2.2.2 Overvejelser ved revurdering

Du bør overveje om de rammer, der er gældende i den eksisterende miljøgodkendelse, er fremtidssikrede.

Der kan være anlæg, der ikke er tidssvarende, og som måske bør udskiftes. Der kan være anlæg, der måske heller ikke lever op til de forventede nye miljøkrav.

Den eksisterende produktionskapacitet er måske tæt på at være udnyttet. Dette kan være en god anledning til at få den justeret, så der er plads til øget produktion.

Hvis der er planer om udvidelser eller væsentlige ændringer i produktionen, kan du med fordel indarbejde dette i de oplysninger, du indsender, evt. i form af en opdateret miljøteknisk beskrivelse. Udover at tjene som formål for revurdering vil det materiale, du indsender, dermed også blive håndteret som en ansøgning om miljøgodkendelse.

De vilkår, herunder eventuelle standardvilkår, som fastsættes som led i en revurdering, meddeles som påbud og er ikke omfattet af 8 års retsbeskyttelse. Hvis der fastsættes vilkår til miljøgodkendelsespligtige udvidelser eller ændringer, som ikke tidligere har været godkendt, vil disse nye vilkår blive meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 og få 8 års retsbeskyttelse.

Hvis der i forbindelse med revurdering samtidig ansøges om ændring eller udvidelse af virksomheden, skal du være opmærksom på, at der kan være andre regler, der skal tages hensyn til. Det kan være regler i forhold til VVM og habitatreglerne. Dette kan du læse mere om i afsnittet om forholdet til VVM og afsnittet om habitatreglerne. Vær opmærksom på, at VVM og habitatreglerne ofte kan give anledning til længerevarende sagsbehandlingstider. Dette kan være en udfordring i forhold til at kunne overholde tidsfristen for BAT for bilag 1-virksomheder, idet vilkårene, der fastlægges som følge af resultat af revurderingen, skal overholdes senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen.

Du skal være opmærksom på, at selv om du indarbejder en ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer i de oplysninger, du sender til brug for en revurdering, behandles disse efter to forskellige regelsæt, jf. hhv. miljøbeskyttelseslovens § 33 og § 41. Vær derfor opmærksom på, at det i en samlet afgørelse klart fremgår, hvilken hjemmel de enkelte vilkår er givet efter, så dette ikke giver anledning til fremtidige drøftelser.

Senest opdateret d. 27-06-2014