4.1.2 Grundlaget for en revurdering - bilag 1-virksomhed

Der er en handlepligt for tilsynsmyndigheden i forhold til revurdering af bilag 1-virksomheders miljøgodkendelser.

Tilsynsmyndigheden skal tage bilag 1-virksomheders miljøgodkendelser op til revurdering:

  1. Enten når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, jf., godkendelsesbekendtgørelsens § 45, stk. 1.
  2. Eller regelmæssigt og mindst hvert 10 år, hvis virksomhedens hovedlistepunkt ikke er omfattet af en BAT-konklusion. Miljøgodkendelsen skal om nødvendigt ændres i lyset af den teknologiske udvikling. Den første regelmæssige revurdering skal gennemføres, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor virksomheden blev godkendt første gang, jf., godkendelsesbekendtgørelsens § 46, stk. 1.

Påbegyndelse af regelmæssig revurdering kan ikke afvente offentliggørelsen af BAT-konklusioner for hovedlistepunktet. Revurderingen bør dog ikke afsluttes, før offentliggjorte BAT-konklusioner for hovedlistepunktet er inddraget, medmindre der er konkrete forhold i sagen, der gør, at revurderingen bør afsluttes, eksempelvis hvis der er anden lovgivning, der gør, at vilkår skal revurderes. Går der længere tid end f.eks. 2 år fra påbegyndelsen af revurderingen til offentliggørelsen af BAT-konklusionen bør det således overvejes, om de to revurderingsprocesser skal adskilles.

Hvis den regelmæssige revurdering afsluttes først, bør det overvejes, om denne kan udføres som en "light revurdering", dvs. at der kun foretages helt nødvendige ændringer af vilkår med begrundelse i, at næste samlede revurdering vil ske umiddelbart efter offentliggørelse af BAT-konklusioner for hovedlistepunktet, jf. § 45 i godkendelsesbekendtgørelsen

Revurderingens omfang

I forbindelse med revurdering af miljøgodkendelser til bilag 1-virksomheder skal revurderingen ud over bilag 1-virksomheden omfatte eventuelle andre aktiviteter såfremt de er teknisk og forureningsmæssigt direkte forbundet med bilag 1-aktiviteter. Myndigheden skal på baggrund af sit kendskab til den enkelte virksomhed vurdere, i hvilket omfang revurderingen af virksomhedens miljøgodkendelse skal resultere i ændrede eller nye vilkår. I vurderingen skal alle kendte oplysninger om virksomhedens miljøforhold, herunder oplysninger fra tilsyn, egenkontrol og indberetninger i øvrigt, inddrages. Det skal vurderes, om virksomhedens gældende afgørelser, herunder vilkår, forudsætninger m.v., fortsat er relevante, dækkende og tilstrækkelige til at regulere virksomhedens miljøforhold. Du skal være opmærksom på om nogen af de gældende afgørelser er omfattet af retsbeskyttelse, hvor retsbeskyttelsen kun kan gennembrydes under særlige omstændigheder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a.

Du kan læse mere om BAT i revurderingssager her

Du kan læse mere om teknisk og foureningsmæssigt forbundet her

Læs om krav vedrørende basistilstandsrapporter i forbindelse med revurderinger i afsnittet Basistilstandsrapport - revurderinger, samt i EU-kommissionens vejledning om basistilstandsrapport.

Endelig skal du være opmærksom på, om virksomheden er helt eller delvist omfattet af standardvilkår. Du kan læse mere om reglerne i:

Virksomheder omfattet af standardvilkår

Delaktiviteter omfattet af standardvilkår

Retsgrundlag

Af godkendelsesbekendtgørelsens §§ 45 og 46 fremgår:

§ 45. Tilsynsmyndigheden skal tage en godkendelse af en bilag 1-virksomhed op til revurdering, når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. Eventuelle andre aktiviteter, der ikke er omfattet af virksomhedens hovedlistepunkt, tages samtidigt op til revurdering, såfremt aktiviteten er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med bilag 1-aktiviteter. Revurderingen omfatter evt., hvorvidt der fortsat skal være en lempelse efter §§ 28 eller 32.

Stk. 2. For de bilag 1-virksomheder, som ikke var (i)-mærkede på listen i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed, og som var i drift den 7. januar 2013, skal tilsynsmyndigheden dog tage godkendelsen op til revurdering, uanset om der foreligger en relevant BAT-konklusion for at sikre, at godkendelsen lever op til kravene i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. I det omfang, der ikke foreligger relevante BAT-konklusioner eller konklusioner i eksisterende BREF-dokumenter, lægger tilsynsmyndigheden kriterierne i bilag 5 til grund ved revurderingen af sager efter stk. 2.

§ 46. Godkendelser af bilag 1-virksomheder, hvis hovedlistepunkt ikke er omfattet af en BAT-konklusion, skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering og om nødvendigt ændres i lyset af den teknologiske udvikling. Eventuelle andre aktiviteter tages samtidigt op til revurdering, såfremt aktiviteten er teknisk og forureningsmæssigt direkte forbundet med bilag 1-aktiviteter. Tilsynsmyndigheden foretager den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet otte år fra det tidspunkt, hvor virksomheden blev godkendt første gang.

Stk. 2. Afgørelsen træffes med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 41, jf. Retsplejelovens § 41 b. I afgørelsen fastsættes også et seneste tidspunkt for den næste regelmæssige revurdering.

Af miljøbeskyttelsesloven § 41a fremgår:

§ 41 a. Indtil der er forløbet otte år efter meddelelsen af en godkendelse efter dette kapitel, må tilsynsmyndigheden ikke meddele påbud eller forbud efter § 41.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41, hvis

1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,

2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,

3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,

4) væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne,

5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker,

6) der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v. eller om sikkerhedsmæssige forhold ved de stoffer, som oplagres på disse virksomheder, eller

7) der i øvrigt er kommet nye oplysninger om behovet for afgitringer på ferskvandsdambrug af hensyn til beskyttelsen af faunaen i vandløb og søer.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om, at tilsynsmyndigheden ud over de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, skal tage godkendelsen af bestemte listevirksomheder op til revurdering, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde EU-retlige krav eller andre internationale forpligtelser, og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, hvordan sager om revurdering skal behandles.

Stk. 5. Ministeren kan fastsætte regler om, at den i stk. 1 og § 41 b, stk. 1, omtalte tidsfrist nedsættes for bestemte listevirksomheder, dog ikke til under fire år.

Senest opdateret d. 18-10-2022

Klik her for at tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst