5.12.1.2 Udarbejdelse af basistilstandsrapport 1

Udarbejdelse af en basistilstandsrapport er detaljeret beskrevet i EU-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport.

I vejledningen er udarbejdelse af en fuld basistilstandsrapport beskrevet i 8 trin.

Det første skridt er, at der indsamles oplysninger i forhold til relevante farlige stoffer, således at myndigheden kan træffe afgørelse, om der er behov for, at der udarbejdes en basistilstandsrapport, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1. Virksomheden leverer de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelse om behovet for at udarbejde basistilstandsrapport, jf. § 14.

Vejledningens trin 1-3

Formålet med indsamlingen af oplysninger i vejledningens trin 1-3 er at:

1. Fastlægge om der bruges, fremstilles eller frigives farlige stoffer eller ej med henblik på at afgøre, om der er behov for at udarbejde en basistilstandsrapport.

2. Såfremt der er identificeret farlige stoffer, skal det herefter vurderes, om disse stoffer er ”relevante”. Ved relevante forstås de stoffer, der som følge af deres kemiske og fysiske egenskaber, såsom opløselighed, giftighed, mobilitet, persistens og bionedbrydelighed kan forurene jord eller grundvandet. Eksempelvis vil den eksplosive gas butan, der opbevares i en overjordisk tryktank, ikke være relevant i forhold til en jord- eller grundvandsforurening, fordi butan ved et brud på tanken alene vil udledes til luft. Omvendt findes en lang historik omkring forurening af jord eller grundvand fra olieprodukter og chlorerede opløsningsmidler, og mange af disse produkter kan derfor være ”relevante”.

Formålet er at begrænse basistilstandsrapporten til kun at omfatte de stoffer, der er relevante i forhold til muligheden for jord- eller grundvandsforurening.

3. For de udpegede relevante farlige stoffer skal det vurderes, hvad den reelle risiko for forurening af jord eller grundvand på anlægsområdet er. Her skal der indgå en vurdering af sandsynligheden for, at disse stoffer frigives. I vurderingen indgår, at der tages hensyn:

  • Mængden af de pågældende stoffer.

Hvis der kun bruges, fremstilles eller frigives uvæsentlige mængder, vil den eventuelle forurening sandsynligvis ikke være udslagsgivende for en afgørelse om basistilstandsrapport.

  • Lokaliseringen af det enkelte farlige stof på anlægsområdet, fx hvordan det leveres, opbevares og transporteres rundt, særligt i forhold til jordlagenes beskaffenhed og hvilke konsekvenser dette har for risikoen for jord- og grundvandsforurening på det pågældende sted. .
  • Anlæggets indretning, herunder hvorledes stofferne lagres og bruges, og hvor de udgør en risiko for at blive frigivet. Der skal også tages hensyn til de foranstaltninger, der er gennemført for at sikre, at der ikke sker en forurening. Det gælder både den tekniske indretning og den løbende forebyggende kontrol.

Formålet med trin 3 er at fastlægge den reelle risiko for, at stofferne frigives, og dermed begrænse behovet for efterfølgende gennemførelse og omfang af eventuelle tekniske undersøgelser i selve basistilstandsrapporten.

Det er ikke nødvendigt at følge de tre trin i den givne rækkefølge. I nogle tilfælde kan virksomhederne med fordel se på trin 3 før trin 2.

For en række virksomheder, herunder eksempelvis fødevarevirksomheder, er det umiddelbart ikke sandsynligt, at de bruger, fremstiller eller frigiver relevante, farlige stoffer i selve produktionen i et omfang, der kan begrunde udarbejdelsen af en basistilstandsrapport. Omvendt kan det ikke udelukkes, at det kan forekomme, eller at der kan være tilknyttede aktiviteter, der kan udløse krav om basistilstandsrapport. Myndigheden skal derfor hver gang vurdere, om en konkret virksomhed skal udarbejde basistilstandsrapport.

Hvis myndigheden på baggrund af oplysninger indsamlet på vejledningens trin 1-3 kan konkludere, at der ikke er behov for en basistilstandsrapport, skal myndigheden lade begrundelsen indgå i afgørelsen om miljøgodkendelse eller afgørelse om revurdering og indeholde alle informationer og vurderinger, der er gennemført.

 

Senest opdateret d. 22-12-2016