4.2 Sagsbehandling

Det er tilsynsmyndigheden, der skal tage initiativ til en revurdering. Den enkelte virksomhed har ingen handlepligt i forhold til at igangsætte en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse.

Når miljømyndigheden starter en revurdering af en bilag-1-virksomhed, skal det annonceres, at alle har ret til at komme med bidrag i revurderingsfasen – inden for en given frist. Se mere i afsnittet "Offentliggørelse - En revurdering indledes - bilag 1-virksomhed". Tilsynsmyndigheden skal skriftligt meddele virksomheden, at en revurdering er igangsat. Se mere i afsnittet om opstartsbrev.

Myndigheden skal oplyse virksomheden om sine foreløbige overvejelser om revurderingens indhold og skal anmode om de oplysninger m.v., som er nødvendige for, at tilsynsmyndigheden kan træffe afgørelse i sagen.

Myndigheden skal i den forbindelse overveje, om der skal laves en basistilstandsrapport for bilag 1-virksomheder. Læs mere i afsnittet om basistilstandsrapport - revurderinger og i EU-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter.

Myndigheden skal desuden bl.a. være opmærksom på, at behandling af personoplysninger skal ske under iagttagelse af persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen.

Efter persondatalovens § 3, nr. 1, er personoplysninger defineret som enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det betyder, at oplysninger om juridiske personer, såsom aktieselskaber, anpartsselskaber mv., falder uden for lovens almindelige regulering, hvorimod oplysninger om bl.a. enkeltmandsejede virksomheder er omfattet af definitionen. 

Behandling af personlige oplysninger skal bl.a. overholde betingelserne i persondatalovens §§ 5-8 og reglerne om de registreredes personers rettigheder i kapitel 8-10, herunder retten til indsigt efter § 31.

Der henvises generelt til persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen samt til Datatilsynets hjemmeside.

BAT-konklusioner foreligger

Tilsynsmyndigheden skal tilrettelægge revurderingen på en sådan måde, at vilkårene, der fastlægges på baggrund af de offentliggjorte BAT-konklusioner, kan overholdes senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende.

Tilsynsmyndigheden skal ved fastsættelse af vilkår udløst af BAT-konklusioner nøje overveje hvad fristen skal være for, hvornår vilkårene skal træder i kraft. Fristen for

ikrafttrædelse af vilkår udløst af de BAT relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL) og andre BAT-konklusioner, der udløser investeringer, udgifter mm., bør, af hensyn til virksomhedernes mulighed for eksempelvis at etablere forebyggende foranstaltninger, fastsættes så tæt på 4-års fristen som muligt.

For de øvrige BAT-konklusioner, som ikke er forbundet med investeringer, bør tilsynsmyndigheden fastsætte en rimelig frist, som afspejler virksomhedernes byrder ved at skulle efterleve nye vilkår. 

I revurderings afgørelsen fastsættes der ofte vilkår om, at nye vilkår skal dokumenteres overholdt. Fristen for denne dokumentation kan fastsættes til efter udløb af 4-års fristen.
I forbindelse med revurderingen har virksomheden sandsynliggjort og myndigheden vurderet, at virksomheden kan leve op til BAT-konklusionerne. Revurderingen 
skal indeholde en vurdering af, at virksomheden kan leve op til de nye vilkår.

Læs mere via nedenstående links:

Senest opdateret d. 03-09-2021