5.10 Rummelige miljøgodkendelser

Sådan gør du som virksomhed, når du vil sikre rummelige vilkår i godkendelsen

Både ved etablering og ændring af din virksomhed kan du i dialog med myndigheden prøve at få gjort vilkårene i miljøgodkendelsen fleksible og rummelige. Der er en række muligheder, du kan overveje at undersøge nærmere.

Planlagte udvidelser

Planlagte udvidelser eller ændringer, der vil blive iværksat på et senere tidspunkt, kan indarbejdes i en miljøgodkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 36, stk. 1. Du sparer at skulle have en ny eller ændret miljøgodkendelse, men det kræver, at du i ansøgningen giver oplysninger om planerne, så myndigheden kan vurdere forureningsforholdene og fastsætte de nødvendige vilkår. Der skal være tale om begrundede behov. De godkendte udvidelser eller ændringer skal, med mindre andet er bemærket, gennemføres inden for fem år. For enkelte anlægstyper, som f.eks. deponeringsanlæg, vil en "kortere tidshorisont" normalt være længere end 5 år.

Begræns ikke din virksomhed unødigt

For at undgå fremtidig unødig sagsbehandling og forsinkelser ved omlægninger på virksomheden bør du gennemtænke, hvor der i produktionen kan opstå uhensigtsmæssige begrænsninger (flaskehalse) eller senere ønsker. 

Nedenfor er en samling af eksempler på variationer i produktionsforhold, som kan rummes i en miljøgodkendelse, hvis du har sikret, at variationerne er miljømæssigt beskrevet. Når du har beskrevet dit behov, kan myndigheden nemlig foretage en vurdering af det ansøgtes miljøpåvirkning og fastsætte de relevante vilkår. Du skal være opmærksom på, at rummeligheden kan betyde flere egenkontrolvilkår, samt at den planlægte ændring eller udvidelse skal ske inden for de 5 år.

Opdateret 19-10-2022

Hvis du inden for overskuelig tid forventer at skulle bruge et bredere sortiment af råvarer, kan du i ansøgningen vælge at beskrive flere forskellige råvarer. Det er dog vigtigt, at du i ansøgningsmaterialet forholder dig til de eventuelle forskellige miljøpåvirkninger, der vil være for de forskellige ansøgte råvarer, således at det sandsynliggøres, at virksomheden altid vil kunne overholde fastsatte emissionskrav og øvrige krav.

En virksomhed kan øge rummeligheden af sin miljøgodkendelse ved at søge om alle de hjælpestoffer, som virksomheden kan få brug for. Det kan f.eks. være fældningsstoffer, der anvendes i virksomhedens renseanlæg.

Virksomheden kan alternativt vælge at beskrive og miljørisikovurdere hjælpestoffer som samlet i en stofgruppe/-klasse. Virksomheden vil herefter uden forudgående sagsbehandling kunne ændre anvendelsen til andre hjælpestoffer, forudsat at de nye hjælpestoffer hører under samme stofgruppe/-klasse og har samme miljøpåvirkning. 

En godkendelse til brug af flere typer af hjælpestoffer vil betyde, at virksomheden får fastlagt emissionsvilkår, der dækker alle hjælpestofferne, suppleret med krav om løbende egenkontrol.

En virksomhed får ofte behov for at forøge størrelsen af tanke og diverse oplag med råvarer og hjælpestoffer i forhold til oprindelig planlagt. Det sker også, at virksomheder får et godt tilbud på en tank, som er større end anført i ansøgningen eller godkendelsen. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at få godkendt en tilpas stor tank straks.

Rummeligheden kan også øges ved, at en tank ikke godkendes til at indeholde et specifikt stof, men derimod en stofgruppe, f.eks. syre eller base. Et stort oplag af råvarer eller hjælpestoffer kan dog i andre sammenhænge være uhensigtsmæssigt, f.eks. hvis dette medfører øgede udgifter til sikring mod uheld, lugt, brand eller sikkerhedsforanstaltninger, eller hvis oplaget bliver så stort, at virksomheden bliver omfattet af bekendtgørelsen om risikovirksomheder.

Overvej hvilken driftstid, der er behov for, så du ikke efter kort tid skal søge om udvidelse eller ændring af driftstiden med f.eks. 1 time, da en sådan udvidelse eller ændring som hovedregel vil være godkendelsespligtig. Støjberegningen skal altid tage udgangspunkt i det, der søges tilladelse til.

Hvis du starter en ny virksomhed op og kan forudse, at produktionen inden 5 år vil være oppe på flerholdsskift med produktion døgnet rundt, kan du allerede fra start sikre mulighed for at foretage denne udvidelse uden en ny miljøgodkendelse ved at gennemføre støjberegningen for det samlede projekt, inkl. udvidelsen. En sådan beregning af støjemissionen ved døgndrift vil desuden give dig mulighed for at vurdere, om din kommende virksomhed er lokaliseret optimalt i forhold til fremtidige udviklingsmuligheder og hensynet til nærområdets støjfølsomhed.

Du skal dog være opmærksom på, om der er andre emissioner, som vil blive forøget ved døgndrift. En forøgelse af affaldsfrembringelsen i forhold til det miljøgodkendte vil også kunne udløse krav om godkendelsespligt, medmindre du allerede har beskrevet og fået miljøgodkendt dette.

Udskiftning af anlægsdele, som f.eks. ventilatorer, maskiner og mobile enheder, kan medføre ændringer i udsendelse af støj. Slidtage i maskindele øger typisk støjniveauet. Ændret kørselsmønster af mobile enheder kan give ændret og evt. øget støjpåvirkning, hvilket du bør have in mente ved ansøgninger og ved udvidelser eller ændringer i produktionen.

For at tilgodese en rummelig godkendelse bør du derfor indregne en "margen til slidtage" og tage i betragtning, om der vil være behov for ændringer af f.eks. kørselsmønstre. I forhold til kørselsmønstre skal det kortlægges, hvordan kørslen vil blive på virksomheden, herunder variationerne, således at myndigheden kan vurdere den samlede påvirkning af støjen fra mobile enheder.

 

Der gælder en lang række supplerende oplysningskrav til ansøgningsmaterialets indhold, hvis du skal søge om miljøgodkendelse til et deponeringsanlæg jf. deponeringsbekendtgørelsen. Der skal bl.a. udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering til at eftervise, at bekendtgørelsens krav til maksimalt indhold af stoffer i grundvandet ikke overskrides som følge af udsivning af perkolat fra deponeringsanlægget, såfremt deponeringsanlægget skal anlægges med reduceret membranbeskyttelse. Heri indgår en vurdering af, hvilke stoffer der kan være til stede i perkolatet. Det kan være vanskeligt at forudsige, hvad jorden kan være forurenet med.

Hvis der søges om reduceret membranbeskyttelse, og der derfor foreligger en miljøkonsekvensvurdering, kan der ikke uden supplerende godkendelse modtages jord forurenet med andre problemstoffer og i andre mængder og koncentrationer end dem, der er indgået i miljøkonsekvensvurderingen. Jo flere stoffer og jo højere perkolatkoncentrationer, miljøkonsekvensvurderingen har taget afsæt i, jo mindre begrænset vil deponeringsanlægget være i forhold til at kunne modtage deponeringsegnet jord med forskellige typer problemstoffer uden at skulle søge om ændring af miljøgodkendelsen.

Hvis virksomheden har en karakter, der gør, at anlæggets indretning er den eneste begrænsning for produktionskapaciteten, som f.eks. et forbrændingsanlæg, bør du overveje at udarbejde din ansøgning om miljøgodkendelse i forhold til anlæggets maksimale kapacitet i stedet for den forventede produktionskapacitet (da en etableret produktionskapacitet kan betragtes som et begrundet behov). Dette forudsætter dog, at der ikke sker en ændring i emissionssammensætningen, men at det udelukkende er emissionsniveauet, der øges i forbindelse med udnyttelsen af anlæggets maksimale kapacitet. 

Hvis du allerede i forhold til VVM anmeldelsen har foretaget en vurdering i forhold til den maksimale kapacitet, undgår du senere at skulle foretage en ny VVM anmeldelse af en produktionsudvidelse op til anlæggets maksimale kapacitet.

Allerede i forbindelse med en anmeldelse af VVM bør du gennemtænke, hvor du kan forudse et fremtidigt behov for ændringer. Du bør således sikre, at du i VVM anmeldelsen beskriver alle dine fremtidige behov, og at anmeldelsen indeholder alle de oplysninger, som er nødvendige for, at de miljømæssige forhold er vurderet efter VVM-reglerne.

Hvis du f.eks. vil have mulighed for kørselsudvidelser op til de vejledende støjgrænser, er det væsentligt, at du allerede har beskrevet dette og udarbejdet støjfølsomhedsanalyser i forbindelse med VVM-screeningen

Sådan gør du som myndighed for at sikre fleksible og rummelige vilkår

Miljøgodkendelser kan gøres rummelige med den nuværende lovgivning, og mere rummelige miljøgodkendelser bør fremmes, bl.a. fordi myndigheden kan spare tid ved at skulle meddele færre godkendelser. Nedenfor nævnes en række forhold, som kan hjælpe i bestræbelserne på at skabe mere rummelige miljøgodkendelser. Du skal være opmærksom på, at miljøgodkendelsen skal gives i forhold til virksomhedens begrundede behov og i overensstemmelse med princippet om forureningsbegrænsning. Forureningsbegrænsningsprincippet betyder, at forureningen skal minimeres i videst muligt omfang inden for det, der anses for økonomisk og teknisk muligt.

Virksomhedens ansvar at søge om godkendelse

Det er virksomhedens ansvar - og det er unødvendigt at der stilles vilkår om det i miljøgodkendelsen - at sørge for de nødvendige godkendelser efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven, ved f.eks. ændringer, der giver øget forurening. Der er dog i lovgivningen ikke nogen pligt til at ansøge om planlagte ændringer eller udvidelser, hvis det ikke medfører forøget forurening. Ansøgningen med beskrivelse af virksomhedens miljøpåvirkninger og vilkårene i miljøgodkendelsen danner grundlaget for virksomhedens forpligtelse og miljømyndighedens tilsyn. I opslag om godkendelsespligt, underafsnit om "Godkendelsespligt hvornår?", kan du læse mere om, hvornår der ikke skal søges om miljøgodkendelse. Myndigheden tjekker under tilsynet, at der ikke er igangsat godkendelsespligtige aktiviteter uden miljøgodkendelse.

Det tilkommer den godkendende myndighed på baggrund af virksomhedens oplysninger at tage stilling til om - og i givet fald på hvilke vilkår - en udvidelse eller ændring kan godkendes. Du skal lægge de almindelige forvaltningsmæssige kriterier og principper til grund for din vurdering som myndighed, dvs. proportionalitetsprincippet m.m. Læs mere om dette i opslag om tilstrækkelig oplyst sag.

Vilkår om produktionsloft - kun i særlige tilfælde

En miljøgodkendelse er en tilladelse til at forurene i forbindelse med en aktivitet. Det har i mange år været en udbredt praksis at fastsætte vilkår om maksimal produktionsmængde pr. år eller tilsvarende produktionsloft. Hvis en virksomheds aktuelle listepunkt er betinget af en øvre grænse for virksomhedens produktion, er det virksomhedens eget ansvar at rette henvendelse til miljømyndigheden, hvis denne grænse overskrides. Det forholder sig på samme måde i forhold til tærskelværdier fra risikobekendtgørelsen. En virksomhed har selv ansvar for at anmelde sig som risikovirksomhed

Vilkår om produktionslofter modvirker incitament til at producere mere miljørigtigt. Et vilkår om produktionsloft kan derfor kun begrundes, såfremt der er direkte sammenhæng mellem produktionsmængden og forureningens omfang, og forureningen fra virksomheden vanskeligt kan bestemmes eller måles på anden vis.

Vilkår om produktionslofter må kun fastsættes, hvor der er en miljømæssig begrundelse, og ikke kan erstattes af emissionsvilkår.

Hensynet til BAT

BAT er grundlaget for både ansøgninger og revurderinger. Hvis virksomheden kan godtgøre, at indførelse af ny BAT ikke giver anledning til forøget forurening og samtidig kan udøves under overholdelse af eksisterende (emissions-) vilkår, kan der gives virksomheden et betydeligt råderum uden at udløse krav om afgørelse/ krav om tillægsgodkendelse ved ændringer.

Der er dog altid godkendelsespligt, hvis en listevirksomhed ønsker at udvide eller foretage bygnings- eller driftsmæssige ændringer, som indebærer forøget forurening i forhold til det, der allerede er godkendt, uanset om virksomheden gennemfører foranstaltninger til at imødegå denne. Se mere under "Godkendelsespligt hvornår?".

Omfanget og udformningen af vilkår

Myndigheden må ikke stille strengere krav, end det er nødvendigt og proportionalt. Dette kan f.eks. betyde, at der ikke bør eller kan stilles vilkår om opbevaring af råvarer, hjælpestoffer, driftsforhold m.m., medmindre vilkårene er nødvendige for at sikre miljø, forebygge risici og uheld m.m. Opbevaring og håndtering af f.eks. miljømæssigt uproblematiske hjælpestoffer bør derfor ikke umiddelbart udløse vilkår i en miljøgodkendelse. Ved formulering af vilkår skal du derfor altid vurdere, om vilkåret er nødvendigt og bunder i en lovhjemmel.

Du kan læse mere om formulering i afsnit 3.4.3 om Retningslinje for formulering af vilkår.

Driftsvilkår kontra emissionsvilkår

Det har i årenes løb vist sig fornuftigt nogle gange at anvende driftsvilkår i stedet for emissionsvilkår, da målinger af emissioner ofte er dyre og ikke altid særlig repræsentative for den daglige emission. Driftsvilkår kan dog have den ulempe, at miljøgodkendelsen er mindre fleksibel. Efterfølgende ændringer i driften kan nødvendigøre behov for justering af vilkår med den deraf følgende sagsbehandling og længere tidshorisont, før virksomheden kan gennemføre den ønskede ændring. Emissionsvilkår kan derfor medvirke til at give større rummelighed for virksomheden.

