet mellem risikomyndighederne: Arbejdstilsynet, det kommunale beredskab, politiet, Sikkerhedsstyrelsen og miljømyndigheden fungerer.
  • At Miljømyndighedens rolle som den koordinerende myndighed opfyldes.
  • At planmyndigheden inddrages/orienteres efter behov.


I forbindelse med større uheld eller tilløb til større uheld modtager miljø- og tilsynsmyndigheden oplysninger herom, jf. risikobekendtgørelsens §§ 9, 12 og 16.

Hvordan ophører en virksomhed med at være risikovirksomhed?
Det er den mængde risikostoffer, der kan forekomme på virksomheden (virksomhedens godkendte lagerkapacitet og mængder i produktionsanlæg, samt transportmidler) - og ikke den faktiske mængde af risikostoffer på virksomheden, der er afgørende for, om virksomheden er en risikovirksomhed, herunder om den er en kolonne 2 eller 3 virksomhed.

Virksomheden vedbliver derfor med at være en risikovirksomhed, så længe kapaciteten er til stede - og der er en gældende miljøgodkendelse til at anvende kapaciteten til de pågældende risikostoffer. Omvendt ophører virksomheden med at være risikovirksomhed, når kapaciteten reduceres til under grænsen eller helt fjernes.

Her finder du mere om administration af risikovirksomheder
Du kan læse mere om indhold i anmeldelser, sikkerhedsrapporter/dokumenter mm. her: