2.3 Fremsendelse af opdateret materiale

Når du har udarbejdet det materiale, som myndigheden har efterspurgt, sender du det til miljømyndigheden.

Du bør i materialet fremhæve, hvor du påtænker at etablere miljømæssige forbedringer for f.eks. at kunne leve op til BAT. Du bør ligeledes præcisere, hvornår du forventer at gennemføre disse forbedringer. Endvidere bør du skrive, hvis du mener, at der er nogle af de oplysninger, du sender til myndigheden, der skal behandles som fortrolige, f.eks. forretningshemmeligheder. Offentlighedsloven, forvaltningsloven og loven om aktindsigt i miljøoplysninger kan begrænse omfanget af det materiale, som offentligheden har ret til at se. Hvis der er tale om fortrolige oplysninger som f.eks. anvendelsen af bestemte stoffer, så kan disse undtages, hvis myndigheden træffer afgørelse herom. Det øvrige indhold i materialet er ikke undtaget.

Det er vigtigt, at du sikrer, at sagen er tilstrækkeligt belyst. En tilstrækkelig belyst sag vil være med til at sikre en effektiv sagsbehandling og hurtig afgørelse. Hvis materialet er utilstrækkeligt og sagen dårligt belyst, vil det ofte medføre, at sagsbehandlingen tager længere tid, og du skal indsende supplerende oplysninger.

Det er endvidere af stor vigtighed, at du sender oplysningerne inden for den tidsfrist, der er aftalt med myndigheden for at undgå yderligere forsinkelser i sagsbehandlingen.

Specielt for bilag 1-virksomheder, hvor miljømyndigheden har krævet miljøgodkendelsen revurderet som følge af offentliggørelse af en BAT konklusion, jf. afsnittet om BAT i revurderingssager, er det vigtigt, at sagen er tilstrækkeligt belyst. Det er vigtigt, fordi de vilkår, der fastlægges som følge af revurderingen, skal overholdes senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen.

Det er miljømyndigheden, der afgør om og hvornår sagen er tilstrækkeligt belyst. Du kan læse mere om emnet i afsnittet om tilstrækkelig oplyst sag.

Efter fremsendelse af informationer til myndigheden kan der være behov for at drøfte og afklare eventuelle supplerende spørgsmål. Dette kan eventuelt foregå ved et møde med myndigheden.

Senest opdateret d. 27-06-2014