4.2.6 Offentlig høring af udkast – Bilag 1-virksomhed

Myndigheden skal offentliggøre, når en revurdering af en bilag 1-virksomhed indledes. Se mere i afsnittet om "Offentliggørelse - En revurdering indledes - bilag 1-virksomhed". 

Når myndigheden har offentliggjort, at en revurdering af en miljøgodkendelse indledes, kan alle inden for den fastsatte frist anmode om at få udkastet til afgørelse tilsendt, når det foreligger.

Alle, der ønsker det, skal have udkastet til afgørelse til kommentering, når det foreligger.

Når tilsynsmyndigheden fremsender udkastet til afgørelse, skal myndigheden også informere modtageren af udkastet om materiale, som tilsynsmyndigheden eventuelt måtte have fået til rådighed efter, at offentliggørelsen blev foretaget.

Fristen for at fremsende kommentarer til myndigheden kan fastsættes til mellem 2 og 4 uger for at sikre en reel mulighed for at indgive kommentarer. Periodens længde bør fastsættes under hensyntagen til sagens omfang og kompleksitet. Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, begrænses af undtagelserne i offentlighedslovenforvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Senest opdateret d. 18-10-2022