Er det ansøgte for "snævert"?

I din sagsbehandling af en ansøgning bør du overveje, om det ansøgte kan tænkes at skabe så snævre rammer for virksomheden, at det snart vil medføre en ansøgning om justering af godkendelsen. Du bør i sådan et tilfælde gå i dialog med virksomheden om dette forhold.

Detaljeringsgrad

Som myndighed skal du være opmærksom på, at selv om en virksomhed giver en detaljeret beskrivelse af en proces, installation el.lign. må det kun afstedkomme detaljerede vilkår, hvis der er en miljømæssig begrundelse herfor.

Som myndighed bør du huske, at detaljeringsgraden skal følge betydningen af det enkelte forhold. Altså: stor miljømæssig betydning er lig stor/grundig detaljeringsgrad. Og omvendt.

Modtagelse af ikke-farligt affald på forbrændingsanlæg

I henhold til affaldsforbrændingsbekendtgørelsen er godkendelsesmyndigheden forpligtet til at fastsætte en række driftsvilkår, der som minimum skal overholde bekendtgørelsens krav. Herudover skal der fastsættes grænseværdier for emissioner til luften og emissionsgrænseværdier for spildevand suppleret med krav til virksomhedens egenkontrol mv.  Ved fastsættelse af vilkår om affaldstyper, der må modtages til forbrænding, er der i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen et detaljeringskrav om at angive farligt affald på EAK- kodeniveau. 

For ikke farligt affald er det muligt at undlade EAK-kodeangivelsen, der i praksis ikke giver nogen identifikation af, om affaldet er forbrændingsegnet. Det er derfor muligt at udarbejde en mere rummelig positivliste, forudsat at det er entydigt for både virksomhed og myndighed, hvad der kan modtages i forhold til den med vilkår fastsatte positivliste.

Miljøteknisk beskrivelse og afgørelsen

Et vilkår som: "Virksomheden skal drives i overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse" kan ikke håndhæves. I den miljøtekniske beskrivelse er der ofte nævnt forhold og detaljer, som f.eks. hvilke typer eller fabrikater af maskiner, der anvendes i virksomheden. Miljøbeskyttelsesloven giver ikke hjemmel til at kræve anvendelse af f.eks. bestemte typer maskiner, og derfor vil der næppe være hjemmel til at fastsætte det førnævnte vilkår. 

Ansøgningen og projektbeskrivelsen er det, der godkendes, og godkendelsen sker på betingelse af, at ansøger kun etablerer og driver virksomheden i overensstemmelse med det ansøgte. Hvis virksomheden gør noget andet eller noget mere, går virksomheden ud over godkendelsens forudsætninger, og der indtræder fornyet godkendelsespligt. 

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1:

"Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt."

Miljøbeskyttelseslovens § 36:

"En godkendelse efter § 33, stk. 1, kan omfatte yderligere planlagte udvidelser eller ændringer på betingelse af,

  1. at der i ansøgningen er tilstrækkelige oplysninger om de planlagte udvidelser eller ændringer til, at godkendelsesmyndigheden kan vurdere forureningsforholdene og fastsætte de nødvendige vilkår, og
  2. at udvidelserne eller ændringerne påtænkes gennemført inden for en kortere tidshorisont.

En "kortere tidshorisont" er omsat til at være fem år jf. § 37 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Senest opdateret d. 19-10-2022

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst

Mere om rummelige miljøgodkendelser

Miljøgodkendelser kan gøres rummelige med nuværende lovgivning, og mere rummelige miljøgodkendelser bør fremmes, bl.a. fordi der derved kan skæres ned på antallet af godkendelser. Virksomheder kan i mange tilfælde få forhåndsgodkendt senere planlagte udvidelser. Anvendelse af BAT vil i en række tilfælde kunne give virksomheden en stor grad af fleksibilitet i driften.

Emissionsvilkår vil i mange tilfælde give større rummelighed for virksomheden end driftsvilkår. Myndigheden bør kun fastsætte produktionslofter i særlige tilfælde. Udformningen af vilkår bør nøje overvejes af såvel virksomhed som myndighed for at skabe rummelighed.

 

Vil du vide mere?

Miljøklagenævnet (nu Miljø- og Fødevareklagenævnet) har tilkendegivet, at § 33 ikke fastsætter nogen nedre grænse for den forureningsforøgelse, der kan begrunde en godkendelsespligt, men at et forøget paraffinforbrug til overfladebehandling af oste ikke medførte forureningsforøgelse af en sådan karakter og et sådant omfang, at der kunne statueres godkendelsespligt, jf. KFE 1991.201.